Ponad 3 mln. dofinansowania na przebudowę DP 1045K

Tytuł projektu: „Przebudowa dwóch odcinków DP 1045K: ul. Pułaskiego i Lipcowej w Trzebini – zapewniających bezpośrednie połączenie z SAG w Trzebini”

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 – 2020,
Oś priorytetowa 7 Infrastruktura transportowa
Działanie 7.1 Infrastruktura drogowa
Poddziałanie 7.1.3 Drogi subregionalne – SPR

 

Beneficjent: Powiat Chrzanowski
Projekt jest realizowany przez: Powiatowy Zarząd Dróg w Chrzanowie
Okres realizacji projektu: 17.07.2018 r. – 31.12.2019 r.
Całkowita wartość projektu: 4 175 030,00 zł
Wartość dofinansowania: 3 111 720,71 zł
Wartość wkładu własnego Beneficjenta: 1 063 309,29 zł

Charakterystyka projektu:

W ramach projektu zostanie wykonana przebudowa dwóch odcinków DP 1045K w Trzebini:

 1. Odcinek I
 1. Puławskiego od skrzyżowania z DK nr 94 do skrzyżowania w ul. Dąbrowskiego na odcinku długości około 350 m.
 1. Odcinek II
 2. Lipcowa od skrzyżowania z ul. 1-go Maja do skrzyżowania z ul. Grunwaldzką na odcinku długości około 2 100 m.

Cele projektu:

Realizacja projektu przyczyni się do osiągnięcia następujących celów społeczno-gospodarczych:

 • poprawa stanu dróg powiatowych;
 • utworzenie sprawnego systemu transportowego w zakresie infrastruktury drogowej na terenie powiatu chrzanowskiego;
 • rozwój infrastruktury technicznej na terenie powiatu chrzanowskiego;
 • stworzenie dogodnych warunków dla wzrostu gospodarczego i zatrudnienia w powiecie chrzanowskim;
 • poprawa jakości życia mieszkańców powiatu chrzanowskiego, podniesienie ich warunków bytowych;
 • podniesienie atrakcyjności powiatu zarówno dla mieszkańców, jak również inwestorów i turystów oraz poprawa konkurencyjności obszaru.

Efekty projektu:

 • Przyrost stałych miejsc pracy
 • wzrost przychodów lokalnych firm wykonujących inwestycję
 • oszczędności czasu – pojazdy pasażerskie
 • zmniejszenie kosztów wypadków drogowych (poprawa bezpieczeństwa)

Zakres prac przewiduje:

 1. przebudowę odcinka ul. Pułaskiego w Trzebini o długości ok. 350m,
 2. przebudowę odcinka ul. Lipcowej w Trzebini o długości ok. 2100m.

A w ramach tego:

 • przebudowę drogi powiatowej DP 1045K w miejscowości Trzebinia polegającą na wzmocnieniu istniejącej konstrukcji drogi, przebudowie/budowie odcinków chodnika oraz przebudowie istniejącego pobocza
 • przebudowę skrzyżowania z ul. Św. Stanisława oraz i ul. 1 Maja i zastosowanie na nim sterowania ruchem za pomocą sygnalizacji świetlnej, wraz z automatycznym miernikiem prędkości
 • przebudowę skrzyżowania z ul. 1000-lecia Państwa Polskiego i wykonanie w jego miejsce ronda
 • przebudowę istniejących skrzyżowań z drogami podporządkowanymi polegającą na korekcie łuków wyokrąglających krawędzie ich wlotów
 • przebudowę systemu odwodnienia oraz budowę odcinków kanalizacji deszczowej wraz z odprowadzeniem wód opadowych do istniejących odbiorników zlokalizowanych wzdłuż przedmiotowej drogi
 • przebudowę wraz z regulacją wysokościową istniejących zjazdów indywidualnych i publicznych
 • zabezpieczenia lub przełożenia istniejącego uzbrojenia podziemnego i naziemnego

Realizacja:

Zakończona budowa „Ronda” na skrzyżowaniu ulic Lipcowej i 1000-Lecia: