herb na kartePowiatowy Zarząd Dróg w Chrzanowie

ul. mjr Grzybowskiego 7a, 32 – 500 Chrzanów
Tel: 32/623-12-72, fax. 623-46-87, wew. 17
e-mail: sekretariat.pzd@powiat-chrzanowski.pl

godziny pracy PZD: od poniedziałku do piątku
w godz. 7.00 – 15.00

KARTA INFORMACYJNA

ZASADY WYDAWANIA ZEZWOLEŃ I UZGODNIEŃ NA:

 • LOKALIZACJĘ REKLAM W PASIE DROGOWYM
 • LOKALIZACJĘ REKLAM POZA PASEM DROGOWYM
FORMULARZE / WNIOSKI DO POBRANIA

 1. Wniosek o wydanie zezwolenia na umieszczenie reklam w pasie drogowym
 2. Wniosek o uzgodnienie lokalizacji tablicy reklamowej poza pasem drogowym w pobliżu drogi powiatowej.
OPIS SPRAWY / ZADANIA:

Pojęcie zajęcia pasa drogowego:

Poprzez pojęcie zajęcia pasa drogowego na cele niezwiązane z budową, przebudową, remontem, utrzymaniem i ochroną dróg należy rozumieć:

 • lokalizowanie reklam w pasie drogowym,
 • umieszczanie reklam w pasie drogowym.
KOGO DOTYCZY:Informacja:

Procedura dotyczy każdej osoby, która ubiega się o:

 1. zezwolenie na zajęcie pasa drogowego na cele niezwiązane z budową, przebudową, remontem, utrzymaniem i ochroną dróg, takie jak:
  • lokalizowanie reklam w pasie drogowym,
  • umieszczanie w pasie drogowym reklam,
 2. Umieszczanie nośników reklamowych poza pasem drogowym w odległości mniejszej niż  8 m od krawędzi jezdni (obszar zabudowany), w sposób mogący wpływać na bezpieczeństwo ruchu drogowego
WYMAGANE DOKUMENTY:

1. Załączniki do wniosku o wydanie zezwolenia na umieszczenie reklamy w pasie drogowym:

 • Orientacja w skali 1: 10 000  lub 1: 25 000 z zaznaczoną lokalizacją reklamy/reklam
 • Kopie  mapy zasadniczej  i ewidencyjnej, z zaznaczoną lokalizacją reklamy/reklam – po 2 szt.
 • szkic projektu reklamy określający jej wielkość, sposób posadowienia lub mocowania  i kolorystykę
 • w przypadku umieszczenia reklamy na obiekcie (np. słupie  energetycznym, budynku, ogrodzeniu) – oświadczenie właściciela o zgodzie na umieszczenie w tym miejscu reklamy
 • aktualny wypis z Krajowego Rejestru Sądowego lub Ewidencji Działalności Gospodarczej, jeżeli  wnioskodawca jest podmiotem prowadzącym działalność gospodarczą
 • pełnomocnictwo, jeżeli wnioskodawca reprezentowany będzie w postępowaniu przez pełnomocnika  /art.33 KPA/ , wraz z oryginałem potwierdzenia opłaty skarbowej za pełnomocnictwo w kwocie 17,00 zł.

UWAGA!

Zależnie od charakteru zamierzonej inwestycji zarząd dróg może żądać dodatkowych dokumentów lub wyjaśnień na piśmie

2. Wniosek o uzgodnienie lokalizacji tablicy reklamowej poza pasem drogowym w pobliżu drogi powiatowej:

 • Kopię mapy ewidencyjnej z zaznaczoną lokalizacją reklamy/reklam ( 2 egz.)
 • Kopię mapy zasadniczej z zaznaczoną lokalizacją reklamy/reklam ( 2 egz.)
 • Szkic projektu reklamy określający jej wielkość sposób posadowienia, mocowania, kolorystykę.
 • Dokument potwierdzający prawo inwestora do dysponowania działką dla potrzeb lokalizacji urządzenia reklamowego
 • Pełnomocnictwo albo jego odpis, wypis lub kopię ( w przypadku wystąpienia w imieniu Inwestora osób trzecich) oraz dowód zapłaty opłaty skarbowej w wysokości 17.00 zł

UWAGA!

Zależnie od charakteru zamierzonej inwestycji zarząd dróg może żądać dodatkowych dokumentów lub wyjaśnień na piśmie

OPŁATY:

 1. Opłata skarbowa od złożenia dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa lub prokury albo jego odpisu, wypisu lub kopii wynosi 17 zł (z wyłączeniem pełnomocnictwa udzielanego małżonkowi, wstępnemu, zstępnemu lub rodzeństwu, lub gdy mocodawcą jest podmiot zwolniony z opłaty skarbowej).
 2. Wymienioną opłatę można wpłacić gotówką w kasie Urzędu Miejskiego w Chrzanowie lub na konto bankowe (aktualny nr konta dostępny jest na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Chrzanowie). Oryginał potwierdzenia dokonania wpłaty należy dołączyć do składanych odpowiednio dokumentów („pełnomocnictwo”).
 3. Za zajęcie pasa drogowego pobiera się opłaty – na podstawie art. 40 ustawy z dnia 21 marca 1985r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2017r, poz. 2222 z późn. zm.). Stawki opłat są określone uchwałą Nr XLI/247/2010 Rady Powiatu Chrzanowskiego z dnia 27.01.2010 r. (Dz. Urz. Woj. Małopolskiego Nr 46 poz. 313 z dnia 25.02.2010 roku).
 4. Stawki opłat dziennych za zajęcie pasa pod reklamę:
  1. Za 1 m2  pasa drogowego zajętego przez rzut poziomy obiektu handlowego lub usługowego
   1. poza terenem zabudowanym – 1,6 zł
   2. w terenie zabudowanym:
    • w miejscowości powyżej 40 tys. do  100 tys. mieszkańców – 3,2 zł
    • w miejscowości do 40 tys. mieszkańców – 2,8 zł
  2. Za 1 m2  pasa drogowego zajętego przez rzut poziomy innych obiektów (np. stacje transformatorowe) – 0,2 zł
  3. Za 1 m2  powierzchni reklamy  – 2,4 zł
JEDNOSTKA/OSOBA ODPOWIEDZIALNA:

Powiatowy Zarząd Dróg w Chrzanowie
ul. mjr Grzybowskiego 7a
32 – 500 Chrzanów

P. Jarosław Zając – inspektor
e-mail: j.zajac.pzd@powiat-chrzanowski.pl
Pokój nr 104
Tel: 32/623-12-72, wew. 15

MIEJSCE SKŁADANIA DOKUMENTÓW:

 • OSOBIŚCIE:

Sekretariat Powiatowego Zarządu Dróg w Chrzanowie
Tel: 32/623-12-72,
623-46-87, fax. wew. 17

 • POCZTĄ:

Powiatowy Zarząd Dróg w Chrzanowie,
ul. mjr Grzybowskiego 7a,
32 – 500 Chrzanów

PODSTAWA PRAWNA:

 • art. 19 ust.2, art. 39 ust.3 i art.40 ust.1,2, 4,6, ustawy z dnia 21 marca 1985r.  o drogach publicznych (t.j. Dz. U. 2017 r. poz. 2222)
 • Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 1 czerwca 2004r. w sprawie określenia warunków udzielania zezwoleń na zajęcie pasa drogowego (Dz. U. z 2016r. poz. 1264 z późn. zm.)
 • art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks Postępowania Administracyjnego (t.j. Dz. U. 2017 r. poz. 1257 z późn. zm.)
 • Uchwała XLI/247/2010 Rady Powiatu Chrzanowskiego z dnia 27 stycznia 2010 r. w sprawie zmiany stawek opłat za zajęcie pasa drogowego na drogach kategorii powiatowej Powiatu Chrzanowskiego § 4 ust 1 pkt 1, 2 , 3 – ogłoszoną w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego Nr 46 z dnia 25 lutego 2010 r.
 • Uchwała Nr 203/57/2018 z 16 kwietnia 2018 roku Zarządu Powiatu Chrzanowskiego w sprawie upoważnienia p.o. Dyrektora Powiatowego Zarządu Dróg w Chrzanowie do wydawania decyzji i Uchwała Zarządu Powiatu Chrzanowskiego nr 204/59/2018 z 27 kwietnia 2018 roku w sprawie upoważnienia dla p.o. z-cy Dyrektora Powiatowego Zarządu Dróg w Chrzanowie do wydawania decyzji w sprawach wynikających z ustawy o drogach publicznych.
 • Ustawa o opłacie skarbowej z dnia 16 listopada 2006 r. ( Dz.U. 2018 poz. 1044 z późn. zm).
UWAGI I DODATKOWE INFORMACJE:

Pozostałe informacje

 1. Lokalizacja reklamy dopuszczalna jest wyłącznie w miejscach nie powodujących zakłócenia dla ruchu drogowego.
 2. Zajęcie pasa drogowego bez zgody Powiatowego Zarządu Dróg w Chrzanowie  podlega karze – opłacie równej wysokości 10 – krotnej stawki podstawowej za zajęcie pasa drogowego.
 3. Treścią nośnika, elementu informacji wizualnej nie może być reklama prawnie zabroniona.
 4. Do zajęcia pasa drogowego upoważnia posiadanie przez wnioskodawcę oryginału decyzji administracyjnej na zajęcie pasa drogowego – odbiór – najpóźniej w dniu rozpoczynającym zajęcie pasa drogowego.
 5. Nie dopuszcza się lokalizowania reklam na oznakowaniu dróg lub innych elementach infrastruktury drogowej.
 6. Reklamy nie mogą posiadać kształtów i kolorów tła znaków drogowych.
 7. Nie dopuszcza się wkomponowywania symboli znaków drogowych w tło reklamy.
 8. Nie dopuszcza się stosowania odciągów (np. linek) za wyjątkiem linek do mocowania banerów.
 9. Zabrania się umieszczania reklam poza obszarami zabudowanymi z wyjątkiem parkingów.
 10. Zabrania się betonowania lub innego utwardzenia terenu  pomiędzy podporami tablicy w sposób mogący stworzyć niebezpieczeństwo dla użytkowników ruchu drogowego.

Klauzula informacyjna Powiatowego Zarządu Dróg w Chrzanowie

W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych informujemy – zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, dalej: RODO), że:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Powiatowy Zarząd Dróg w Chrzanowie.Z Administratorem można się kontaktować pisemnie za pomocą poczty tradycyjnej pod adresem: Powiatowy Zarząd Dróg w Chrzanowie, Chrzanów, mjr Grzybowskiego 7a, 32 – 500 Chrzanów, poprzez e-mail: sekretariat.pzd@powiat-chrzanowski.pl lub telefonicznie pod numerem telefonu: 32 623-12-72.
 1. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych osobowych w Powiatowym Zarządzie Dróg w Chrzanowie z którym można kontaktować się pod adresem e-mail: iod@iods.pl
 1. a) Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w zakresie niezbędnym do realizacji zadań własnych bądź zleconych Administratorowi, określonych przepisami prawa (ze szczególnym uwzględnieniem ustawy o samorządzie powiatowym, ustawy o drogach publicznych, ustawy prawo o ruchu drogowym) do których w szczególności należą zarządzanie i utrzymywanie dróg publicznych kategorii powiatowej na terenie Powiatu Chrzanowskiego, oraz wydawanie decyzji w sprawach określonych w/w ustawami, w celu realizacji przysługujących Administratorowi uprawnień bądź spełnienia obowiązków określonych tymi przepisami prawa lub gdy jest to niezbędne do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej – Pana/Pani dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji ustawowych zadań Administratora na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) oraz lit. e) RODO.
 2. b) Przetwarzanie może być również niezbędne w celu wykonania umowy, której Pani/Pan jest stroną lub do podjęcia działań, na Pani/Pana żądanie przed zawarciem umowy, tj. na podstawie art. 6 ust. 1 lit b RODO.
 3. c) Mogą również wystąpić przypadki w których zostanie Pani/Pan poproszona/y o wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych w określonym celu i zakresie (podstawa prawna art. 6 ust. 1 lit a RODO).
 1. W związku z przetwarzaniem danych w celach wskazanych w pkt 3, Pani/Pana dane osobowe mogą być udostępniane innym odbiorcom lub kategoriom odbiorców danych osobowych na podstawie odpowiednich przepisów prawa lub podmiotom przetwarzającym dane na zlecenie Administratora na podstawie zawartej umowy np. dostawcom usług informatycznych
 1. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w ramach dokumentacji prowadzonej przez Powiatowy Zarząd Dróg w Chrzanowie w formie papierowej i elektronicznej na podstawie przepisów prawa, przez okres niezbędny do realizacji celów przetwarzania wskazanych w pkt 3 zgodnie z Instrukcją Kancelaryjną i Jednolitym Rzeczowym Wykazem Akt Jednostki. Jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie udzielonej Administratorowi zgody, dane te będą przetwarzane do momentu wycofania zgody.
 1. W związku z przetwarzaniem przez Powiatowy Zarząd Dróg w Chrzanowie, Pani/Pana danych osobowych, przysługuje Pani/Panu prawo do:
 • dostępu do treści danych, na podstawie art. 15 RODO z zastrzeżeniem, że udostępniane dane osobowe nie mogą ujawniać informacji niejawnych, ani naruszać tajemnic prawnie chronionych, do których zachowania zobowiązany jest  Dyrektor Powiatowego Zarządu Dróg w Chrzanowie;
 • sprostowania danych, na podstawie art. 16 RODO;
 • usunięcia danych, na podstawie art. 17 RODO, przetwarzanych na podstawie Pani/Pana zgody; w pozostałych przypadkach, w których Powiatowy Zarząd Dróg w Chrzanowie  przetwarza dane osobowe na podstawie przepisów prawa, dane mogą być usunięte po zakończeniu okresu archiwizacji –  Zgodnie z Rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji zakresu działania archiwów zakładowych oraz wewnętrznych instrukcji i wykazów obowiązujących w PZD
 • ograniczenia przetwarzania danych, na podstawie art. 18 RODO;
 • wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzanych danych, na podstawie art. 21 RODO, z zastrzeżeniem, że nie dotyczy to przypadków, w których Powiatowy Zarząd Dróg w Chrzanowie  posiada uprawnienie do przetwarzania danych na podstawie przepisów prawa.
 1. W przypadkach, w których przetwarzanie Pani/Pana danych odbywa się na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) RODO, tj. Pani/Pana zgody na przetwarzanie danych osobowych, przysługuje Pani/Panu prawo do cofnięcia tej zgody w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
 1. W przypadku uznania, iż przetwarzanie przez Powiatowy Zarząd Dróg w Chrzanowie  Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy RODO, przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego właściwego do spraw ochrony danych osobowych.
 1. Pani/Pana dane nie będą przekazywane odbiorcy w państwie trzecim lub organizacji międzynarodowej.
 1. W większości przypadków przetwarzanie danych osobowych wynika z przepisów prawa, a ich podanie jest obowiązkowe. W niektórych sprawach podanie danych osobowych może być dobrowolne, lecz niezbędne do realizacji celów, o których mowa w pkt 3. W sytuacji dobrowolności podania danych osobowych zostanie Pani/Pan o tym fakcie poinformowany/a. Niepodanie lub podanie niepełnych danych osobowych może skutkować pozostawieniem wniosku bez rozpatrzenia.