herb na kartePowiatowy Zarząd Dróg w Chrzanowie

ul. mjr Grzybowskiego 7a, 32 – 500 Chrzanów
Tel: 32/623-12-72, fax. 623-46-87, wew. 17
e-mail: sekretariat.pzd@powiat-chrzanowski.pl

godziny pracy PZD: od poniedziałku do piątku
w godz. 7.00 – 15.00

KARTA INFORMACYJNA

ZEZWOLENIE NA PRZEJAZD POJAZDÓW NIENORMATYWNYCH

Pobierz kartę informacyjną w formacie PDF

FORMULARZE / WNIOSKI DO POBRANIA

 • Wniosek o wydanie zezwolenia kategorii I na przejazd pojazdu nienormatywnego
 • Wniosek o wydanie zezwolenia kategorii II na przejazd pojazdu nienormatywnego
 • Wniosek o wydanie zezwolenia kategorii III na przejazd pojazdu nienormatywnego
OPIS SPRAWY / ZADANIA:

Powiatowy Zarząd Dróg w Chrzanowie załatwia sprawy związane z wydawaniem zezwoleń na przejazd pojazdów nienormatywnych kategorii I, IIIII.

Zezwolenie kategorii I na przejazd pojazdu nienormatywnego jest wydawane w celu umożliwienia dojazdu do i ze wskazanego w zezwoleniu miejsca i uprawnia do ruchu po drodze wskazanej w zezwoleniu

Zezwolenie kategorii II wydawane jest na przejazd nienormatywnego pojazdu wolnobieżnego, ciągnika rolniczego albo zespołu pojazdów składającego się z pojazdu wolnobieżnego lub ciągnika rolniczego i przyczepy specjalnej – którego naciski na oś, rzeczywista masa całkowita, długość oraz wysokość są normatywne, natomiast szerokość przekracza dopuszczalne normy w zakresie opisanym w tabeli*. Siedziba wnioskodawcy lub miejsce rozpoczęcia przejazdu znajduje się w granicach administracyjnych Powiatu Chrzanowskiego. Zezwolenie wydaje się na okres 12 miesięcy.

Zezwolenie kategorii III wydawane jest na przejazd pojazdu nienormatywnego , którego naciski na oś oraz rzeczywista masa całkowita są normatywne, natomiast długość, szerokość oraz wysokość, przekraczają dopuszczalne normy w zakresie opisanym w tabeli*. Siedziba wnioskodawcy lub miejsce rozpoczęcia przejazdu znajduje się w granicach administracyjnych Powiatu Chrzanowskiego. Zezwolenie wydaje się na okres miesiąca, 6 miesięcy, 12 miesięcy lub 24 miesięcy.*)

Kryteria dla kategorii I, II i III opisane są w tabeli zamieszczonej w UWAGACH I DODATKOWYCH INFORMACJACH (na dole tabeli)

KOGO DOTYCZY:

Wniosek może złożyć osoba fizyczna lub prawna (właściciel pojazdu lub inwestor, na rzecz którego świadczona jest usługa)

WYMAGANE DOKUMENTY:

 1. Wniosek o wydanie zezwolenia na przejazd pojazdu nienormatywnego.
 2. W przypadku zezwolenia kat. I-III potwierdzenie uiszczenia opłaty za wydanie zezwolenia.

Do wniosku należy dołączyć:

 • Pełnomocnictwo lub prokura – w przypadku działania przez przedstawiciela.
OPŁATY:

Wysokość stawek opłat za wydanie zezwolenia na przejazd pojazdu nienormatywnego:

W kategorii I

 • 50 zł – dla zezwolenia wydanego na okres miesiąca,
 • 100 zł – dla zezwolenia wydanego na okres 6 miesięcy,
 • 200 zł – dla zezwolenia wydanego na okres 12 miesięcy;

w kategorii II – 100 zł – dla zezwolenia wydanego na okres 12 miesięcy;

w kategorii III

 • 200 zł – dla zezwolenia wydanego na okres miesiąca,
 • 400 zł – dla zezwolenia wydanego na okres 6 miesięcy,
 • 1.200 zł – dla zezwolenia wydanego na okres 12 miesięcy,
 • 2.000 zł – dla zezwolenia wydanego na okres 24 miesięcy;

Opłata skarbowa od złożenia dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa lub prokury oraz jego odpisu, wypisu lub kopii (nie dotyczy dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa oraz jego odpisu, wypisu lub kopii poświadczonego notarialnie lub przez uprawniony organ, upoważniającego do odbioru dokumentu oraz pełnomocnictwa udzielonego małżonkowi, wstępnemu, zstępnemu lub rodzeństwu) – 17zł

Opłatę skarbową należy uiścić w kasie Urzędu Miejskiego w Chrzanowie  

JEDNOSTKA/OSOBA ODPOWIEDZIALNA:

Powiatowy Zarząd Dróg w Chrzanowie
ul. mjr Grzybowskiego 7a
32 – 500 Chrzanów

P. Jarosław Zając – inspektor
e-mail: j.zajac.pzd@powiat-chrzanowski.pl
Pokój nr 104
Tel: 32/623-12-72, wew. 15

MIEJSCE SKŁADANIA DOKUMENTÓW:

 • OSOBIŚCIE:

Sekretariat Powiatowego Zarządu Dróg w Chrzanowie
Tel: 32/623-12-72,
623-46-87, fax. wew. 17

 • POCZTĄ:

Powiatowy Zarząd Dróg w Chrzanowie,
ul. mjr Grzybowskiego 7a,
32 – 500 Chrzanów

PODSTAWA PRAWNA:

 • art. 64 Ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. – Prawo o ruchu drogowym – tekst jedn. Dz. U. z 2017 r. poz. 1260 z późn. zm.
 • Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 22 czerwca 2012r. w sprawie zezwoleń na przejazd pojazdów nienormatywnych (Dz.U. z 2012r., poz.764)
 • Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 28 marca 2012r. w sprawie wysokości opłat za wydanie zezwolenia na przejazd pojazdu nienormatywnego (Dz.U. z 2012r., poz.366)
 • Zał. cz. IV – Ustawa dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz.U. z 2018r. poz. 1044 z późn. zm.)
UWAGI I INFORMACJE DODATKOWE:

KATEGORIE ZEZWOLEŃ NA PRZEJAZD POJAZDU NIENORMATYWNEGO

Zezwolenie Pojazdy nienormatywne Drogi
kategorii I
 • o wymiarach oraz rzeczywistej masie całkowitej nie większych od dopuszczalnych,
 • o naciskach osi nieprzekraczających wielkości przewidzianych dla dróg o dopuszczalnym nacisku pojedynczej osi napędowej do 11,5 t;
gminne, powiatowe, wojewódzkie wskazane w zezwoleniu
kategorii II
 • o długości, wysokości oraz rzeczywistej masie całkowitej nie większych od dopuszczalnych,
 • o naciskach osi nie większych od dopuszczalnych dla danej drogi,
 • o szerokości nieprzekraczającej 3,5 m;
publiczne, z wyjątkiem ekspresowych i autostrad
kategorii III
 • o naciskach osi i rzeczywistej masie całkowitej nie większych od dopuszczalnych,
 • o szerokości nieprzekraczającej 3,2 m,
 • o długości nieprzekraczającej:
  • 15 m dla pojedynczego pojazdu,
  • 23 m dla zespołu pojazdów,
 • o wysokości nieprzekraczającej 4,3 m;
Publiczne

WAŻNE !

 • Termin ważności zezwolenia rozpoczyna się nie wcześniej niż w dniu następującym po dniu jego wystawienia
 • Przejazdy mogą odbywać się po drogach publicznych w ramach ograniczeń wynikających z obowiązującego oznakowania dróg
 • Za szkody wywołane przejazdem pojazdów nienormatywnych odpowiada podmiot ubiegający się o zezwolenie i osoba wykonująca przejazd w jego imieniu
 • Za przejazd po drogach publicznych pojazdów nienormatywnych bez zezwolenia lub niezgodnie z warunkami określonymi dla tego zezwolenia, wymierzana jest kara pieniężna w drodze decyzji administracyjnej.

Klauzula informacyjna Powiatowego Zarządu Dróg w Chrzanowie

 W związku z rozpoczęciem stosowania z dniem 25 maja 2018 r. Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych
i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, dalej: RODO) informujemy, iż na podstawie art. 13 RODO od dnia 25 maja 2018 r. przysługują Pani/Panu określone poniżej prawa związane z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przez Powiatowy Zarząd Dróg w Chrzanowie.

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Dyrektor Powiatowego Zarządu Dróg w Chrzanowiez siedzibą przy ulicy Grzybowskiego 7a, 32-500 Chrzanów
 2. Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych osobowych w Powiatowym Zarządzie Dróg w Chrzanowie z którym można kontaktować się pod adresem e-mail: iod@pzd-chrzanow.pl, tel.12 350 61 32*
 3. Powiatowy Zarząd Dróg w Chrzanowie  może przetwarzać Pani/Pana dane osobowe w celu realizacji ustawowych zadań jednostki wynikających z odpowiednich przepisów prawa.
 4. W związku z przetwarzaniem danych w celach wskazanych w pkt 3, Pani/Pana dane osobowe mogą być udostępniane innym odbiorcom lub kategoriom odbiorców danych osobowych na podstawie odpowiednich przepisów prawa.
 5. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w ramach dokumentacji prowadzonej przez Powiatowy Zarząd Dróg w Chrzanowie w formie papierowej i elektronicznej na podstawie przepisów prawa, przez okres niezbędny do realizacji celów przetwarzania wskazanych w pkt 3 zgodnie z Instrukcją Kancelaryjną i Jednolitym Rzeczowym Wykazem Akt Jednostki.
 6. W związku z przetwarzaniem przez Powiatowy Zarząd Dróg w Chrzanowie, Pani/Pana danych osobowych, przysługuje Pani/Panu prawo do:
 • dostępu do treści danych, na podstawie art. 15 RODO z zastrzeżeniem, że udostępniane dane osobowe nie mogą ujawniać informacji niejawnych, ani naruszać tajemnic prawnie chronionych, do których zachowania zobowiązany jest  Dyrektor Powiatowego Zarządu Dróg w Chrzanowie;
 • sprostowania danych, na podstawie art. 16 RODO;
 • usunięcia danych, na podstawie art. 17 RODO, przetwarzanych na podstawie Pani/Pana zgody; w pozostałych przypadkach, w których Powiatowy Zarząd Dróg w Chrzanowie  przetwarza dane osobowe na podstawie przepisów prawa, dane mogą być usunięte po zakończeniu okresu archiwizacji – Zgodnie z Rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji zakresu działania archiwów zakładowych oraz wewnętrznych instrukcji i wykazów obowiązujących w PZD
 • ograniczenia przetwarzania danych, na podstawie art. 18 RODO;
 • wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzanych danych, na podstawie art. 21 RODO, z zastrzeżeniem, że nie dotyczy to przypadków, w których Powiatowy Zarząd Dróg w Chrzanowie  posiada uprawnienie do przetwarzania danych na podstawie przepisów prawa.
 1. W przypadkach, w których przetwarzanie Pani/Pana danych odbywa się na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) RODO, tj. Pani/Pana zgody na przetwarzanie danych osobowych, przysługuje Pani/Panu prawo do cofnięcia tej zgody w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
 2. W przypadku uznania, iż przetwarzanie przez Powiatowy Zarząd Dróg w Chrzanowie  Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy RODO, przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego właściwego do spraw ochrony danych osobowych.
 3. Na podstawie przepisów prawa Pani/Pana dane nie mogą być przekazane odbiorcy w państwie trzecim lub organizacji międzynarodowej.

Dane osobowe Pani/Pana przetwarzane będą w celu realizacji ustawowych zadań Powiatowego Zarządu Dróg w Chrzanowie na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c oraz art. 9 ust. 2 lit. g RODO