Inwestycje dofinansowane z Rządowego Funduszu POLSKI ŁAD: Program Inwestycji Strategicznych

Obrazek posiada pusty atrybut alt; plik o nazwie obraz.png

W 2022 roku Powiatowy Zarząd Dróg w Chrzanowie rozpoczął realizację zadania pn. „Przebudowa drogi powiatowej DP 1002K  ul. Dąbrowskiego w Libiążu” dofinansowanego z Rządowego Funduszu POLSKI ŁAD: Program Inwestycji Strategicznych.

Kafelki: Program Inwestycji Strategicznych PŁ

Realizacja inwestycji obejmuje:

  • Przebudowę nawierzchni jezdni, chodników i poboczy wraz ze zjazdami  i skrzyżowaniami z dostosowaniem parametrów do obowiązujących przepisów
  • dostosowanie konstrukcji nawierzchni do przewidywanego obciążenia ruchem KR3 wraz ze stabilizacją istniejącego podłoża gruntowego
  • uzupełnienie istniejącego systemu odwodnienia o odcinki kanalizacji deszczowej
  • budowę kanału technologicznego
  • przebudowę istniejącej sieci teletechnicznej i wodociągowej
  • poprawę bezpieczeństwa ruchu drogowego poprzez zaprojektowanie nowego odcinka chodnika oraz doświetlenia w rejonie przejeść dla pieszych
  • przebudowę obecnego skrzyżowania ul. Dąbrowskiego, Waryńskiego i ul. Stawowej na bezpieczne skrzyżowanie o ruchu okrężnym.

Ogółem długość przewidzianego do przebudowy ciągu wynosi około 1120 mb.

Całkowity koszt realizacji zadania: 4 449 024,64 zł

Wartość dofinansowania (95%): 4 226 573,40 zł

W ramach przebudowy w szczególny sposób przewidziano poprawę BRD zwłaszcza dla niechronionych uczestników ruchu – poprzez budowę nowego odcinka chodnika oraz wykonanie elementów uspokojenia ruchu poprzez przebudowę skrzyżowania ulic: Dąbrowskiego, Stawowej i Waryńskiego – na skrzyżowanie o ruchu okrężnym z pełnym zestawem przejść dla pieszych. Jest to szczególnie istotne ze względu na to, że w sąsiedztwie  na działce gminnej utworzony został atrakcyjny plac zabaw dla dzieci a obok funkcjonuje teren rekreacyjny jako tzw. „Staw Lasówka” chętnie wykorzystywany do spacerów i wędkowania.

Poprzez zwiększenie dostępności  do nowoczesnej, zmodernizowanej infrastruktury drogowej realizacja inwestycji przyczyni się do poprawy komfortu życia mieszkańców, w tym osób niepełnosprawnych,  wpłynie na bezpieczeństwo uczestników ruchu (pojazdów, jak i pieszych). Poprzez poprawę stanu technicznego nawierzchni drogowej zostanie zmniejszona emisja toksycznych składników spalin oraz zostanie ograniczona emisja hałasu.

Kafelki: Program Inwestycji Strategicznych PŁ

W ramach bieżących naborów wniosków o dofinansowanie do Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych, Powiat Chrzanowski we współpracy z PZD w Chrzanowie w dn. 14.06.2022r. uzyskał dofinansowanie na zadanie:

Przebudowa i rozbudowa części DP 1044K wraz z budową nowego odcinka drogi powiatowej dla uzyskania bezpiecznego połączenia do firmy Orlen Południe

Zadanie obejmuje dwa etapy:

Etap I : przebudowa DP1044K tj. ul. Wodzińska w Chrzanowie i ul. Sikorskiego w Trzebini wraz z opracowaniem dokumentacji dla budowy dwóch „skrzyżowań o ruchu okrężnym” oraz nowego odcinka drogi do połączenia z ul. Rafineryjną.

Etap II : budowa zaprojektowanych w etapie I „skrzyżowań o ruchu okrężnym ” oraz budowa nowego odcinka drogi do połączenia z ul. Rafineryjną – uzyskanie bezpiecznego połączenia do firmy Orlen Południe.

Łączna długość objętych inwestycją dróg wyniesie około 5,8 km długości. Dodatkowo wzdłuż drogi powiatowej nr 1044K planuje się wybudować trasę rowerową o długości około 3km

Całkowity koszt realizacji zadania: 29 900 000 zł

Wartość dofinansowania (95%): 28 405 000,00 zł

Wkład własny (5%): 1 495 000,00 zł

Realizacja projektu pozwoli na osiągnięcie kilku celów zarówno o charakterze strategicznym jak i lokalnym:

– Dostosowanie ciągu istniejących dróg powiatowych do przenoszenia ruchu ciężkiego pomiędzy węzłem autostrady A-4 a istniejącymi i projektowanymi obszarami inwestycyjnymi i przemysłowymi na obszarze Gmin Chrzanów i Trzebinia, z wykonaniem nowego odcinka drogi dla uzyskania alternatywnej obsługi komunikacyjnej rozbudowywanych instalacji ORLEN POŁUDNIE i ORLEN OIL w Trzebini.

– Poprawę bezpieczeństwa i płynności ruchu drogowego na DP 1045K (ul. Pułaskiego), a zwłaszcza na DK 79 (ulice: Kościuszki i Długa) w Trzebini poprzez częściowe skierowanie ruchu z tychże dróg w zakresie obsługi grupy ORLEN – na objęty wnioskiem, alternatywny przebieg doprowadzony do sąsiedniego węzła A-4 „Chrzanów – Balin” . W ramach projektu wybudowane zostaną ponadto dwa skrzyżowania o ruchu okrężnym dla usprawnienia ruchu pojazdom ciężkim.

– Stworzenie warunków bezpiecznego ruchu rowerowego pomiędzy Chrzanowem i Trzebinią poprzez zaprojektowanie wzdłuż drogi powiatowej nr 1044K – trasy rowerowej o długości około 3km.