herb na kartePowiatowy Zarząd Dróg w Chrzanowie

ul. mjr Grzybowskiego 7a, 32 – 500 Chrzanów
Tel: 32/623-12-72, fax. 623-46-87, wew. 17
e-mail: sekretariat.pzd@powiat-chrzanowski.pl

godziny pracy PZD: od poniedziałku do piątku
w godz. 7.00 – 15.00

KARTA INFORMACYJNA

WNIOSEK WYDANIE ZGODY NA KORZYSTANIE Z PRZYSTANKÓW KOMUNIKACJI PUBLICZNEJ ZLOKALIZOWANYCH PRZY DROGACH POWIATOWYCH

Pobierz kartę informacyjną w formacie PDF

FORMULARZE / WNIOSKI DO POBRANIA

  1. Wniosek o wydanie zgody na korzystanie z przystanków komunikacji publicznej zlokalizowanych przy drogach powiatowych
  2. Wykaz przystanków komunikacji zbiorowej przy drogach powiatowych na terenie gmin: Chrzanów, Trzebinia, Libiąż, Alwernia, Babice
OPIS SPRAWY / ZADANIA:

W celu uzyskania uzgodnienia zasad korzystania z przystanków komunikacyjnych zlokalizowanych przy drogach powiatowych na terenie Powiatu Chrzanowskiego uprawniony operator lub przewoźnik winien złożyć w siedzibie Powiatowego Zarządu Dróg w Chrzanowie wniosek o wydanie uzgodnienia zasad korzystania z przystanków komunikacyjnych.

KOGO DOTYCZY:

Procedura dotyczy każdej osoby fizycznej lub prawnej, która ubiega się o uzgodnienie zasad korzystania z przystanków komunikacyjnych zlokalizowanych przy drogach powiatowych na terenie Powiatu Chrzanowskiego.

WYMAGANE DOKUMENTY:

W celu uzyskania zgody i warunków korzystania z przystanków komunikacyjnych zlokalizowanych przy drogach powiatowych  należy złożyć wniosek wraz z następującymi załącznikami:

  1. Schemat połączeń komunikacyjnych z zaznaczoną planowaną linią komunikacyjną i przystankami komunikacyjnymi zlokalizowanymi przy drogach powiatowych na terenie  Powiatu Chrzanowskiego
  2. Rozkłady jazdy planowanych linii komunikacyjnych.

Do wniosku należy dołączyć pełnomocnictwo w przypadku, gdy wnioskodawca reprezentowany będzie przez pełnomocnika, wraz z dowodem uiszczenia opłaty skarbowej lub wskazanie podstawy zwolnienia od opłaty (płatne na konto Urzędu Miejskiego w Chrzanowie).

OPŁATY:

Pełnomocnictwo udzielone przez Inwestora do reprezentowania go (jeżeli wniosek składa osoba fizyczna lub prawna inna niż Inwestor), wraz z dołączonym potwierdzeniem uiszczenia opłaty skarbowej w wysokości 17,00 zł od każdego stosunku pełnomocnictwa.

JEDNOSTKA/OSOBA ODPOWIEDZIALNA:

Powiatowy Zarząd Dróg w Chrzanowie
ul. mjr Grzybowskiego 7a
32 – 500 Chrzanów

P. Justyna Prasak – inspektor
e-mail: j.turska.pzd@powiat-chrzanowski.pl
Pokój nr 109
Tel: 32/623-12-72, wew. 19

MIEJSCE SKŁADANIA DOKUMENTÓW:

Wniosek/wnioski należy złożyć bezpośrednio do:

Powiatowego Zarządu Dróg w Chrzanowie
Pokój nr 110,
Tel: 32/623-12-72,
623-46-87, fax. wew. 17

PODSTAWA PRAWNA:

  • art. 20 pkt 16 ustawy z dnia 21 marca 1985r.  o drogach publicznych (t.j. Dz. U. 2013 r. poz. 260 z późniejszymi zmianami)
  • Ustawa o opłacie skarbowej z dnia 16 listopada 2006r. (t.j. DZ.U.2012 poz.1282 ze zm.)
  • Ustawa z 6 września 2001 r. o transporcie drogowym (Dz. U. z 2007 r. Nr 125, poz. 874 z poźn. zm.)
  • Ustawa z dnia 16 grudnia 2010 r. o publicznym transporcie zbiorowym (Dz. U. z 2011 r. Nr 5, poz. 13)
  • Rozporządzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 10 kwietnia 2012r. w sprawie rozkładów jazdy (DZ. U. z 2012r. z poz. 451)