Zadania dofinansowane z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg

Nazwa zadania: Przebudowa drogi powiatowej 1010K w km od 4+359 do km 5+781 w miejscowości Babice, Powiat Chrzanowski

Całkowity koszt realizacji zadania: 3 487 604,82 zł

Kwota dofinansowania z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg: 1 662 322,00 zł

Okres realizacji: 05.05.2023 r. – 04.05.2024 r. 

Zakres zadania:

Odcinek przeznaczony do przebudowy:  od ul. Zakopiańskiej do skrzyżowania z DW 780 (do obwodnicy Babic) – długość odcinka: 1,422 km

Zakres robót obejmuje przebudowę drogi powiatowej nr 1010 K – ul. Wyszyńskiego  w Babicach. Roboty polegają na wymianie podbudowy i nawierzchni na odcinku o dł. 1,422 km, wraz z robotami towarzyszącymi:

  • oczyszczenie rowu z namułu,
  • wykonanie poboczy powierzchniowo utrwalonych emulsją i grysami,
  • budowa chodnika z kostki brukowej betonowej ,
  • budowa zjazdów z kostki brukowej betonowej ,
  • wykonanie oznakowania pionowego  i poziomego dróg.