herb na kartePowiatowy Zarząd Dróg w Chrzanowie

ul. mjr Grzybowskiego 7a, 32 – 500 Chrzanów
Tel: 32/623-12-72, fax. 623-46-87, wew. 17
e-mail: sekretariat.pzd@powiat-chrzanowski.pl

godziny pracy PZD: od poniedziałku do piątku
w godz. 7.00 – 15.00

KARTA INFORMACYJNA

WNIOSEK WYDANIE ZGODY NA KORZYSTANIE Z PRZYSTANKÓW KOMUNIKACJI PUBLICZNEJ ZLOKALIZOWANYCH PRZY DROGACH POWIATOWYCH

Pobierz kartę informacyjną w formacie PDF

FORMULARZE / WNIOSKI DO POBRANIA

 1. Wniosek o wydanie zgody na korzystanie z przystanków komunikacji publicznej zlokalizowanych przy drogach powiatowych
 2. Wykaz przystanków komunikacji zbiorowej przy drogach powiatowych na terenie gmin: Chrzanów, Trzebinia, Libiąż, Alwernia, Babice
OPIS SPRAWY / ZADANIA:

W celu uzyskania uzgodnienia zasad korzystania z przystanków komunikacyjnych zlokalizowanych przy drogach powiatowych na terenie Powiatu Chrzanowskiego uprawniony operator lub przewoźnik winien złożyć w siedzibie Powiatowego Zarządu Dróg w Chrzanowie wniosek o wydanie uzgodnienia zasad korzystania z przystanków komunikacyjnych.

KOGO DOTYCZY:

Procedura dotyczy każdej osoby fizycznej lub prawnej, która ubiega się o uzgodnienie zasad korzystania z przystanków komunikacyjnych zlokalizowanych przy drogach powiatowych na terenie Powiatu Chrzanowskiego.

WYMAGANE DOKUMENTY:

W celu uzyskania zgody i warunków korzystania z przystanków komunikacyjnych zlokalizowanych przy drogach powiatowych  należy złożyć wniosek wraz z następującymi załącznikami:

 1. Schemat połączeń komunikacyjnych z zaznaczoną planowaną linią komunikacyjną i przystankami komunikacyjnymi zlokalizowanymi przy drogach powiatowych na terenie  Powiatu Chrzanowskiego
 2. Rozkłady jazdy planowanych linii komunikacyjnych.

Do wniosku należy dołączyć pełnomocnictwo w przypadku, gdy wnioskodawca reprezentowany będzie przez pełnomocnika, wraz z dowodem uiszczenia opłaty skarbowej lub wskazanie podstawy zwolnienia od opłaty (płatne na konto Urzędu Miejskiego w Chrzanowie).

OPŁATY:

Pełnomocnictwo udzielone przez Inwestora do reprezentowania go (jeżeli wniosek składa osoba fizyczna lub prawna inna niż Inwestor), wraz z dołączonym potwierdzeniem uiszczenia opłaty skarbowej w wysokości 17,00 zł od każdego stosunku pełnomocnictwa.

JEDNOSTKA/OSOBA ODPOWIEDZIALNA:

Powiatowy Zarząd Dróg w Chrzanowie
ul. mjr Grzybowskiego 7a
32 – 500 Chrzanów

P. Dominik Grzywa – Pomocnik biurowy
e-mail: d.grzywa.pzd@powiat-chrzanowski.pl
Pokój nr 109
Tel: 32/623-12-72, wew. 19

MIEJSCE SKŁADANIA DOKUMENTÓW:

Wniosek/wnioski należy złożyć bezpośrednio do:

Powiatowego Zarządu Dróg w Chrzanowie
Tel: 32/623-12-72,
623-46-87, fax. wew. 17

PODSTAWA PRAWNA:

 • art. 20 pkt 16 ustawy z dnia 21 marca 1985r.  o drogach publicznych (t.j. Dz. U. 2017 r. poz. 2222 z późn. zm.)
 • Ustawa o opłacie skarbowej z dnia 16 listopada 2006r. (t.j. DZ.U.2018 poz.1044 ze zm.)
 • Ustawa z 6 września 2001 r. o transporcie drogowym (Dz. U. z 2017 r. poz. 2200 z poźn. zm.)
 • Ustawa z dnia 16 grudnia 2010 r. o publicznym transporcie zbiorowym (Dz. U. z 2017 r. poz. 2136)
 • Rozporządzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 10 kwietnia 2012r. w sprawie rozkładów jazdy (DZ. U. z 2018r. z poz. 202)

Klauzula informacyjna Powiatowego Zarządu Dróg w Chrzanowie

W związku z rozpoczęciem stosowania z dniem 25 maja 2018 r. Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, dalej: RODO) informujemy, iż na podstawie art. 13 RODO od dnia 25 maja 2018 r. przysługują Pani/Panu określone poniżej prawa związane z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przez Powiatowy Zarząd Dróg w Chrzanowie.

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Dyrektor Powiatowego Zarządu Dróg w Chrzanowiez siedzibą przy ulicy Grzybowskiego 7a, 32-500 Chrzanów
 2. Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych osobowych w Powiatowym Zarządzie Dróg w Chrzanowie z którym można kontaktować się pod adresem e-mail: iod@pzd-chrzanow.pl, tel.12 350 61 32*
 3. Powiatowy Zarząd Dróg w Chrzanowie  może przetwarzać Pani/Pana dane osobowe w celu realizacji ustawowych zadań jednostki wynikających z odpowiednich przepisów prawa.
 4. W związku z przetwarzaniem danych w celach wskazanych w pkt 3, Pani/Pana dane osobowe mogą być udostępniane innym odbiorcom lub kategoriom odbiorców danych osobowych na podstawie odpowiednich przepisów prawa.
 5. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w ramach dokumentacji prowadzonej przez Powiatowy Zarząd Dróg w Chrzanowie w formie papierowej i elektronicznej na podstawie przepisów prawa, przez okres niezbędny do realizacji celów przetwarzania wskazanych w pkt 3 zgodnie z Instrukcją Kancelaryjną i Jednolitym Rzeczowym Wykazem Akt Jednostki.
 6. W związku z przetwarzaniem przez Powiatowy Zarząd Dróg w Chrzanowie, Pani/Pana danych osobowych, przysługuje Pani/Panu prawo do:
 • dostępu do treści danych, na podstawie art. 15 RODO z zastrzeżeniem, że udostępniane dane osobowe nie mogą ujawniać informacji niejawnych, ani naruszać tajemnic prawnie chronionych, do których zachowania zobowiązany jest  Dyrektor Powiatowego Zarządu Dróg w Chrzanowie;
 • sprostowania danych, na podstawie art. 16 RODO;
 • usunięcia danych, na podstawie art. 17 RODO, przetwarzanych na podstawie Pani/Pana zgody; w pozostałych przypadkach, w których Powiatowy Zarząd Dróg w Chrzanowie  przetwarza dane osobowe na podstawie przepisów prawa, dane mogą być usunięte po zakończeniu okresu archiwizacji – Zgodnie z Rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji zakresu działania archiwów zakładowych oraz wewnętrznych instrukcji i wykazów obowiązujących w PZD
 • ograniczenia przetwarzania danych, na podstawie art. 18 RODO;
 • wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzanych danych, na podstawie art. 21 RODO, z zastrzeżeniem, że nie dotyczy to przypadków, w których Powiatowy Zarząd Dróg w Chrzanowie  posiada uprawnienie do przetwarzania danych na podstawie przepisów prawa.

 

 1. W przypadkach, w których przetwarzanie Pani/Pana danych odbywa się na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) RODO, tj. Pani/Pana zgody na przetwarzanie danych osobowych, przysługuje Pani/Panu prawo do cofnięcia tej zgody w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
 2. W przypadku uznania, iż przetwarzanie przez Powiatowy Zarząd Dróg w Chrzanowie  Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy RODO, przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego właściwego do spraw ochrony danych osobowych.
 3. Na podstawie przepisów prawa Pani/Pana dane nie mogą być przekazane odbiorcy w państwie trzecim lub organizacji międzynarodowej.

Dane osobowe Pani/Pana przetwarzane będą w celu realizacji ustawowych zadań Powiatowego Zarządu Dróg w Chrzanowie na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c oraz art. 9 ust. 2 lit. g RODO