Obowiązujące procedury przy załatwianiu niżej wymienionych spraw w zakresie dróg powiatowych położonych na terenie Powiatu Chrzanowskiego:

1. Budowa i przebudowa zjazdów (zobacz kartę informacyjną)

Druki do pobrania:

1.1 Wniosek o wydanie zezwolenia na lokalizację, przebudowę lub remont zjazdu.

1.2 Wniosek o zatwierdzenie projektu budowlanego zjazdu.

1.3 Wniosek o odbiór zjazdu.


2. Urządzenia infrastruktury technicznej i prowadzenie robót w obrębie pasa drogowego: (zobacz kartę informacyjną)

Druki do pobrania:

2.1 Wniosek o wydanie zezwolenia na umieszczenie urządzeń infrastruktury technicznej w pasie drogowym.

2.2 Wniosek o wydanie zezwolenia na zajęcie pasa drogowego na czas prowadzenia robót

2.3 Oświadczenie o posiadanym pozwoleniu na budowę obiektu umieszczanego w pasie drogowym

2.4 Zgłoszenie o wystąpieniu awarii urządzenia infrastruktury technicznej umieszczonego w pasie drogowym


3. Zatwierdzenie projektu stałej lub czasowej organizacji ruchu: (zobacz kartę informacyjną)

Druki do pobrania:

3.1 Wniosek o zatwierdzenie zmian w organizacji ruchu


4. Uzgadnianie lokalizacji nowego lub remontu/przebudowy istniejącego ogrodzenia: (zobacz kartę informacyjną)

Druki do pobrania:

4.1 Wniosek o uzgodnienie ogrodzenia.


5. Umieszczanie reklam w pasie drogowym: (zobacz kartę informacyjną)

Druki do pobrania:

5.1 Wniosek o wydanie zezwolenia na umieszczenie reklam w pasie drogowym

5.2 Wniosek o uzgodnienie lokalizacji tablicy reklamowej poza pasem drogowym w pobliżu drogi powiatowej


6. Oświadczenie o możliwości połączenia działki z drogą publiczną: (zobacz kartę informacyjną)

Druki do pobrania:

6.1 Wniosek o wydanie oświadczenia o możliwości połączenia działki z drogą publiczną.


7. Korzystanie z przystanków autobusowych: (zobacz kartę informacyjną)

Druki do pobrania:

7.1 Wniosek o wydanie zgody i warunków na korzystanie z przystanków

7.2 Wykaz przystanków


8. Zezwolenie kategorii I i II na przejazd pojazdu nienormatywnego: (zobacz kartę informacyjną )

Druki do pobrania:

8.1 Wniosek o wydanie zezwolenia kategorii I na przejazd pojazdu nienormatywnego

8.2 Wniosek o wydanie zezwolenia kategorii II na przejazd pojazdu nienormatywnego

8.3 Klauzula informacyjna PZD w Chrzanowie


9. Zezwolenie na wykorzystanie dróg w sposób szczególny: (zobacz kartę informacyjną)

Druki do pobrania:

9.1 Wniosek o wydanie zezwolenia na wykorzystanie dróg w sposób szczególny


10. Usunięcie drzew i krzewów rosnących w pasie drogowym: (zobacz kartę informacyjną)

Druki do pobrania:

10.1 Wniosek o usunięcie drzew i krzewów rosnących w pasie drogowym


11. Odszkodowania za szkody komunikacyjne: (zobacz kartę informacyjną)

Druki do pobrania:

11.1 Zgłoszenia roszczenia z Polisy OC Zarządcy Drogi

11.2 Zgłoszenie roszczenia z Odpowiedzialności Cywilnej Zarządcy Drogi

       11.3 Klauzula informacyjna PZD w Chrzanowie


12. Lokalizowanie urządzeń infrastruktury technicznej w obrębie pasa drogowego, uzgadnianie projektów budowlanych: (zobacz kartę informacyjną)

Druki do pobrania:

12.1 Wniosek o wydanie zezwolenia na lokalizację urządzeń infrastruktury technicznej w pasie drogi powiatowej.

12.2 Wniosek o uzgodnienie projektu budowlanego urządzenia infrastruktury technicznej lokalizowanego przy drodze powiatowej lub w pasie drogowym.