herb na kartePowiatowy Zarząd Dróg w Chrzanowie

ul. mjr Grzybowskiego 7a, 32 – 500 Chrzanów
Tel: 32/623-12-72, fax. 623-46-87, wew. 17
e-mail: sekretariat.pzd@powiat-chrzanowski.pl

godziny pracy PZD: od poniedziałku do piątku
w godz. 7.00 – 15.00

KARTA INFORMACYJNA

WYDAWANIE OŚWIADCZEŃ

O MOŻLIWOŚCI POŁĄCZENIA DZIAŁKI Z DROGĄ PUBLICZNĄ

Pobierz kartę informacyjną w formacie PDF

FORMULARZE / WNIOSKI DO POBRANIA

 1. Wniosek o wydanie oświadczenia o możliwości połączenia działki z drogą publiczną
KOGO DOTYCZY:

Procedura dotyczy każdego podmiotu, który ubiega się o wydanie oświadczenia o możliwości połączenia działki z drogą publiczną.

WYMAGANE DOKUMENTY:

Wniosek o wydanie oświadczenia o możliwości połączenia działki z drogą publiczną.

Załączniki do wniosku:

 1. Mapa orientacji w skali 1:10000 lub 1:25000.
 2. Mapa ewidencyjna, zasadnicza lub mapa do celów projektowych (skala 1:500,  1:1000 lub 1:2000) obejmującą teren działki wraz z zagospodarowaniem działek sąsiednich.
 3. Dokument potwierdzający tytuł prawny do nieruchomości (w przypadku służebności przejazdu –kserokopia aktu notarialnego z wpisaną służebnością).
 4. Skrócony wypis z rejestru gruntów dla działki inwestora.

Powiatowy Zarząd Dróg w Chrzanowie może wezwać wnioskodawcę do dostarczenia dodatkowych dokumentów wynikających z indywidualnego charakteru sprawy.

OPŁATY:

 1. Opłata skarbowa od złożenia dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa lub prokury albo jego odpisu, wypisu lub kopii wynosi 17 zł (z wyłączeniem pełnomocnictwa udzielanego małżonkowi, wstępnemu, zstępnemu lub rodzeństwu, lub gdy mocodawcą jest podmiot zwolniony z opłaty skarbowej).

Wymienioną opłatę można wpłacić gotówką w kasie Urzędu Miejskiego w Chrzanowie lub na konto bankowe (aktualny nr konta dostępny jest na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Chrzanowie). Oryginał potwierdzenia dokonania wpłaty należy dołączyć do składanych odpowiednio dokumentów („pełnomocnictwo”).

JEDNOSTKA/OSOBA ODPOWIEDZIALNA:

Powiatowy Zarząd Dróg w Chrzanowie
ul. mjr Grzybowskiego 7a
32 – 500 Chrzanów

P. Elżbieta Motyka – inspektor
e-mail: e.motyka.pzd@powiat-chrzanowski.pl
Pokój nr 103
Tel: 32/623-12-72, wew. 20

MIEJSCE SKŁADANIA DOKUMENTÓW:

 • OSOBIŚCIE:

Sekretariat Powiatowego Zarządu Dróg w Chrzanowie
Pokój nr 110,
Tel: 32/623-12-72,
623-46-87, fax. wew. 17

 • POCZTĄ:

Powiatowy Zarząd Dróg w Chrzanowie,
ul. mjr Grzybowskiego 7a,
32 – 500 Chrzanów

PODSTAWA PRAWNA:

 • Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2013 r., poz. 260 z późn. zm.)
 • Rozporządzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 43 z 1999r., poz. 430)
 • Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks Postępowania Administracyjnego (tekst jednolity: Dz. U. z 2013 r., poz. 267 z późn. zm.)
 • Ustawa o opłacie skarbowej z dnia 16 listopada 2006 r. ( Dz.U. 2006 Nr 225 poz. 1635z późn. zm).
 • Art. 34 ust. 3 pkt. 3 litra „a” i „b” ustawy z dnia 7 lipca 1994r. – Prawo Budowlane ( tekst jednolity Dz. U. z 2006 r. nr 156 poz. 1118 z późn. zm.)
UWAGI I DODATKOWE INFORMACJE:

 1. Wniosek niekompletny będzie rozpatrywany po uzupełnieniu brakujących danych lub załączników.
 2. Na podstawie dołączonych do wniosku pisemnych zgód wszystkich właścicieli działki / działek których dotyczy wniosek, dokument zostanie wydany wyłącznie wnioskodawcy.