herb na kartePowiatowy Zarząd Dróg w Chrzanowie

ul. mjr Grzybowskiego 7a, 32 – 500 Chrzanów
Tel: 32/623-12-72, fax. 623-46-87, wew. 17
e-mail: sekretariat.pzd@powiat-chrzanowski.pl

godziny pracy PZD: od poniedziałku do piątku
w godz. 7.00 – 15.00

KARTA INFORMACYJNA

ZATWIERDZENIE PROJEKTU STAŁEJ LUB CZASOWEJ ORGANIZACJI RUCHU

Pobierz kartę informacyjną w formacie PDF

FORMULARZE / WNIOSKI DO POBRANIA

 1.  Wniosek o zatwierdzenie zmian w organizacji ruchu
OPIS SPRAWY / ZADANIA:

Postępowanie w sprawie zatwierdzenia projektu organizacji ruchu dotyczącego dróg powiatowych i gminnych Powiatu Chrzanowskiego wszczyna się na wniosek niżej wymienionych jednostek.

Po rozpatrzeniu złożonego projektu organizacji ruchu organ zarządzający ruchem może:

 • zatwierdzić organizację ruchu w całości lub w części: bez zmian, po wprowadzeniu zmian lub wpisaniu uwag dotyczących wdrożenia organizacji ruchu;
 • odesłać projekt w celu wprowadzenia poprawek;
 • odrzucić projekt.
KOGO DOTYCZY:

Projekt organizacji ruchu może przedstawić do zatwierdzenia:

 1. zarząd drogi;
 2. organ zarządzający ruchem;
 3. inwestor lub jednostka, a w szczególności: kolejowe jednostki organizacyjne; jednostki organizacyjne prowadzące prace w pasie drogowym, zainteresowani przedsiębiorcy, organizacje turystyczne;
 4. osoba realizująca zamówienie jednostek, o których mowa w rozporządzeniu.
WYMAGANE DOKUMENTY:

Projekt organizacji ruchu powinien zawierać:

 1. plan orientacyjny w skali od 1:10.000 do 1:25.000 z zaznaczeniem drogi lub dróg, których projekt dotyczy;
 2. plan sytuacyjny w skali 1:500 lub 1:1.000 (w uzasadnionych przypadkach organ zarządzający ruchem może dopuścić skalę 1:2.000 lub szkic bez skali) zawierający:
  • lokalizację istniejących, projektowanych oraz usuwanych znaków drogowych, urządzeń sygnalizacyjnych i urządzeń bezpieczeństwa ruchu; dla projektów zmian stałej organizacji ruchu dopuszcza się zaznaczenie lokalizacji tylko znaków i urządzeń dla nowej organizacji ruchu,
  • parametry geometrii drogi;
 3. program sygnalizacji i obliczenia przepustowości drogi – w przypadku projektu zawierającego sygnalizację świetlną;
 4. zasady dokonywania zmian oraz sposób ich rejestracji – w przypadku projektu zawierającego znaki świetlne lub znaki o zmiennej treści oraz w przypadku projektu dotyczącego zmiennej organizacji ruchu lub zawierającego inne zmienne elementów mające wpływ na ruch drogowy;
 5. opis techniczny zawierający charakterystykę drogi i ruchu na drodze, a w przypadku organizacji ruchu związanej z robotami prowadzonymi w pasie drogowym – opis występujących zagrożeń lub utrudnień; przy robotach prowadzonych w dwóch lub więcej etapach opis powinien zawierać zakres planowanych robót dla każdego etapu i stan pasa drogowego po zrealizowaniu etapu robót;
 6. przewidywany termin wprowadzenia czasowej organizacji ruchu oraz termin wprowadzenia nowej stałej organizacji ruchu lub przywrócenia poprzedniej stałej organizacji ruchu – w przypadku projektu dotyczącego wykonywania robót na drodze;
 7. nazwisko i podpis projektanta.
 8. W przypadku robót związanych z utrzymaniem drogi niewymagających całkowitego zamknięcia jezdni dla ruchu pojazdów samochodowych, które wymagają zmian w organizacji ruchu wyłącznie w czasie wykonywania czynności, organ zarządzający ruchem może dopuścić wprowadzanie zmian organizacji ruchu na podstawie projektu uproszczonego zawierającego:
  • opis techniczny zawierający charakterystykę robót;
  • powtarzalny schemat umieszczenia na drodze znaków drogowych i urządzeń bezpieczeństwa ruchu;
  • sposób rozmieszczenia i oznakowania pojazdów zabezpieczających lub wykonujących roboty lub czynności wykonywane na drodze; w szczególności dotyczy to robót i czynności przesuwających się wzdłuż drogi.
 9. Projekt organizacji ruchu przedstawia się do zatwierdzenia co najmniej w dwóch egzemplarzach. Do przedstawionego do zatwierdzenia projektu organizacji ruchu powinny być dołączone opinie:
  • komendanta powiatowego Policji – w przypadku projektu obejmującego drogę powiatową,
  • zarządu drogi, jeżeli nie jest on jednostką składającą projekt;
  • Opinia Policji nie jest wymagana w przypadku projektu organizacji ruchu obejmującego wyłącznie drogi gminne oraz w przypadku projektu uproszczonego w przypadku robót związanych z utrzymaniem drogi niewymagających całkowitego zamknięcia jezdni dla ruchu pojazdów samochodowych, które wymagają zmian w organizacji ruchu wyłącznie w czasie wykonywania czynności.
 10. Organ zarządzający ruchem może w uzasadnionych przypadkach zażądać dołączenia do projektu:
  • profilu podłużnego lub przekroju poprzecznego drogi,
  • danych o istniejącym lub prognozowanym natężeniu ruchu, z uwzględnieniem struktury kierunkowej na skrzyżowaniach i struktury rodzajowej;
  • złożenia dodatkowych egzemplarzy projektu.
OPŁATY:

 • OPŁATY: BRAK
 • (17 zł w przypadku składania dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa, nie dotyczy pełnomocnictw udzielanych małżonkowi, wstępnemu, zstępnemu lub rodzeństwu, albo gdy mocodawcą jest podmiot zwolniony z opłaty skarbowej).
JEDNOSTKA/OSOBA ODPOWIEDZIALNA:

Powiatowy Zarząd Dróg w Chrzanowie
ul. mjr Grzybowskiego 7a
32 – 500 Chrzanów

P. Mariusz Prychocen – inspektor
e-mail: m.prychocen.pzd@powiat-chrzanowski.pl
Pokój nr 104
Tel: 32/623-12-72, wew. 15

MIEJSCE SKŁADANIA DOKUMENTÓW:

 • OSOBIŚCIE:

Sekretariat Powiatowego Zarządu Dróg w Chrzanowie
Pokój nr 110,
Tel: 32/623-12-72,
623-46-87, fax. wew. 17

 • POCZTĄ:

Powiatowy Zarząd Dróg w Chrzanowie,
ul. mjr Grzybowskiego 7a,
32 – 500 Chrzanów

PODSTAWA PRAWNA:

 • art. 10 ust. 5 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 roku Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2012 r. poz. 1137 z późn. zm.)
 • §3 ust.3 i §6 rozporządzenia ministra infrastruktury z dnia 23 września 2003 roku w sprawie szczegółowych warunków zarządzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarządzaniem. (Dz.U. z 2003r. nr. 177 poz.1729)
TRYB ODWOŁAWCZY:

Decyzja zarządzającego ruchem o zatwierdzeniu organizacji ruchu nie podlega zaskarżeniu w trybie przewidzianym dla decyzji administracyjnych.

Organem sprawującym nadzór nad zarządzaniem ruchem jest Wojewoda, który dokonuje oceny organizacji ruchu

UWAGI I DODATKOWE INFORMACJE:

 • Jednostka wprowadzająca organizację ruchu zawiadamia organ zarządzający ruchem, zarząd drogi oraz właściwego komendanta Policji o terminie jej wprowadzenia, co najmniej na 7 dni przed dniem wprowadzenia organizacji ruchu.
 • W przypadku, robót związanych z utrzymaniem drogi niewymagających całkowitego zamknięcia jezdni dla ruchu pojazdów samochodowych, które wymagają zmian w organizacji ruchu wyłącznie w czasie wykonywania czynności jednostka wprowadzająca organizację ruchu zawiadamia organ zarządzający ruchem, zarząd drogi oraz właściwego komendanta Policji o planowanym rozpoczęciu prac, podając datę, czas i miejsce ich wykonywania, co najmniej na 24 godziny przed ich rozpoczęciem. Organizacja ruchu może być wprowadzona pod warunkiem braku sprzeciwu ze strony organu zarządzającego ruchem.