herb na kartePowiatowy Zarząd Dróg w Chrzanowie

ul. mjr Grzybowskiego 7a, 32 – 500 Chrzanów
Tel: 32/623-12-72, fax. 623-46-87, wew. 17
e-mail: sekretariat.pzd@powiat-chrzanowski.pl

godziny pracy PZD: od poniedziałku do piątku
w godz. 7.00 – 15.00

KARTA INFORMACYJNA

WNIOSKI O ODSZKODOWANIE ZA SZKODY KOMUNIKACYJNE

Pobierz kartę informacyjną w formacie PDF

FORMULARZE / WNIOSKI DO POBRANIA

 1. Zgłoszenie Roszczenia z Polisy OC Zarządcy Drogi (wypełnia poszkodowany)
 2. Zgłoszenia Roszczenia z Odpowiedzialności Cywilnej Zarządcy Drogi (wypełnia poszkodowany)
OPIS SPRAWY / ZADANIA:

W przypadku wystąpienia wypadku losowego na drogach powiatowych Powiatu Chrzanowskiego, osoba poszkodowana powinna podjąć następujące kroki:

 • w miarę możliwości nie oddalać się z miejsca zdarzenia,
 • wezwać policję,
 • żądać spisania notatki z opisem zdarzenia,
 • zabezpieczyć wszystkie uszkodzone elementy (w przypadku uszkodzenia samochodu),

Poszkodowany występuje z wnioskiem o przyznanie odszkodowania do zarządcy drogi. Do wniosku należy dołączyć:

 • notatkę spisaną przez policję
 • ksero dowodu rejestracyjnego pojazdu, ksero dowodu osobistego kierowcy zdarzenia i właściciela pojazdu,
 • pomocne w przyznaniu odszkodowania są zdjęcia uszkodzonej drogi (wyrwy, studzienki , uszkodzeń samochodu itp.),

Po złożeniu wniosku Powiatowy Zarząd Dróg w Chrzanowie dokonuje wizji w terenie
i sprawdza wiarygodność wystąpienia zdarzenia a następnie przesyła całą zgromadzoną w toku postępowania dokumentację do ubezpieczyciela.

KOGO DOTYCZY:

Procedura dotyczy każdej osoby fizycznej lub prawnej, która ubiega się o odszkodowanie za zaistniałe zdarzenie.

WYMAGANE DOKUMENTY:

 • Zgłoszenie Roszczenia z Polisy OC Zarządcy Drogi (wypełnia poszkodowany)
 • Zgłoszenie Roszczenia z Odpowiedzialności Cywilnej Zarządcy Drogi (wypełnia poszkodowany)
OPŁATY:

 • Brak opłat.
 • Pełnomocnictwo udzielone przez Inwestora do reprezentowania go (jeżeli wniosek składa osoba fizyczna lub prawna inna niż Inwestor), wraz z dołączonym potwierdzeniem uiszczenia opłaty skarbowej w wysokości 17,00 zł od każdego stosunku pełnomocnictwa.
JEDNOSTKA/OSOBA ODPOWIEDZIALNA:

Powiatowy Zarząd Dróg w Chrzanowie
ul. mjr Grzybowskiego 7a
32 – 500 Chrzanów

P. Justyna Prasak – inspektor
e-mail: j.turska.pzd@powiat-chrzanowski.pl
Pokój nr 109
Tel: 32/623-12-72, wew. 19

MIEJSCE SKŁADANIA DOKUMENTÓW:

 • OSOBIŚCIE:

Sekretariat Powiatowego Zarządu Dróg w Chrzanowie
Pokój nr 110,
Tel: 32/623-12-72,
623-46-87, fax. wew. 17

 • POCZTĄ:

Powiatowy Zarząd Dróg w Chrzanowie,
ul. mjr Grzybowskiego 7a,
32 – 500 Chrzanów

PODSTAWA PRAWNA:

 • Ustawa z dnia 21 marca 1985r. o drogach publicznych (t.j. Dz. U. 2013 r. poz. 260)
 • Ustawa o opłacie skarbowej z dnia 16 listopada 2006r. (t.j. DZ.U.2012 poz.1282 ze zm.)