herb na kartePowiatowy Zarząd Dróg w Chrzanowie

ul. mjr Grzybowskiego 7a, 32 – 500 Chrzanów
Tel: 32/623-12-72, fax. 623-46-87, wew. 17
e-mail: sekretariat.pzd@powiat-chrzanowski.pl

godziny pracy PZD: od poniedziałku do piątku
w godz. 7.00 – 15.00

KARTA INFORMACYJNA

ZEZWOLENIA NA ZAJĘCIE PASA DROGOWEGO W CELU
UMIESZCZENIA URZĄDZEŃ INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ
I NA PROWADZENIE ROBÓT

Pobierz kartę informacyjną w formacie PDF

FORMULARZE / WNIOSKI DO POBRANIA

 1. Wniosek o wydanie zezwolenia na umieszczenie urządzeń infrastruktury technicznej w pasie drogowym.
 2. Wniosek o wydanie zezwolenia na zajęcie pasa drogowego w celu wykonanie robót związanych z umieszczeniem urządzeń infrastruktury technicznej (przebudowy, remontu) w pasie drogowym
 3. Oświadczenie o posiadanym pozwoleniu na budowę obiektu umieszczanego w pasie drogowym
 4. Zgłoszenie o wystąpieniu awarii urządzenia infrastruktury technicznej umieszczonego w pasie drogowym
OPIS SPRAWY / ZADANIA:

Zajęcie pasa drogowego na cele niezwiązane z budową, przebudową, remontem, utrzymaniem i ochroną dróg wymaga zezwolenia zarządcy drogi, w drodze decyzji administracyjnej i dotyczy w szczególności:

 1. prowadzenia robót w pasie drogowym;
 2. umieszczania w pasie drogowym urządzeń infrastruktury technicznej niezwiązanych z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego;
 3. umieszczania w pasie drogowym obiektów budowlanych niezwiązanych z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego
 4. zajęcia pasa drogowego na prawach wyłączności w celach innych niż wymienione w pkt. 1–3.
KOGO DOTYCZY:

Inwestor lub wykonawca robót posiadający pełnomocnictwo Inwestora: w przypadku prowadzenia robót w pasie drogowym,

Inwestor: w przypadku umieszczenia urządzeń infrastruktury technicznej nie związanych z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego

WYMAGANE DOKUMENTY:

 1. Wniosek o wydanie zezwolenia na umieszczenie urządzeń infrastruktury technicznej w pasie drogowym.
 2. Wniosek o wydanie zezwolenia na zajęcie pasa drogowego w celu wykonanie robót związanych z umieszczeniem urządzeń infrastruktury technicznej (przebudowy, remontu) w pasie drogowym
 3. Zgłoszenie o wystąpieniu awarii urządzenia infrastruktury technicznej umieszczonego w pasie drogowym

Wnioski:

 • Wniosek o wydanie zezwolenia na umieszczenie urządzeń infrastruktury technicznej w pasie drogowym
 • Wniosek o wydanie zezwolenia na zajęcie pasa drogowego w celu wykonanie robót związanych z umieszczeniem urządzeń infrastruktury technicznej (przebudowy, remontu) w pasie drogowym

winny być składane równocześnie przez inwestora (nie wykonawcę robót) i do każdego z nich należy załączyć komplet niżej wymienionych załączników.

1. Załączniki do wniosku o wydanie zezwolenia na umieszczenie urządzeń infrastruktury technicznej w pasie drogowym:

 • Kserokopia Postanowienia lub Decyzji Lokalizacyjnej wydanych przez PZD dotyczących uzgodnienia lokalizacji w/w urządzenia,
 • Kserokopia Postanowienia uzgadniającego Projekt budowlany obiektu umieszczanego w pasie drogowym wydanego przez PZD,
 • Szczegółowy plan sytuacyjny w skali 1:1000 lub 1:500, z zaznaczeniem granic i podaniem wymiarów planowanej powierzchni zajęcia pasa drogowego,
 • Ogólny plan orientacyjny w skali 1:10 000 lub 1:25 000 z zaznaczeniem zajmowanego odcinka pasa drogowego.
 • Oświadczenie o posiadaniu ważnego pozwolenia na budowę obiektu umieszczanego w pasie drogowym lub o zgłoszeniu budowy lub prowadzonych robót właściwemu organowi administracji architektoniczno – budowlanej,
 • Wypis z Krajowego Rejestru Sądowego lub Ewidencji Działalności Gospodarczej, jeżeli Wnioskodawca jest podmiotem prowadzącym działalność gospodarczą,
 • Pełnomocnictwo, jeżeli Wnioskodawca reprezentowany będzie w postępowaniu przez Pełnomocnika /art.33 KPA/,
 • Opłata Skarbowa 17,00 zł od dokumentów stwierdzających ustanowienie Pełnomocnika

2. Załączniki do wniosku o wydanie zezwolenia na zajęcie pasa drogowego w celu wykonanie robót związanych z umieszczeniem urządzeń infrastruktury technicznej (przebudowy, remontu) w pasie drogowym:

 • Kserokopia Postanowienia lub Decyzji Lokalizacyjnej wydanych przez PZD dotyczących uzgodnienia lokalizacji w/w urządzenia,
 • Kserokopia Postanowienia uzgadniającego Projekt budowlany obiektu umieszczanego w pasie drogowym wydanego przez PZD,
 • Kserokopia wydanego przez PZD zatwierdzenia Projektu zmiany organizacji ruchu, jeżeli zajęcie pasa drogowego wpływa na ruch drogowy lub ogranicza widoczność na drodze albo powoduje wprowadzenie zmian w istniejącej organizacji ruchu pojazdów lub pieszych,
 • Szczegółowy plan sytuacyjny w skali 1:1000 lub 1:500, z zaznaczeniem granic i podaniem wymiarów planowanej powierzchni zajęcia pasa drogowego,
 • Ogólny plan orientacyjny w skali 1:10 000 lub 1:25 000 z zaznaczeniem zajmowanego odcinka pasa drogowego oraz informację o sposobie zabezpieczenia robót, jeżeli nie jest wymagany projekt organizacji ruchu,
 • Oświadczenie o posiadaniu ważnego pozwolenia na budowę obiektu umieszczanego w pasie drogowym lub o zgłoszeniu budowy lub prowadzonych robót właściwemu organowi administracji architektoniczno – budowlanej,
 • Harmonogram robót w przypadku ich etapowania zawierający dla każdego etapu dane: długość i szerokość zajęcia, okres zajęcia,
 • Wypis z Krajowego Rejestru Sądowego lub Ewidencji Działalności Gospodarczej, jeżeli Wnioskodawca jest podmiotem prowadzącym działalność gospodarczą,
 • Pełnomocnictwo, jeżeli Wnioskodawca reprezentowany będzie w postępowaniu przez Pełnomocnika /art.33 KPA/,
 • Opłata Skarbowa (17,00 zł. – od dokumentów stwierdzających ustanowienie Pełnomocnika zgodnie z ustawą z dnia 16.11.2006r. o opłacie skarbowej Dz. U. Nr 225, poz. 1635 z 2006r).

3. Zgłoszenie o wystąpieniu awarii urządzenia infrastruktury technicznej umieszczonego w pasie drogowym.

Zgłoszenie winno zawierać w szczególności:

 • dane właściciela urządzenia infrastruktury technicznej i wykonującego roboty związanie z usunięciem awarii urządzenia
 • informację o lokalizacji miejsca wystąpienia awarii urządzenia infrastruktury technicznej umieszczonej w pasie drogowym i zajętej powierzchni dla potrzeb jej usunięcia (należy oznaczyć elementy pasa drogowego – jezdnia, chodnik, pobocze, rów, pas zieleni oraz szczegóły terenowe umożliwiające identyfikację miejsca lokalizacji awarii)
 • Schemat oznakowania robót
 • Kopia mapy sytuacyjnej lub szkic miejsca awarii z zaznaczeniem zajmowanego odcinka pasa drogowego.
OPŁATY:

 1. Opłata skarbowa od złożenia dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa lub prokury albo jego odpisu, wypisu lub kopii wynosi 17 zł (z wyłączeniem pełnomocnictwa udzielanego małżonkowi, wstępnemu, zstępnemu lub rodzeństwu, lub gdy mocodawcą jest podmiot zwolniony z opłaty skarbowej).
  • Wymienioną opłatę można wpłacić gotówką w kasie Urzędu Miejskiego w Chrzanowie lub na konto bankowe (aktualny nr konta dostępny jest na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Chrzanowie). Oryginał potwierdzenia dokonania wpłaty należy dołączyć do składanych odpowiednio dokumentów („pełnomocnictwo”).
 2. Za zajęcie pasa drogowego pobiera się opłaty – na podstawie art. 40 ustawy z dnia 21 marca 1985r. o drogach publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2013 r., poz. 260 z późn. zm.). Stawki opłat są określone uchwałą Nr XLI/247/2010 Rady Powiatu Chrzanowskiego z dnia 27.01.2010 r. (Dz. Urz. Woj. Małopolskiego Nr 46 poz. 313 z dnia 25.02.2010 roku).
 3. Za zajęcie 1 m2 powierzchni jezdni pasa drogowego dróg powiatowych Powiatu Chrzanowskiego ustala się następujące stawki opłat za każdy dzień zajęcia
  1. przy zajęciu jezdni do 20% szerokości – 3,2 zł
  2. przy zajęciu jezdni powyżej 20% do 50% szerokości – 4,0 zł
  3. przy zajęciu jezdni powyżej 50% do całkowitego zajęcia jezdni – 5,0 zł
 4. Stawki określone w pkt. 3 ppkt 1 stosuje się także do pasów dzielących, poboczy, chodników, placów, zatok postojowych i autobusowych, ścieżek rowerowych i ciągów pieszych.
 5. Do elementów pasa drogowego nie wymienionych w pkt. 3 i 4 ustala się stawkę opłat za każdy dzień zajęcia 1 m2 pasa drogowego w wysokości – 1,6 zł.
 6. Zajęcie pasa drogowego przez okres krótszy niż 24 godziny jest traktowane jak zajęcie pasa drogowego przez 1 dzień.
 7. Stawki opłat rocznych za 1 m2 powierzchni pasa drogowego drogi powiatowej Powiatu Chrzanowskiego zajętego przez rzut poziomy urządzeń infrastruktury technicznej niezwiązanych z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego:
  1. poza obszarem zabudowy – 36,0 zł,
  2. w obszarze zabudowy – 50,0 zł,
  3. na obiekcie mostowym – 200,0 zł
JEDNOSTKA/OSOBA ODPOWIEDZIALNA:

Powiatowy Zarząd Dróg w Chrzanowie
ul. mjr Grzybowskiego 7a
32 – 500 Chrzanów

1. Wniosek o wydanie zezwolenia na umieszczenie urządzeń infrastruktury technicznej w pasie drogowym.

2. Wniosek o wydanie zezwolenia na zajęcie pasa drogowego w celu wykonanie robót związanych z umieszczeniem urządzeń infrastruktury technicznej (przebudowy, remontu) w pasie drogowym

P. Dominik Grzywa – pomoc administracyjno biurowa
e-mail: d.grzywa.pzd@powiat-chrzanowski.pl
Pokój nr 109
Tel: 32/623-12-72, wew. 19

3. Zgłoszenie o wystąpieniu awarii urządzenia infrastruktury technicznej umieszczonego w pasie drogowym

P. Jarosław Zając – inspektor
e-mail: j.zajac.pzd@powiat-chrzanowski.pl
Pokój nr 104
Tel: 32/623-12-72, wew. 15

MIEJSCE SKŁADANIA DOKUMENTÓW:

 • OSOBIŚCIE:

Sekretariat Powiatowego Zarządu Dróg w Chrzanowie
Tel: 32/623-12-72,
623-46-87, fax. wew. 17

 • POCZTĄ:

Powiatowy Zarząd Dróg w Chrzanowie,
ul. mjr Grzybowskiego 7a,
32 – 500 Chrzanów

PODSTAWA PRAWNA:

 • Art. 40 w zw. z art. 39 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2017 r. poz. 2222 z późn. zm.)
 • Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 1 czerwca 2004 r. w sprawie określenia warunków udzielania zezwoleń na zajęcie pasa drogowego (Dz.U. 2016 poz. 1264)
 • Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks Postępowania Administracyjnego (tekst jednolity: Dz. U. z 2017 r., poz. 1257 z późn. zm.)
 • Ustawa o opłacie skarbowej z dnia 16 listopada 2006 r. (Dz.U. 2018 r. poz. 1044 z późn. zm).
 • Opłata za zajęcie pasa drogowego w celu prowadzenia robót naliczana jest zgodnie z § 2 ust.1 w celu umieszczenia urządzeń infrastruktury technicznej naliczana jest zgodnie z § 4 Nr XLI/247/2010 Rady Powiatu Chrzanowskiego z dnia 27.01.2010 r. (Dz. Urz. Woj. Małopolskiego Nr 46 poz. 313 z dnia 25.02.2010 roku).
UWAGI I DODATKOWE INFORMACJE:

 1. Wnioskodawca powinien złożyć wypełniony i podpisany przez upoważnioną osobę (osoby) wniosek wraz z kompletem wymaganych dokumentów w terminie co najmniej 1 tygodnia przed planowanym zajęciem pasa drogowego (nie dotyczy zgłoszenia awarii).
 2. Zgodnie z art. 64 § 2 kodeksu postępowania administracyjnego, nieusunięcie w wymaganym zakresie braków w złożonym wniosku, w terminie 7 dni od daty doręczenia wezwania w niniejszej sprawie, spowoduje pozostawienie podania bez rozpoznania.
 3. Złożenie wniosku nie uprawnia do zajęcia pasa drogowego, które może nastąpić jedynie po uprzednim odbiorze decyzji administracyjnej zezwalającej na jego zajęcie.
 4. Zajęcie pasa drogowego o powierzchni mniejszej niż 1 m2 lub powierzchni pasa drogowego zajętej przez rzut poziomy obiektu budowlanego lub urządzenia mniejszej niż 1 m2 jest traktowane jak zajęcie 1 m2 pasa drogowego.
 5. Za zajęcie pasa drogowego bez zezwolenia zarządcy drogi, z przekroczeniem terminu zajęcia określonego w zezwoleniu zarządcy drogi lub o powierzchni większej niż określona w zezwoleniu zarządcy drogi – zarządca drogi wymierza w drodze decyzji administracyjnej karę pieniężną w wysokości 10-krotności opłaty należnej za zajęcie pasa drogowego.
 6. W przypadku zajęcia pasa drogowego bez zezwolenia zarządcy drogi lub niezgodnie z warunkami podanymi w tym zezwoleniu właściwy zarządca drogi orzeka, w drodze decyzji administracyjnej, o jego przywróceniu do stanu poprzedniego.

Klauzula informacyjna Powiatowego Zarządu Dróg w Chrzanowie

W związku z rozpoczęciem stosowania z dniem 25 maja 2018 r. Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych
i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, dalej: RODO) informujemy, iż na podstawie art. 13 RODO od dnia 25 maja 2018 r. przysługują Pani/Panu określone poniżej prawa związane z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przez Powiatowy Zarząd Dróg w Chrzanowie.

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Dyrektor Powiatowego Zarządu Dróg w Chrzanowiez siedzibą przy ulicy Grzybowskiego 7a, 32-500 Chrzanów
 2. Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych osobowych w Powiatowym Zarządzie Dróg w Chrzanowie z którym można kontaktować się pod adresem e-mail: iod@pzd-chrzanow.pl, tel.12 350 61 32*
 3. Powiatowy Zarząd Dróg w Chrzanowie  może przetwarzać Pani/Pana dane osobowe w celu realizacji ustawowych zadań jednostki wynikających z odpowiednich przepisów prawa.
 4. W związku z przetwarzaniem danych w celach wskazanych w pkt 3, Pani/Pana dane osobowe mogą być udostępniane innym odbiorcom lub kategoriom odbiorców danych osobowych na podstawie odpowiednich przepisów prawa.
 5. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w ramach dokumentacji prowadzonej przez Powiatowy Zarząd Dróg w Chrzanowie w formie papierowej i elektronicznej na podstawie przepisów prawa, przez okres niezbędny do realizacji celów przetwarzania wskazanych w pkt 3 zgodnie z Instrukcją Kancelaryjną i Jednolitym Rzeczowym Wykazem Akt Jednostki.
 6. W związku z przetwarzaniem przez Powiatowy Zarząd Dróg w Chrzanowie, Pani/Pana danych osobowych, przysługuje Pani/Panu prawo do:
 • dostępu do treści danych, na podstawie art. 15 RODO z zastrzeżeniem, że udostępniane dane osobowe nie mogą ujawniać informacji niejawnych, ani naruszać tajemnic prawnie chronionych, do których zachowania zobowiązany jest  Dyrektor Powiatowego Zarządu Dróg w Chrzanowie;
 • sprostowania danych, na podstawie art. 16 RODO;
 • usunięcia danych, na podstawie art. 17 RODO, przetwarzanych na podstawie Pani/Pana zgody; w pozostałych przypadkach, w których Powiatowy Zarząd Dróg w Chrzanowie  przetwarza dane osobowe na podstawie przepisów prawa, dane mogą być usunięte po zakończeniu okresu archiwizacji – Zgodnie z Rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji zakresu działania archiwów zakładowych oraz wewnętrznych instrukcji i wykazów obowiązujących w PZD
 • ograniczenia przetwarzania danych, na podstawie art. 18 RODO;
 • wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzanych danych, na podstawie art. 21 RODO, z zastrzeżeniem, że nie dotyczy to przypadków, w których Powiatowy Zarząd Dróg w Chrzanowie  posiada uprawnienie do przetwarzania danych na podstawie przepisów prawa.
 1. W przypadkach, w których przetwarzanie Pani/Pana danych odbywa się na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) RODO, tj. Pani/Pana zgody na przetwarzanie danych osobowych, przysługuje Pani/Panu prawo do cofnięcia tej zgody w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
 2. W przypadku uznania, iż przetwarzanie przez Powiatowy Zarząd Dróg w Chrzanowie  Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy RODO, przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego właściwego do spraw ochrony danych osobowych.
 3. Na podstawie przepisów prawa Pani/Pana dane nie mogą być przekazane odbiorcy w państwie trzecim lub organizacji międzynarodowej.

Dane osobowe Pani/Pana przetwarzane będą w celu realizacji ustawowych zadań Powiatowego Zarządu Dróg w Chrzanowie na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c oraz art. 9 ust. 2 lit. g RODO