Projekty dofinansowane z UE realizowane w latach 2016 – 2024

Projekty dofinansowane z UE realizowane w latach 2023 – 2024

„Przebudowa odcinka DP 1022K w km lokalnym od 0+035,1 do 0,794,4 w Gminie Alwernia w sołectwie Poręba Żegoty – al. Belwender”

Zadanie jest realizowane w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich (PROW) na lata 2014-2020:

Typ operacji: „Budowa lub modernizacja dróg lokalnych”

Poddziałanie: „Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury , w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii”, tj. wspieranie lokalnego rozwoju na obszarach wiejskich.

Instytucja Zarządzająca PROW 2014-2020: Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi

Lokalizacja: Powiat Chrzanowski, Gmina Alwernia, miejscowość Poręba Żegoty

Całkowity koszt – 2 565 088,11 zł  

W tym koszty kwalifikowalne – 2 505 088,78 zł

Wartość dofinansowania  – 1 593 987,00 zł (63,63% kosztów kwalifikowanych operacji)

Okres realizacji zadania :

 • 18 lipca 2023 roku – 30 listopada 2024 roku

 Efektem projektu będzie przebudowa DP 1022K na odcinku 759 mb, polegająca na:

 • przebudowie istniejącej nawierzchni jezdni do szerokości 5,50 – 6,00 m
 • przebudowie prawostronnego pobocza gruntowego do szerokości 0,5-1,0 m,
 • budowie lewostronnego pobocza utwardzonego o szer. 1,00 m oddzielonego od jezdni separatorem U-25a,
 • przebudowie istniejących zjazdów,
 • przebudowie nawierzchni istniejącego skrzyżowania z drogą gminną 101286K
 • przebudowie i remoncie istniejącego odwodnienia drogi.

Projekt ma na celu poprawę infrastruktury drogowej na terenie miejscowości Poręba Żegoty Powiatu Chrzanowskiego poprzez przebudowę części drogi powiatowej 1022K.

Informacja przygotowana przez Powiatowy Zarząd Dróg w Chrzanowie

Projekty dofinansowane z UE realizowane w latach 2016 – 2017

„Przebudowa części DP 1014K, ul. Piłsudskiego – pomiędzy skrzyżowaniami z DW 780 a ul. Wiklinową o dł. ok. 3,858 km w sołectwie Zagórze”

Zadanie jest realizowane w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich (PROW) na lata 2014-2020:

Typ operacji: „Budowa lub modernizacja dróg lokalnych”

Poddziałanie: „Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury , w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii”

Instytucja Zarządzająca PROW 2014-2020: Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi

Lokalizacja: Powiat Chrzanowski, Gmina Babice, miejscowość Zagórze

Całkowity koszt – 2.769.694,49 zł  

Wartość dofinansowania  – 1.756.954,00 zł (63,63% kosztów kwalifikowanych operacji)

Okres realizacji zadania :

 • 28 października 2016 roku – 30 września 2018 roku

 Efektem projektu będzie przebudowa drogi na odcinku 3 858 mb, polegająca na:

 • wzmocnieniu podbudowy drogi
 • wykonaniu nowych nawierzchni asfaltowych
 • przebudowie i budowie chodników oraz istniejących zjazdów
 • przebudowie i remoncie istniejącego odwodnienia drogi.

Projekt ma na celu zwiększenie poziomu rozwoju infrastruktury technicznej dla wsparcia lokalnego rozwoju obszaru wiejskiego sołectwa Zagórze poprzez przebudowę 3,858  km DP 1014K .

Informacja przygotowana przez Powiatowy Zarząd Dróg w Chrzanowie