Zadania dofinansowane z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg

Nazwa zadania: „Rozbudowa drogi powiatowej 1029K na odcinku 1 – w km od 2+090,00 do km 2+561,00 na odcinku 2 – w km od 2+571,00 do km 3+001,00 na odcinku 3 – w km od 3+036,00 do km 3+191,00 (skrzyżowanie z drogą powiatową 1027K w km 3+191,00) w miejscowości Trzebinia, Piła Kościelecka, Powiat Chrzanowski” o dł. 1191 mb.  

Całkowity koszt realizacji zadania 2 067 308,32 zł

Koszt kwalifikowalny 1 986 746,03 zł

Kwota dofinansowania z RFRD 993 373,00 zł

Przewidywany okres realizacji:  do 12.11.2024r.

Zadanie stanowi kontynuację rozbudowy DP 1029K ul. Słowackiego w Trzebini i będzie polegało na budowie separowanego od jezdni ciągu pieszo-rowerowego na dalszym odcinku DP 1029K (ul. Trzebińskiej w Pile Kościeleckiej) w kierunku DP1027K”.

Cel: Poprawa bezpieczeństwa niechronionych uczestników ruchu

Projekt jest skierowany do mieszkańców Gminy Trzebinia, Powiatu Chrzanowskiego oraz wszystkich użytkowników drogi.

Nazwa zadania: Rozbudowa drogi powiatowej 1001K na odcinku I – w km od 0+065,00 do km 1+065,00, na odcinku II – w km od 1+065,00 do km 2+100,00 w miejscowości Gromiec, Powiat Chrzanowski

Całkowity koszt realizacji zadania: 5 789 933,78zł

Kwota dofinansowania z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg: 2 894 966,00 zł

Okres realizacji: 27.02.2024r. – 27.01.2025r.

Cel: Wyrównanie potencjału społeczno-gospodarczego, poprawa jakości życia mieszkańców, zapewnienie spójności sieci dróg publicznych, a także  poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego ze szczególnym uwzględnieniem bezpieczeństwa ruchu drogowego niechronionych uczestników ruchu, podniesienie standardów technicznych dróg powiatowych

Projekt jest skierowany do mieszkańców Gminy Libiąż, Powiatu Chrzanowskiego
oraz wszystkich użytkowników drogi.

Inwestycja będzie polegała m.in. na wykonaniu warstwy bitumicznej na powierzchni odc. I – ok. 6700 m2 i  odc. II – ok. 7200 m2 oraz kanalizacji deszczowej na długości ok.  400 mb, wykonaniu lub wymianie około 1600 m2 powierzchni chodnika.

Zakres robót obejmuje przebudowę dwóch odcinków:

Odcinek 1 — Przebudowa i rozbudowa DP 1001K – ul. Nadwiślańska (km 0+065 km
1+065) — na podstawie Decyzji ZRID:

 • Długość odcinka – 1000 mb.
 • Lokalizacja – początek zadania zlokalizowano w km ok. 0+065 w rejonie granicy powiatu chrzanowskiego i oświęcimskiego, natomiast koniec w km ok. 1+065 w rejonie Szkoły Podstawowej w Gromcu.

Odcinek 2 – Przebudowa DP 1001K – ul. Nadwiślańska (km 1+065 – km 2+100) — na podstawie zgłoszenia robót nie wymagających pozwolenia na budowę:

 • Długość odcinka – 1035mb.
 • Lokalizacja – początek zadania zlokalizowano w km ok. 1+065 w rejonie Szkoły Podstawowej w Gromcu, natomiast koniec w km ok. 2+100 w rejonie skrzyżowania z ul. Traugutta.

Zakres robót:

 • remont istniejącej nawierzchni jezdni poprzez wzmocnienie jej nowymi warstwami bitumicznymi;
 • wykonanie poszerzenia jezdni do szerokości 6,0 m na odcinku prostym (pełna konstrukcja jezdni);
 • budowa nowego chodnika / remont nawierzchni istniejącego chodnika;
 • przebudowa, remont, uzupełnienie istniejących poboczy kruszywem łamanym (destruktem bitumicznym) szerokości 1,0 m;
 • budowa peronów przystankowych i/lub zatok autobusowych;
 • przebudowa i remont istniejącego systemu odwodnienia;
 • przebudowa istniejących zjazdów publicznych i indywidualnych;
 • remont lub wymiana istniejących barier drogowych i poręczy;
 • wykonanie elementów organizacji ruchu (przejścia dla pieszych, oznakowanie poziome i pionowe);
 • wzmocnienie skarpy sąsiadującej z rowem odwadniającym.

Nazwa zadania: Rozbudowa drogi powiatowej 1029K (ul. Słowackiego) w km od 1+160,00 do km 2+ 060,00 w miejscowości Trzebinia, Powiat Chrzanowski

Całkowity koszt realizacji zadania: 857 999,99 zł

Kwota dofinansowania z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg: 686 399,00 zł

Okres realizacji: 06.12.2023r. – 06.11.2024r.

Cel: Poprawa bezpieczeństwa niechronionych uczestników ruchu

Projekt jest skierowany do mieszkańców Gminy Trzebinia, Powiatu Chrzanowskiego oraz wszystkich użytkowników drogi.

Realizacja projektu umożliwi poruszanie się po bezpiecznym ciągu pieszo-rowerowym, który powstanie poprzez poszerzenie i przebudowę nawierzchni dotychczasowego chodnika położonego wzdłuż ul. Słowackiego w Trzebini na popularnym odcinku spacerowym pomiędzy centrum miasta a ośrodkiem rekreacyjnym „Chechło” z możliwością wjazdu do Puszczy Dulowskiej.

Zakres robót obejmuje poszerzenie istniejącego chodnika wzdłuż DP1029K ul. Słowackiego w Trzebini do szerokości min. 3,00 m na odcinku 900 mb

Zakres robót:

 • rozebranie istniejącej kostki na odcinku 900 mb
 • wykonanie poszerzenia chodnika do 3,00 m
 • wykonania nawierzchni na ścieżce rowerowej

Nazwa zadania: „Remont drogi powiatowej 1023K (ul. Siemota) w km od 0+805,00 do km 1+370,00 w miejscowości Płaza, Powiat Chrzanowski”

Całkowity koszt realizacji zadania: 485 764,97 zł

W tym koszty kwalifikowalne: 444 189,36 zł

Kwota dofinansowania z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg: 355 351,00 zł

Okres realizacji: 28.09.2023r. – 30.11.2023r.

Cel: Poprawa stanu bezpieczeństwa ruchu drogowego, zapewnienie spójności sieci dróg publicznych, poprawa jakości życia mieszkańców, zwiększenie dostępności transportowej terenu objętego remontem,  wyrównanie potencjału społeczno-gospodarczego.

Projekt jest skierowany do mieszkańców Sołectwa Płaza i Gminy Chrzanów oraz wszystkich użytkowników drogi.

Zakres robót obejmował remont drogi powiatowej nr 1023 K – ul. Siemota  w Płazie. Roboty polegały na ułożeniu warstwy wyrównawczej i położeniu nowej nawierzchni na odcinku o dł. 0,575 km

Zakres robót:

 • Wykonanie zabezpieczenia geosiatką nawierzchni asfaltowych przed spękaniami
 • Ułożenie warstwy korygującej z mieszanki mineralno-bitumicznej
 • Wykonanie pakietu bitumicznego z warstwy wiążącej oraz ścieralnej
 • Wykonanie obustronnych poboczy podwójnie utrwalonych z zastosowaniem emulsji z grysem

Nazwa zadania: „Remont drogi powiatowej 1035K (ul. Krzeszowicka) w km od 0+767,00 do km 1+467,00 w miejscowości Brodła, Powiat Chrzanowski”

Całkowity koszt realizacji zadania: 716 146,02 zł

W tym koszty kwalifikowalne: 677 401,02 zł

Kwota dofinansowania z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg: 541 920,00 zł

Okres realizacji: 14.09.2023r. – 30.11.2023r.

Cel: Poprawa stanu bezpieczeństwa ruchu drogowego, zapewnienie spójności sieci dróg publicznych, poprawa jakości życia mieszkańców, zwiększenie dostępności transportowej terenu objętego remontem,  wyrównanie potencjału społeczno-gospodarczego.

Projekt jest skierowany do mieszkańców Sołectwa Brodła i Gminy Alwernia oraz wszystkich użytkowników drogi.

Zakres robót obejmował remont drogi powiatowej nr 1035 K – ul. Krzeszowickiej  w Brodłach. Roboty polegały na wymianie podbudowy i nawierzchni na odcinku o dł. 700 mb, wraz z odwodnieniem.

Zakres zadania:

 • Usunięcie istniejącej zdeformowanej i zdegradowanej nawierzchni bitumicznej
 • Wykonanie stabilizacji podłoża gruntowego spoiwem hydraulicznym
 • Ułożenie warstwy wiążącej oraz ścieralnej z betonu asfaltowego
 • Wyprofilowanie i wykonanie nowych poboczy z powierzchniowym utrwaleniem powierzchni z zastosowaniem grysu z emulsją
 • Odmulanie (wyprofilowanie) rowów wraz z remontem przepustu

Nazwa zadania: Przebudowa drogi powiatowej 1010K w km od 4+359 do km 5+781 w miejscowości Babice, Powiat Chrzanowski

Całkowity koszt realizacji zadania: 3 487 604,82 zł

Kwota dofinansowania z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg: 1 662 322,00 zł

Okres realizacji: 05.05.2023 r. – 04.05.2024 r. 

Zakres zadania:

Odcinek przeznaczony do przebudowy:  od ul. Zakopiańskiej do skrzyżowania z DW 780 (do obwodnicy Babic) – długość odcinka: 1,422 km

Zakres robót obejmuje przebudowę drogi powiatowej nr 1010 K – ul. Wyszyńskiego  w Babicach. Roboty polegają na wymianie podbudowy i nawierzchni na odcinku o dł. 1,422 km, wraz z robotami towarzyszącymi:

 • oczyszczenie rowu z namułu,
 • wykonanie poboczy powierzchniowo utrwalonych emulsją i grysami,
 • budowa chodnika z kostki brukowej betonowej ,
 • budowa zjazdów z kostki brukowej betonowej ,
 • wykonanie oznakowania pionowego  i poziomego dróg.