Projekty dofinansowane z UE realizowane w latach 2016 – 2017

„Przebudowa części DP 1014K, ul. Piłsudskiego – pomiędzy skrzyżowaniami z DW 780 a ul. Wiklinową o dł. ok. 3,858 km w sołectwie Zagórze”

Zadanie jest realizowane w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich (PROW) na lata 2014-2020:

Typ operacji: „Budowa lub modernizacja dróg lokalnych”

Poddziałanie: „Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury , w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii”

Instytucja Zarządzająca PROW 2014-2020: Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi

Lokalizacja: Powiat Chrzanowski, Gmina Babice, miejscowość Zagórze

Całkowity koszt – 2.769.694,49 zł  

Wartość dofinansowania  – 1.756.954,00 zł (63,63% kosztów kwalifikowanych operacji)

Okres realizacji zadania :

  • 28 października 2016 roku – 30 września 2018 roku

 Efektem projektu będzie przebudowa drogi na odcinku 3 858 mb, polegająca na:

  • wzmocnieniu podbudowy drogi
  • wykonaniu nowych nawierzchni asfaltowych
  • przebudowie i budowie chodników oraz istniejących zjazdów
  • przebudowie i remoncie istniejącego odwodnienia drogi.

Projekt ma na celu zwiększenie poziomu rozwoju infrastruktury technicznej dla wsparcia lokalnego rozwoju obszaru wiejskiego sołectwa Zagórze poprzez przebudowę 3,858  km DP 1014K .

 

Informacja przygotowana przez Powiatowy Zarząd Dróg w Chrzanowie