herb na kartePowiatowy Zarząd Dróg w Chrzanowie

ul. mjr Grzybowskiego 7a, 32 – 500 Chrzanów
Tel: 32/623-12-72, fax. 623-46-87, wew. 17
e-mail: sekretariat.pzd@powiat-chrzanowski.pl

godziny pracy PZD: od poniedziałku do piątku
w godz. 7.00 – 15.00

KARTA INFORMACYJNA

USUNIĘCIE DRZEWA ROSNĄCEGO W PASIE DROGOWYM

FORMULARZE / WNIOSKI DO POBRANIA

 1. Wniosek o usunięcie drzew i krzewów rosnących w pasie drogowym
OPIS SPRAWY / ZADANIA:

Usunięcie drzew lub krzewów z terenu nieruchomości może nastąpić po uzyskaniu zezwolenia wydanego przez wójta, burmistrza lub prezydenta miasta na wniosek posiadacza nieruchomości.

Wydanie zezwolenia, może być uzależnione od przesadzenia drzew lub krzewów w miejsce wskazane przez wydającego zezwolenie albo zastąpienia ich innymi drzewami lub krzewami, w liczbie nie mniejszej niż liczba usuwanych drzew
lub krzewów.

Usunięciu podlegają głównie drzewa, które zagrażają bezpieczeństwu ludzi lub mienia w istniejących obiektach budowlanych i zagrażające bezpieczeństwu ruchu drogowego oraz w związku z przebudową dróg.

Po złożeniu kompletnego wniosku, wszczynane jest postępowanie administracyjne, w trakcie którego przeprowadzane są oględziny, mające na celu zweryfikowanie, czy rzeczywiście zachodzi konieczność usunięcia wnioskowanych drzew. W trakcie oględzin spisywany jest protokół, a następnie zostaje skierowany wniosek do właściwego Wójta lub Burmistrza w celu uzyskania decyzji zezwalającej na usunięcie wnioskowanych drzew.

Organ decyzję wydaje po przeprowadzeniu w terenie wizji lokalnej z udziałem przedstawiciela Zarządu Dróg Powiatowych w Chrzanowie.

Zgodnie z nowymi przepisami wójtowie, burmistrzowie muszą uzgadniać projekt decyzji o wycince drzew przydrożnych z regionalnym dyrektorem ochrony środowiska w trybie art. 83 ust. 2a ustawy o ochronie przyrody.

Regionalny dyrektor ochrony środowiska, rozpatrując sprawę analizuje przedstawioną dokumentację, w tym w szczególności kopię protokołu oględzin
w zakresie występowania gatunków chronionych w obrębie zadrzewień dokonanych przez organ wydający zezwolenie. Zapisy zawarte w tym protokole mają kluczowe znaczenie dla rozstrzygnięcia w sprawie.

Wycinka drzew/krzewów może nastąpić wyłącznie po terminie, w którym decyzja zezwalająca na usunięcie drzew/krzewów stała się ostateczna.

Przedmiotowe drzewa zostają wpisane do planu wyrębu.  Po zebraniu odpowiedniej liczby drzew ogłaszany jest przetarg na ich wycinkę.

Istnieje także możliwość po otrzymaniu decyzji zezwalającej na usunięcie drzew/krzewów i upłynięcia terminu, w którym stała się ostateczna  podpisania umowy bezgotówkowej (wycinka w zamian za pozyskane z niej drewno)
z właścicielem  działki bezpośrednio sąsiadującej z  pasem drogowym w miejscu, w którym rosną przedmiotowe drzewa zgodnie z decyzją Zarządu Powiatu Chrzanowskiego nr 291/49/295/2002 z dnia 16 września 2002r.

KOGO DOTYCZY:

Procedura dotyczy każdej osoby fizycznej lub prawnej, która ubiega się lub zwraca o wycięcie drzew rosnących w pasach drogowych dróg powiatowych na terenie Powiatu Chrzanowskiego.

WYMAGANE DOKUMENTY:

W celu uzyskania zgody na usunięcie drzew lub krzewów rosnących w pasie drogowym PZD należy złożyć wniosek do Powiatowego Zarządu Dróg w Chrzanów.

Wniosek powinien zawierać:

 • imię, nazwisko i adres albo nazwę i siedzibę wnioskodawcy oraz numer telefonu do kontaktu,
 • ilość drzew w sztukach,  gatunek drzewa oraz obwód drzewa mierzony na wysokości 1,30m,
 • uzasadnienie/przyczynę złożenia wniosku o usunięcia drzewa lub krzewu,
 • fragment mapy zasadniczej z zaznaczonymi drzewami lub krzewami do wycinki.

Ponadto pełnomocnictwo, jeżeli wnioskodawca reprezentowany będzie przez pełnomocnika, wraz z dowodem uiszczenia opłaty skarbowej lub wskazanie podstawy zwolnienia od opłaty (płatne na konto Urzędu Miejskiego w Chrzanowie).

OPŁATY:

Pełnomocnictwo udzielone przez Inwestora do reprezentowania go (jeżeli wniosek składa osoba fizyczna lub prawna inna niż Inwestor), wraz z dołączonym potwierdzeniem uiszczenia opłaty skarbowej w wysokości 17,00 zł od każdego stosunku pełnomocnictwa.

JEDNOSTKA/OSOBA ODPOWIEDZIALNA:

Powiatowy Zarząd Dróg w Chrzanowie
ul. mjr Grzybowskiego 7a
32 – 500 Chrzanów

P. Justyna Prasak –  inspektor
e-mail: j.turska.pzd@powiat-chrzanowski.pl
Pokój nr 109
Tel: 32/623-12-72, wew. 19

MIEJSCE SKŁADANIA DOKUMENTÓW:

Wniosek/wnioski należy złożyć bezpośrednio do

Powiatowego Zarządu Dróg w Chrzanowie
Pokój nr 113,
Tel: 32/623-12-72,
623-46-87, fax. wew. 17

PODSTAWA PRAWNA:

 • 20 pkt 16 ustawy z dnia 21 marca 1985r. o drogach publicznych (t.j. Dz. U. 2017 r. poz. 2222 z późniejszymi zmianami)
 • 83 ust ustawy z dnia 16 kwietnia 2004r. o ochronie przyrody /tekst jednolity: Dz.U.z 2017r. poz.1074 ze zmianami/
 • Ustawa o opłacie skarbowej z dnia 16 listopada 2006r. (t.j. DZ.U.2018 poz.1044 ze zm.)

Klauzula informacyjna Powiatowego Zarządu Dróg w Chrzanowie

W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych informujemy – zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, dalej: RODO), że:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Powiatowy Zarząd Dróg w Chrzanowie.Z Administratorem można się kontaktować pisemnie za pomocą poczty tradycyjnej pod adresem: Powiatowy Zarząd Dróg w Chrzanowie, Chrzanów, mjr Grzybowskiego 7a, 32 – 500 Chrzanów, poprzez e-mail: sekretariat.pzd@powiat-chrzanowski.pl lub telefonicznie pod numerem telefonu: 32 623-12-72.
 1. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych osobowych w Powiatowym Zarządzie Dróg w Chrzanowie z którym można kontaktować się pod adresem e-mail: iod@iods.pl
 1. a) Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w zakresie niezbędnym do realizacji zadań własnych bądź zleconych Administratorowi, określonych przepisami prawa (ze szczególnym uwzględnieniem ustawy o samorządzie powiatowym, ustawy o drogach publicznych, ustawy prawo o ruchu drogowym) do których w szczególności należą zarządzanie i utrzymywanie dróg publicznych kategorii powiatowej na terenie Powiatu Chrzanowskiego, oraz wydawanie decyzji w sprawach określonych w/w ustawami, w celu realizacji przysługujących Administratorowi uprawnień bądź spełnienia obowiązków określonych tymi przepisami prawa lub gdy jest to niezbędne do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej – Pana/Pani dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji ustawowych zadań Administratora na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) oraz lit. e) RODO.
 2. b) Przetwarzanie może być również niezbędne w celu wykonania umowy, której Pani/Pan jest stroną lub do podjęcia działań, na Pani/Pana żądanie przed zawarciem umowy, tj. na podstawie art. 6 ust. 1 lit b RODO.
 3. c) Mogą również wystąpić przypadki w których zostanie Pani/Pan poproszona/y o wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych w określonym celu i zakresie (podstawa prawna art. 6 ust. 1 lit a RODO).
 1. W związku z przetwarzaniem danych w celach wskazanych w pkt 3, Pani/Pana dane osobowe mogą być udostępniane innym odbiorcom lub kategoriom odbiorców danych osobowych na podstawie odpowiednich przepisów prawa lub podmiotom przetwarzającym dane na zlecenie Administratora na podstawie zawartej umowy np. dostawcom usług informatycznych
 1. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w ramach dokumentacji prowadzonej przez Powiatowy Zarząd Dróg w Chrzanowie w formie papierowej i elektronicznej na podstawie przepisów prawa, przez okres niezbędny do realizacji celów przetwarzania wskazanych w pkt 3 zgodnie z Instrukcją Kancelaryjną i Jednolitym Rzeczowym Wykazem Akt Jednostki. Jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie udzielonej Administratorowi zgody, dane te będą przetwarzane do momentu wycofania zgody.
 1. W związku z przetwarzaniem przez Powiatowy Zarząd Dróg w Chrzanowie, Pani/Pana danych osobowych, przysługuje Pani/Panu prawo do:
 • dostępu do treści danych, na podstawie art. 15 RODO z zastrzeżeniem, że udostępniane dane osobowe nie mogą ujawniać informacji niejawnych, ani naruszać tajemnic prawnie chronionych, do których zachowania zobowiązany jest  Dyrektor Powiatowego Zarządu Dróg w Chrzanowie;
 • sprostowania danych, na podstawie art. 16 RODO;
 • usunięcia danych, na podstawie art. 17 RODO, przetwarzanych na podstawie Pani/Pana zgody; w pozostałych przypadkach, w których Powiatowy Zarząd Dróg w Chrzanowie  przetwarza dane osobowe na podstawie przepisów prawa, dane mogą być usunięte po zakończeniu okresu archiwizacji –  Zgodnie z Rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji zakresu działania archiwów zakładowych oraz wewnętrznych instrukcji i wykazów obowiązujących w PZD
 • ograniczenia przetwarzania danych, na podstawie art. 18 RODO;
 • wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzanych danych, na podstawie art. 21 RODO, z zastrzeżeniem, że nie dotyczy to przypadków, w których Powiatowy Zarząd Dróg w Chrzanowie  posiada uprawnienie do przetwarzania danych na podstawie przepisów prawa.
 1. W przypadkach, w których przetwarzanie Pani/Pana danych odbywa się na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) RODO, tj. Pani/Pana zgody na przetwarzanie danych osobowych, przysługuje Pani/Panu prawo do cofnięcia tej zgody w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
 1. W przypadku uznania, iż przetwarzanie przez Powiatowy Zarząd Dróg w Chrzanowie  Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy RODO, przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego właściwego do spraw ochrony danych osobowych.
 1. Pani/Pana dane nie będą przekazywane odbiorcy w państwie trzecim lub organizacji międzynarodowej.
 1. W większości przypadków przetwarzanie danych osobowych wynika z przepisów prawa, a ich podanie jest obowiązkowe. W niektórych sprawach podanie danych osobowych może być dobrowolne, lecz niezbędne do realizacji celów, o których mowa w pkt 3. W sytuacji dobrowolności podania danych osobowych zostanie Pani/Pan o tym fakcie poinformowany/a. Niepodanie lub podanie niepełnych danych osobowych może skutkować pozostawieniem wniosku bez rozpatrzenia.