Zadania dofinansowane z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg

Nazwa zadania: Rozbudowa drogi powiatowej 1029K (ul. Słowackiego) w km od 1+160,00 do km 2+ 060,00 w miejscowości Trzebinia, Powiat Chrzanowski

Całkowity koszt realizacji zadania: 1.069.824,59 zł

Kwota dofinansowania z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg: 855.859,00 zł

Okres realizacji: 01.12.2023r. – 30.10.2024r.

Cel: Poprawa bezpieczeństwa niechronionych uczestników ruchu

Projekt jest skierowany do mieszkańców Gminy Trzebinia, Powiatu Chrzanowskiego oraz wszystkich użytkowników drogi.

Realizacja projektu umożliwi poruszanie się po bezpiecznym ciągu pieszo-rowerowym, który powstanie poprzez poszerzenie i przebudowę nawierzchni dotychczasowego chodnika położonego wzdłuż ul. Słowackiego w Trzebini na popularnym odcinku spacerowym pomiędzy centrum miasta a ośrodkiem rekreacyjnym „Chechło” z możliwością wjazdu do Puszczy Dulowskiej.

Zakres robót obejmuje poszerzenie istniejącego chodnika wzdłuż DP1029K ul. Słowackiego w Trzebini do szerokości min. 3,00 m na odcinku 909 mb

Zakres robót:

 • rozebranie istniejącej kostki na odcinku 909 mb
 • wykonanie poszerzenia chodnika do 3,00 m
 • wykonania nawierzchni na ścieżce rowerowej

Nazwa zadania: „Remont drogi powiatowej 1023K (ul. Siemota) w km od 0+805,00 do km 1+370,00 w miejscowości Płaza, Powiat Chrzanowski”

Całkowity koszt realizacji zadania: 472 765,24 zł

W tym koszty kwalifikowalne: 444 189,36 zł

Kwota dofinansowania z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg: 355 351,00 zł

Okres realizacji: 28.09.2023r. – 30.11.2023r.

Cel: Poprawa stanu bezpieczeństwa ruchu drogowego, zapewnienie spójności sieci dróg publicznych, poprawa jakości życia mieszkańców, zwiększenie dostępności transportowej terenu objętego remontem,  wyrównanie potencjału społeczno-gospodarczego.

Projekt jest skierowany do mieszkańców Sołectwa Płaza i Gminy Chrzanów oraz wszystkich użytkowników drogi.

Zakres robót obejmuje remont drogi powiatowej nr 1023 K – ul. Siemota  w Płazie. Roboty polegają na ułożeniu warstwy wyrównawczej i położeniu nowej nawierzchni na odcinku o dł. 0,565 km

Zakres robót:

 • Wykonanie zabezpieczenia geosiatką nawierzchni asfaltowych przed spękaniami
 • Ułożenie warstwy korygującej z mieszanki mineralno-bitumicznej
 • Wykonanie pakietu bitumicznego z warstwy wiążącej oraz ścieralnej
 • Wykonanie obustronnych poboczy podwójnie utrwalonych z zastosowaniem emulsji z grysem

Nazwa zadania: „Remont drogi powiatowej 1035K (ul. Krzeszowicka) w km od 0+767,00 do km 1+467,00 w miejscowości Brodła, Powiat Chrzanowski”

Całkowity koszt realizacji zadania: 716 146,02 zł

W tym koszty kwalifikowalne: 677 401,02 zł

Kwota dofinansowania z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg: 541 920,00 zł

Okres realizacji: 14.09.2023r. – 16.11.2023r.

Cel: Poprawa stanu bezpieczeństwa ruchu drogowego, zapewnienie spójności sieci dróg publicznych, poprawa jakości życia mieszkańców, zwiększenie dostępności transportowej terenu objętego remontem,  wyrównanie potencjału społeczno-gospodarczego.

Projekt jest skierowany do mieszkańców Sołectwa Brodła i Gminy Alwernia oraz wszystkich użytkowników drogi.

Zakres robót obejmuje remont drogi powiatowej nr 1035 K – ul. Krzeszowickiej  w Brodłach. Roboty polegają na wymianie podbudowy i nawierzchni na odcinku o dł. 700 mb, wraz z odwodnieniem.

Zakres zadania:

 • Usunięcie istniejącej zdeformowanej i zdegradowanej nawierzchni bitumicznej
 • Wykonanie stabilizacji podłoża gruntowego spoiwem hydraulicznym
 • Ułożenie warstwy wiążącej oraz ścieralnej z betonu asfaltowego
 • Wyprofilowanie i wykonanie nowych poboczy z powierzchniowym utrwaleniem powierzchni z zastosowaniem grysu z emulsją
 • Odmulanie (wyprofilowanie) rowów wraz z remontem przepustu

Nazwa zadania: Przebudowa drogi powiatowej 1010K w km od 4+359 do km 5+781 w miejscowości Babice, Powiat Chrzanowski

Całkowity koszt realizacji zadania: 3 487 604,82 zł

Kwota dofinansowania z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg: 1 662 322,00 zł

Okres realizacji: 05.05.2023 r. – 04.05.2024 r. 

Zakres zadania:

Odcinek przeznaczony do przebudowy:  od ul. Zakopiańskiej do skrzyżowania z DW 780 (do obwodnicy Babic) – długość odcinka: 1,422 km

Zakres robót obejmuje przebudowę drogi powiatowej nr 1010 K – ul. Wyszyńskiego  w Babicach. Roboty polegają na wymianie podbudowy i nawierzchni na odcinku o dł. 1,422 km, wraz z robotami towarzyszącymi:

 • oczyszczenie rowu z namułu,
 • wykonanie poboczy powierzchniowo utrwalonych emulsją i grysami,
 • budowa chodnika z kostki brukowej betonowej ,
 • budowa zjazdów z kostki brukowej betonowej ,
 • wykonanie oznakowania pionowego  i poziomego dróg.