Inwestycje dofinansowane z Rządowego Funduszu POLSKI ŁAD: Program Inwestycji Strategicznych

Obrazek posiada pusty atrybut alt; plik o nazwie obraz.png

W 2022 roku Powiatowy Zarząd Dróg w Chrzanowie rozpoczął realizację zadania pn. „Przebudowa drogi powiatowej DP 1002K  ul. Dąbrowskiego w Libiążu” dofinansowanego z Rządowego Funduszu POLSKI ŁAD: Program Inwestycji Strategicznych.

Kafelki: Program Inwestycji Strategicznych PŁ

Realizacja inwestycji obejmuje:

  • Przebudowę nawierzchni jezdni, chodników i poboczy wraz ze zjazdami  i skrzyżowaniami z dostosowaniem parametrów do obowiązujących przepisów
  • dostosowanie konstrukcji nawierzchni do przewidywanego obciążenia ruchem KR3 wraz ze stabilizacją istniejącego podłoża gruntowego
  • uzupełnienie istniejącego systemu odwodnienia o odcinki kanalizacji deszczowej
  • budowę kanału technologicznego
  • przebudowę istniejącej sieci teletechnicznej i wodociągowej
  • poprawę bezpieczeństwa ruchu drogowego poprzez zaprojektowanie nowego odcinka chodnika oraz doświetlenia w rejonie przejeść dla pieszych
  • przebudowę obecnego skrzyżowania ul. Dąbrowskiego, Waryńskiego i ul. Stawowej na bezpieczne skrzyżowanie o ruchu okrężnym.

Ogółem długość przewidzianego do przebudowy ciągu wynosi około 880 mb.

Całkowity koszt realizacji zadania: 4 449 024,64 zł

Wartość dofinansowania (95%): 4 226 573,40 zł

W ramach przebudowy w szczególny sposób przewidziano poprawę BRD zwłaszcza dla niechronionych uczestników ruchu – poprzez budowę nowego odcinka chodnika oraz wykonanie elementów uspokojenia ruchu poprzez przebudowę skrzyżowania ulic: Dąbrowskiego, Stawowej i Waryńskiego – na skrzyżowanie o ruchu okrężnym z pełnym zestawem przejść dla pieszych. Jest to szczególnie istotne ze względu na to, że w sąsiedztwie  na działce gminnej utworzony został atrakcyjny plac zabaw dla dzieci a obok funkcjonuje teren rekreacyjny jako tzw. „Staw Lasówka” chętnie wykorzystywany do spacerów i wędkowania.

Poprzez zwiększenie dostępności  do nowoczesnej, zmodernizowanej infrastruktury drogowej realizacja inwestycji przyczyni się do poprawy komfortu życia mieszkańców, w tym osób niepełnosprawnych,  wpłynie na bezpieczeństwo uczestników ruchu (pojazdów, jak i pieszych). Poprzez poprawę stanu technicznego nawierzchni drogowej zostanie zmniejszona emisja toksycznych składników spalin oraz zostanie ograniczona emisja hałasu.

Kafelki: Program Inwestycji Strategicznych PŁ

W ramach bieżących naborów wniosków o dofinansowanie do Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych Powiat Chrzanowski we współpracy z PZD w Chrzanowie zgłosił dwa zadania:

1) Przebudowa i rozbudowa części DP 1044K wraz z budową nowego odcinka drogi powiatowej dla uzyskania bezpiecznego połączenia do firmy Orlen Południe

Zadanie obejmuje dwa etapy:

Etap I : przebudowa DP1044K tj. ul. Wodzińska w Chrzanowie i ul. Sikorskiego w Trzebini wraz z opracowaniem dokumentacji dla budowy dwóch „skrzyżowań o ruchu okrężnym” oraz nowego odcinka drogi do połączenia z ul. Rafineryjną.

Etap II : budowa zaprojektowanych w etapie I „skrzyżowań o ruchu okrężnym ” oraz budowa nowego odcinka
drogi do połączenia z ul. Rafineryjną – uzyskanie bezpiecznego połączenia do firmy Orlen Południe.

Łączna długość objętych inwestycją dróg wyniesie około 5,8 km długości. Dodatkowo wzdłuż drogi powiatowej nr 1044K planuje się wybudować trasę rowerową o długości około 3km
Całość zadania wyceniono na: 29 900 000 zł


2) Przebudowa części DP 1022K w trzech odcinkach na obszarze Gminy Alwernia.
Zadanie obejmuje: wzmocnienie podbudowy drogi,  wymianę warstw bitumicznych,  poprawę systemu odwodnienia,  wykonanie utwardzonego pobocza, poprawę BRD – wykonanie nowego oznakowania pionowego i poziomego, wykonanie oświetlenia części drogi, przebudowę nawierzchni jezdni, poboczy wraz ze zjazdami i skrzyżowaniami, dostosowanie konstrukcji nawierzchni do przewidywanego obciążenia ruchem KR3 wraz ze stabilizacją istniejącego podłoża gruntowego,  uzupełnienie istniejącego systemu odwodnienia o odcinki kanalizacji deszczowej, budowę kanału technologicznego, przebudowę kolidujących odcinków sieci na obszarze inwestycji.

Przebudowywane odcinki obejmą Okleśną i Porębę Żegoty, w tym drogę przez las. Łączna długość przebudowywanego ciągu to około: 2,74 km.
Całość zadania ma kosztować 8 500 000 zł