herb na kartePowiatowy Zarząd Dróg w Chrzanowie

ul. mjr Grzybowskiego 7a, 32 – 500 Chrzanów
Tel: 32/623-12-72, fax. 623-46-87, wew. 17
e-mail: sekretariat.pzd@powiat-chrzanowski.pl

godziny pracy PZD: od poniedziałku do piątku
w godz. 7.00 – 15.00

KARTA INFORMACYJNA

UZGODNIENIE LOKALIZACJI

URZĄDZEŃ INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ

Pobierz kartę informacyjną w formacie PDF

FORMULARZE / WNIOSKI DO POBRANIA

 1. Wniosek o wydanie zezwolenia na lokalizację urządzeń infrastruktury technicznej w pasie drogi powiatowej.
 2. Wniosek o uzgodnienie projektu budowlanego urządzenia infrastruktury technicznej lokalizowanego przy drodze powiatowej lub w pasie drogowym.
OPIS SPRAWY / ZADANIA:

Poprzez pojęcie uzgadniania lokalizacji urządzeń infrastruktury technicznej pasie drogowym na cele niezwiązane z budową, przebudową, remontem, utrzymaniem i ochroną dróg należy rozumieć uzyskiwanie przez wnioskodawcę zezwolenia na lokalizację w pasie drogowym urządzeń infrastruktury technicznej niezwiązanych z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego (sieci i przyłącza: gazowe, wodociągowe, energetyczne, kanalizacyjne, teletechniczne).

KOGO DOTYCZY:

Procedura dotyczy każdego podmiotu, który ubiega się o wydanie zezwolenie na lokalizację w pasie drogowym urządzeń infrastruktury technicznej niezwiązanych z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego (sieci i przyłącza: gazowe, wodociągowe, energetyczne, kanalizacyjne, teletechniczne).

WYMAGANE DOKUMENTY:

I. Uzgodnienie lokalizacji urządzeń infrastruktury technicznej.

Wymagane dokumenty

 1. Wniosek o wydanie zezwolenia na lokalizację w pasie drogowym urządzeń infrastruktury technicznej takich jak sieci i przyłącza: gazowe, wodociągowe, energetyczne, kanalizacyjne, teletechniczne.
 2. Załączniki do wniosku:
 • aktualny wypis z ewidencji gruntów dla przedmiotowej działki i działek sąsiednich (w tym drogowej),
 • mapa do celów projektowych lub mapa zasadnicza i ewidencyjna z zaznaczoną lokalizacją przedmiotowego urządzenia (przyłącz/ sieć) – po 2 egzemplarze
 • pełnomocnictwo (jeżeli wnioskodawca reprezentowany będzie w postępowaniu przez pełnomocnika) z potwierdzeniem dokonania opłaty skarbowej w wysokości 17,00 zł.

II. Uzgodnienie projektu budowlanego urządzenia infrastruktury technicznej.

Wymagane dokumenty

 1. Wniosek o uzgodnienie projektu budowlanego urządzenia infrastruktury technicznej lokalizowanego przy drodze powiatowej lub w pasie drogowym.
 2. Załączniki do wniosku:
 • projekt budowlany – min. 2 egzemplarze
 • pełnomocnictwo (jeżeli wnioskodawca reprezentowany będzie w postępowaniu przez pełnomocnika) z potwierdzeniem dokonania opłaty skarbowej w wysokości 17,00 zł.
OPŁATY:

 • Opłata skarbowa od złożenia dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa lub prokury albo jego odpisu, wypisu lub kopii wynosi 17 zł (z wyłączeniem pełnomocnictwa udzielanego małżonkowi, wstępnemu, zstępnemu lub rodzeństwu, lub gdy mocodawcą jest podmiot zwolniony z opłaty skarbowej).
 • Wymienioną opłatę można wpłacić gotówką w kasie Urzędu Miejskiego w Chrzanowie lub na konto bankowe (aktualny nr konta dostępny jest na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Chrzanowie). Oryginał potwierdzenia dokonania wpłaty należy dołączyć do składanych odpowiednio dokumentów („pełnomocnictwo”).
JEDNOSTKA/OSOBA ODPOWIEDZIALNA:

Powiatowy Zarząd Dróg w Chrzanowie
ul. mjr Grzybowskiego 7a
32 – 500 Chrzanów

P. Waldemar Zając – Kierownik Działu Drogowo-Mostowego
e-mail: w.zajac.pzd@powiat-chrzanowski.pl
Pokój nr 102
Tel: 32/623-12-72, wew. 22

MIEJSCE SKŁADANIA DOKUMENTÓW:

 • OSOBIŚCIE:

Sekretariat Powiatowego Zarządu Dróg w Chrzanowie
Pokój nr 110,
Tel: 32/623-12-72,
623-46-87, fax. wew. 17

 • POCZTĄ:

Powiatowy Zarząd Dróg w Chrzanowie,
ul. mjr Grzybowskiego 7a,
32 – 500 Chrzanów

PODSTAWA PRAWNA:

 • Art. 39 ust. ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2013 r., poz. 260 z późn. zm.)
 • Uchwała Nr 50/104/2007 z dnia 6 września 2007 r. Zarządu Powiatu Chrzanowskiego w sprawie upoważnienia Dyrektora Powiatowego Zarządu Dróg w Chrzanowie do załatwiania indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej i Uchwała Nr 50/105/2007 z dnia 6 września 2007 r. Zarządu Powiatu Chrzanowskiego w sprawie upoważnienia Z-cy Dyrektora Powiatowego Zarządu Dróg w Chrzanowie do wydawania decyzji w sprawach wynikających z ustawy do drogach publicznych
 • Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks Postępowania Administracyjnego (tekst jednolity: Dz. U. z 2013 r., poz. 267 z późn. zm.)
 • Ustawa o opłacie skarbowej z dnia 16 listopada 2006 r. ( Dz.U. 2006 Nr 225 poz. 1635z późn. zm).