Powiatowy Zarząd Dróg w Chrzanowie jest jednostką organizacyjną Powiatu Chrzanowskiego, utworzoną z dniem 01.05.2001 r. mocą Uchwały Rady Powiatu Chrzanowskiego.

Jednostka realizuje obowiązki i uprawnienia zarządcy dróg powiatowych na obszarze Powiatu Chrzanowskiego w oparciu o przepisy zawarte w ustawie o drogach publicznych.

Ponadto  zgodnie z otrzymanym od Starosty Chrzanowskiego upoważnieniem Dyrektor PZD realizuje zadania organu zarządzającego ruchem drogowym na drogach publicznych powiatowych i gminnych Powiatu Chrzanowskiego w oparciu o art. 10 ustawy prawo o ruchu drogowym i stosowne rozporządzenia.

Najczęściej realizowane zadania przez PZD w Chrzanowie:

Projektowanie oraz rozbudowa, przebudowa i remont sieci dróg powiatowych z pełną infrastrukturą pasa drogowego

Dyrektor PZD – Grzegorz Żuradzki
sekretariat, nr tel. 32/623 12-72, wew. 12
e-mail: sekretariat.pzd@powiat-chrzanowski.pl

Z-ca Dyrektora – Robert Żabiński
pokój 113,nr tel. 32 623 12 72 w. 24
e-mail: r.zabinski.pzd@powiat-chrzanowski.pl

Zimowe utrzymanie pasa dróg powiatowych

Kierownik Działu Drogowo-Mostowego – Maciej Sarnek
pokój 101,nr tel. 32 623 12 72 w.22
e-mail: m.sarnek.pzd@powiat-chrzanowski.pl

Całoroczne (letnie) utrzymanie pasa dróg powiatowych, w tym usuwanie ubytków, poprawa oznakowania, udrożnienia odwodnień, koszenie poboczy, itp.

Kierownik Działu Bieżącego Utrzymania – Piotr Jucha
e-mail: p.jucha@powiat-chrzanowski.pl
Tel: 32 623 12 72, wew.16

Z-ca Kierownika Działu Bieżącego Utrzymania – Aneta Ryszka
e-mail: a.ryszka.pzd@powiat-chrzanowski.pl
Tel: 32 623 12 72, wew.16

Utrzymanie zieleni w pasie drogowym (wycinki, nasadzenia), likwidacja szkód komunikacyjnych zaistniałych na naszych drogach powiatowych oraz zagadnienia ochrony środowiska

Justyna Prasak
pokój nr 109, Tel: 32 623 12 72, wew. 19
e-mail: sekretariat.pzd@powiat-chrzanowski.pl

Wydawanie zezwoleń na zajęcie pasa drogowego w celu prowadzenia planowanych robót budowlanych, umieszczanie urządzeń nie związanych z gospodarowaniem drogą oraz kontrola zajęcia pasa drogowego w związku z usuwaniem awarii

Dominik Grzywa
pokój nr 109, Tel: 32 623 12 72, wew. 19
e-mail: d.grzywa.pzd@powiat-chrzanowski.pl

Wydawanie zezwoleń na wykorzystanie pasa drogowego w sposób szczególny, w tym imprezy na drogach, wydarzenia kultu religijnego oraz reklamy

Jarosław Zając
pokój nr 104, Tel: 32 623 12 72, wew. 15
e-mail: j.zajac.pzd@powiat-chrzanowski.pl

Prowadzenie wszystkich procedur wymaganych ustawą Prawo zamówień publicznych dla prawidłowej obsługi zadań realizowanych przez PZD w Chrzanowie

Bożena Jedynak
pokój nr 106, Tel: 32 623 12 72, wew. 18
e-mail: b.jedynak.pzd@powiat-chrzanowski.pl

Współpraca z samorządami Gmin Powiatu Chrzanowskiego i innymi podmiotami dla poprawy infrastruktury dróg powiatowych Powiatu Chrzanowskiego oraz wydanie zgody w zakresie lokalizacji nowego lub remontu/przebudowy istniejącego ogrodzenia

Barbara Kozub-Podolska
pokój nr 113, Tel: 32 623 12 72, wew. 24
e-mail: b.podolska.pzd@powiat-chrzanowski.pl

Przygotowanie materiałów technicznych (specyfikacje, kosztorysy, przedmiary, itp.) do obsługi własnych zadań inwestycyjno – remontowych oraz uzgodnienia i decyzje w sprawach inwestycji podmiotów zewnętrznych zamierzających wykonać zadania w pasach dróg powiatowych

Kierownik Działu Drogowo-Mostowego – Maciej Sarnek
pokój 101,nr tel. 32 623 12 72 w. 22
e-mail: m.sarnek.pzd@powiat-chrzanowski.pl

Nadzór i prowadzenie całości spraw technicznych związanych ze specyfiką działalności PZD

Z-ca Dyrektora – Robert Żabiński
pokój 113, nr tel. 32 623 12 72 w. 24
r.zabinski.pzd@powiat-chrzanowski.pl

Pełna gospodarka finansowa jednostki, rozliczenia środków własnych, pomocy finansowej, samorządowej, z budżetu krajowego i środków UE

Główna księgowa – Małgorzata Filipska-Kasprzyk
pokój 111, nr tel. 32 623 12 72 w. 12
sekretariat.pzd@powiat-chrzanowski.pl

Przygotowywanie wniosków aplikacyjnych o przyznanie środków zewnętrznych dla Powiatu Chrzanowskiego na wsparcie inwestycji na drogach powiatowych, prowadzenie strony internetowej PZD, administrowanie e-PUAP

Aleksandra Rabiej
pokój nr 103, Tel: 32 623 12 72, wew. 20
e-mail: a.rabiej.pzd@powiat-chrzanowski.pl

Uzgodnienia i decyzje w sprawach obsługi komunikacyjnej i połączeń nieruchomości z drogami powiatowymi

Bogusława Zięba
pokój nr 103, Tel: 32 623 12 72, wew. 20
e-mail: b.zieba.pzd@powiat-chrzanowski.pl

Zadania z zakresu inżynierii ruchu np. uzgodnienia projektów organizacji ruchu, czynności nadzorcze, kontrola oznakowania, pomiary natężenia ruchu

Mariusz Prychocen
pokój nr 104, Tel: 32 623 12 72, wew. 15
e-mail: m.prychocen.pzd@powiat-chrzanowski.pl