herb na kartePowiatowy Zarząd Dróg w Chrzanowie

ul. mjr Grzybowskiego 7a, 32 – 500 Chrzanów
Tel: 32/623-12-72, fax. 623-46-87, wew. 17
e-mail: sekretariat.pzd@powiat-chrzanowski.pl

godziny pracy PZD: od poniedziałku do piątku
w godz. 7.00 – 15.00

KARTA INFORMACYJNA

USUNIĘCIE DRZEWA ROSNĄCEGO W PASIE DROGOWYM

Pobierz kartę informacyjną w formacie PDF

FORMULARZE / WNIOSKI DO POBRANIA

  1. Wniosek o usunięcie drzew i krzewów rosnących w pasie drogowym
OPIS SPRAWY / ZADANIA:

Usunięcie drzew lub krzewów z terenu nieruchomości może nastąpić po uzyskaniu zezwolenia wydanego przez wójta, burmistrza lub prezydenta miasta na wniosek posiadacza nieruchomości.

Wydanie zezwolenia, może być uzależnione od przesadzenia drzew lub krzewów w miejsce wskazane przez wydającego zezwolenie albo zastąpienia ich innymi drzewami lub krzewami, w liczbie nie mniejszej niż liczba usuwanych drzew
lub krzewów.

Usunięciu podlegają głównie drzewa, które zagrażają bezpieczeństwu ludzi lub mienia w istniejących obiektach budowlanych i zagrażające bezpieczeństwu ruchu drogowego oraz w związku z przebudową dróg.

Po złożeniu kompletnego wniosku, wszczynane jest postępowanie administracyjne, w trakcie którego przeprowadzane są oględziny, mające na celu zweryfikowanie, czy rzeczywiście zachodzi konieczność usunięcia wnioskowanych drzew. W trakcie oględzin spisywany jest protokół, a następnie zostaje skierowany wniosek do właściwego Wójta lub Burmistrza w celu uzyskania decyzji zezwalającej na usunięcie wnioskowanych drzew.

Organ decyzję wydaje po przeprowadzeniu w terenie wizji lokalnej z udziałem przedstawiciela Zarządu Dróg Powiatowych w Chrzanowie.

Zgodnie z nowymi przepisami wójtowie, burmistrzowie muszą uzgadniać projekt decyzji o wycince drzew przydrożnych z regionalnym dyrektorem ochrony środowiska w trybie art. 83 ust. 2a ustawy o ochronie przyrody.

Regionalny dyrektor ochrony środowiska, rozpatrując sprawę analizuje przedstawioną dokumentację, w tym w szczególności kopię protokołu oględzin
w zakresie występowania gatunków chronionych w obrębie zadrzewień dokonanych przez organ wydający zezwolenie. Zapisy zawarte w tym protokole mają kluczowe znaczenie dla rozstrzygnięcia w sprawie.

Wycinka drzew/krzewów może nastąpić wyłącznie po terminie, w którym decyzja zezwalająca na usunięcie drzew/krzewów stała się ostateczna.

Przedmiotowe drzewa zostają wpisane do planu wyrębu.  Po zebraniu odpowiedniej liczby drzew ogłaszany jest przetarg na ich wycinkę.

Istnieje także możliwość po otrzymaniu decyzji zezwalającej na usunięcie drzew/krzewów i upłynięcia terminu, w którym stała się ostateczna  podpisania umowy bezgotówkowej (wycinka w zamian za pozyskane z niej drewno)
z właścicielem  działki bezpośrednio sąsiadującej z  pasem drogowym w miejscu, w którym rosną przedmiotowe drzewa zgodnie z decyzją Zarządu Powiatu Chrzanowskiego nr 291/49/295/2002 z dnia 16 września 2002r.

KOGO DOTYCZY:

Procedura dotyczy każdej osoby fizycznej lub prawnej, która ubiega się lub zwraca o wycięcie drzew rosnących w pasach drogowych dróg powiatowych na terenie Powiatu Chrzanowskiego.

WYMAGANE DOKUMENTY:

W celu uzyskania zgody na usunięcie drzew lub krzewów rosnących w pasie drogowym PZD należy złożyć wniosek do Powiatowego Zarządu Dróg w Chrzanów.

Wniosek powinien zawierać:

  • imię, nazwisko i adres albo nazwę i siedzibę wnioskodawcy oraz numer telefonu do kontaktu,
  • ilość drzew w sztukach,  gatunek drzewa oraz obwód drzewa mierzony na wysokości 1,30m,
  • uzasadnienie/przyczynę złożenia wniosku o usunięcia drzewa lub krzewu,
  • fragment mapy zasadniczej z zaznaczonymi drzewami lub krzewami do wycinki.

Ponadto pełnomocnictwo, jeżeli wnioskodawca reprezentowany będzie przez pełnomocnika, wraz z dowodem uiszczenia opłaty skarbowej lub wskazanie podstawy zwolnienia od opłaty (płatne na konto Urzędu Miejskiego w Chrzanowie).

OPŁATY:

Pełnomocnictwo udzielone przez Inwestora do reprezentowania go (jeżeli wniosek składa osoba fizyczna lub prawna inna niż Inwestor), wraz z dołączonym potwierdzeniem uiszczenia opłaty skarbowej w wysokości 17,00 zł od każdego stosunku pełnomocnictwa.

JEDNOSTKA/OSOBA ODPOWIEDZIALNA:

Powiatowy Zarząd Dróg w Chrzanowie
ul. mjr Grzybowskiego 7a
32 – 500 Chrzanów

P. Justyna Prasak –  inspektor
e-mail: j.turska.pzd@powiat-chrzanowski.pl
Pokój nr 109
Tel: 32/623-12-72, wew. 19

MIEJSCE SKŁADANIA DOKUMENTÓW:

Wniosek/wnioski należy złożyć bezpośrednio do

Powiatowego Zarządu Dróg w Chrzanowie
Pokój nr 110,
Tel: 32/623-12-72,
623-46-87, fax. wew. 17

PODSTAWA PRAWNA:

  • art. 20 pkt 16 ustawy z dnia 21 marca 1985r.  o drogach publicznych (t.j. Dz. U. 2013 r. poz. 260 z późniejszymi zmianami)
  • Art.83 ust ustawy z dnia 16 kwietnia 2004r. o ochronie przyrody /tekst jednolity: Dz.U.z 2009r. Nr 151 poz.1220 ze zmianami/
  • Ustawa o opłacie skarbowej z dnia 16 listopada 2006r. (t.j. DZ.U.2012 poz.1282 ze zm.)