herb na kartePowiatowy Zarząd Dróg w Chrzanowie

ul. mjr Grzybowskiego 7a, 32 – 500 Chrzanów
Tel: 32/623-12-72, fax. 623-46-87, wew. 17
e-mail: sekretariat.pzd@powiat-chrzanowski.pl

godziny pracy PZD: od poniedziałku do piątku
w godz. 7.00 – 15.00

KARTA INFORMACYJNA

WNIOSEK O UZGODNIENIE OGRODZENIA

Pobierz kartę informacyjną w formacie PDF

FORMULARZE / WNIOSKI DO POBRANIA

 1. Wniosek o uzgodnienie ogrodzenia
OPIS SPRAWY / ZADANIA:

Wydanie zgody w zakresie lokalizacji nowego lub remontu/przebudowy istniejącego ogrodzenia.

KOGO DOTYCZY:

Procedura dotyczy każdej osoby fizycznej lub prawnej, która ubiega się o uzgodnienie ogrodzenia w zakresie zamierzenia budowlanego w postaci: budowy, remontu /przebudowy ogrodzenia.

WYMAGANE DOKUMENTY:

 • wniosek o uzgodnienie ogrodzenia w zakresie zamierzenia budowlanego w postaci: budowy* remontu/przebudowy* ogrodzenia
 • w przypadku remontu/przebudowy ogrodzenia należy we wniosku określić zakres planowanych prac.
 • mapa zasadnicza x 2 egz. (kolorem zaznaczyć granice działek projektowanego ogrodzenia)
 • mapa ewidencyjna x 2 egz. (kolorem zaznaczyć granice działek projektowanego ogrodzenia)
OPŁATY:

 • OPŁATY: BRAK
 • Pełnomocnictwo udzielone przez Inwestora do reprezentowania go (jeżeli wniosek składa osoba fizyczna lub prawna inna niż Inwestor), wraz z dołączonym potwierdzeniem uiszczenia opłaty skarbowej w wysokości 17,00 zł od każdego stosunku pełnomocnictwa.
JEDNOSTKA/OSOBA ODPOWIEDZIALNA:

Powiatowy Zarząd Dróg w Chrzanowie
ul. mjr Grzybowskiego 7a
32 – 500 Chrzanów

P. Barbara Kozub-Podolska – inspektor
e-mail: b.podolska.pzd@powiat-chrzanowski.pl
Pokój nr 109
Tel: 32/623-12-72, wew. 19

MIEJSCE SKŁADANIA DOKUMENTÓW:

 • OSOBIŚCIE:

Sekretariat Powiatowego Zarządu Dróg w Chrzanowie
Pokój nr 110,
Tel: 32/623-12-72,
623-46-87, fax. wew. 17

 • POCZTĄ:

Powiatowy Zarząd Dróg w Chrzanowie,
ul. mjr Grzybowskiego 7a,
32 – 500 Chrzanów

PODSTAWA PRAWNA:

 • Ustawa z dnia 21 marca 1985r. o drogach publicznych (t.j. Dz. U. 2013 r. poz. 260)
 • Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. prawo budowlane (t.j. Dz. U. 2013 poz. 1409)
 • Ustawa o opłacie skarbowej z dnia 16 listopada 2006r. (t.j. DZ.U.2012 poz.1282 ze zm.)