Zadania dofinansowane ze środków budżetu państwa lub państwowych funduszy celowych

ZADANIA DOFINANSOWANE ZE ŚRODKÓW PAŃSTWOWEGO FUNDUSZU CELOWEGO

PROGRAM RAZEM BEZPIECZNIEJ

Nazwa zadania: „Elektroniczny system poprawy BRD  poprzez uspokojenie ruchu drogowego – na części DP 1045K ul. Dąbrowskiego w Trzebini”.

Całkowita wartość projektu: 140 000 zł.
Wartość dofinansowania: 90 000 zł.
Nazwa Programu: Rządowy Program Ograniczania Przestępczości i Aspołecznych Zachowań „Razem Bezpieczniej” im. Władysława Stasiaka na lata 2022 – 2024.


CEL PROJEKTU: Wzmocnienie bezpieczeństwa w miejscach publicznych ze szczególnym uwzględnieniem tworzenia lokalnych systemów bezpieczeństwa

Zakres rzeczowy inwestycji: Elektroniczny system poprawy BRD poprzez uspokojenie ruchu drogowego – na części DP 1045K ul. Dąbrowskiego w Trzebini

ZAKRES OBEJMOWAŁ:

 • Wyznaczenie strefy uspokojenia ruchu kołowego na odcinku drogi o dł. ok. 400 mb poprzez zastosowanie radarów prewencyjnych z wyświetlaczami mierzonych prędkości oraz możliwości zamieszczania komunikatów, np. o treści „zwolnij” oraz znaków zmiennej treści.
 • Montaż sygnalizacji świetlnej przy jednym z trzech istniejących przejść dla pieszych, wymuszającej na kierujących dostosowanie prędkości do obowiązujących przepisów i zachowania wzmożonej czujności.
 • Montaż kamer, w pobliżu przejścia dla pieszych i sygnalizacji świetlnej.

Adresaci projektu:

Bezpośredni – mieszkańcy ul. Dąbrowskiego w Trzebini oraz pracownicy Grupy ORLEN i firm zlokalizowanych w bezpośrednim sąsiedztwie

Pośredni – wszyscy użytkownicy ruchu drogowego, korzystający z tej drogi, społeczność lokalna

 Działania w ramach projektu:

Wyznaczenie strefy uspokojenia ruchu kołowego na znacznym odcinku drogi o dł. ok. 400 mb poprzez zastosowanie radarów prewencyjnych z wyświetlaczami mierzonych prędkości oraz możliwości zamieszczania komunikatów, np. o treści „zwolnij” oraz znaków zmiennej treści.

Dla bezpośredniej poprawy bezpieczeństwa pieszych zakłada się montaż sygnalizacji świetlnej przy jednym z trzech istniejących przejść dla pieszych, wymuszającej na kierujących dostosowanie prędkości do obowiązujących przepisów i zachowania wzmożonej czujności.

Całość realizacji będzie dopełniana dobrej klasy kamerą (kamerami), które będą rejestrowały obraz na drodze w pobliżu przejścia dla pieszych i sygnalizacji świetlnej. Obraz będzie utrwalany na nośniku i przechowywany minimum przez 30 dni – jako ewentualny dowód.

Obrazek posiada pusty atrybut alt; plik o nazwie obraz-1.png

Nazwa zadania: „Remont drogi powiatowej 1002K w km od 0+024 do km 0+882 w miejscowości Libiąż, Powiat Chrzanowski”

Inwestycja zostanie zrealizowana przez Powiat Chrzanowski w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg.

Koszty realizacji całości zadania : 2 478 056,40 zł

w tym koszty kwalifikowalne: 1 980 491,60 zł

Wartość dofinansowania z RFRD: 990 245,00 zł,

Wkład własny powiatu: 1 487 811,40 zł


Okres realizacji zadania:
01.05.2022 r. – 31.01.2023 r.

Lokalizacja inwestycji: DP 1002K ul. Waryńskiego w Libiążu

Celem realizacji inwestycji jest poprawa jakości życia mieszkańców i stanu bezpieczeństwa ruchu drogowego, zmniejszenie emisji spalin, poprawa komfortu jazdy, zapewnienie spójności sieci dróg publicznych, podniesienie standardów technicznych dróg powiatowych.

Zakres robót obejmuje :

W ramach  niniejszej  inwestycji  planuje się remont ul. Waryńskiego (części DP 1002K) na  terenie  Miasta  Libiąż w  Powiecie Chrzanowskim: od km 0+024.00 do km 0+882. 00.  

W trakcie remontu drogi planowane są do wykonania:

 • Roboty realizacyjne remontu drogi: korytowanie, ułożenie warstw konstrukcyjnych drogi i chodnika, ułożenie krawężników betonowych i obrzeży, ułożenie nawierzchni drogi, wykonanie zjazdów, ułożenie przepustów, oczyszczenie istniejących rowów, wykonanie poboczy, przebudowę wodociągu.
 • Roboty wykończeniowe obejmujące: plantowanie i humusowanie poboczy, skarp, wprowadzenie docelowej organizacja ruchu.

Nazwa zadania: Przebudowa przejścia dla pieszych w obszarze oddziaływania w km od 0+445 do 0+485 (w tym przejście dla pieszych w km 0+470 ) w miejscowości Chrzanów Powiat Chrzanowski      

Zadanie dofinansowane ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg

Całkowity koszt realizacji zadania: 97 170,00 zł

Wartość dofinansowania z RFRD: 77 736,00 zł

Wkład własny w realizację zadania: 19 434,00zł

Opis zadania:

Realizacja zadania ma na celu poprawę bezpieczeństwa ruchu pieszych w obszarze oddziaływania przejść dla pieszych

W ramach zadania przewiduje się doświetlenie istniejącego przejścia dla pieszych z azylem w ciągu DP 1058K – ul. Oświęcimskiej w Chrzanowie w rejonie skrzyżowania z ul. Piłsudskiego.

Prawidłowe oświetlenie przejść dla pieszych to główny czynnik który ma wpływ na zapewnienie bezpieczeństwa dla osób korzystających z tych przejść. Dzięki temu pieszy jest widziany przez kierującego pojazdem, a ten jest w stanie wcześniej zauważyć  osoby znajdujące się na pasach.

Zadanie dotyczy przejścia dla pieszych w którym miały miejsce niebezpieczne zdarzenia drogowe z udziałem pieszych, co potwierdzają statystyki policyjne.

Termin realizacji projektu: 4.11.2021 – 23.12.2021r.

harmonogram projektu:

 1. Roboty rozbiórkowe i przygotowawcze – grudzień 2021
 2. Roboty brukarskie – grudzień 2021
 3. Urządzenia BRD i organizacja ruchu – grudzień 2021
 4. Budowa oświetlenia przejścia – grudzień 2021

Nazwa zadania: Przebudowa przejść dla pieszych w obszarze oddziaływania na skrzyżowaniu w km 10+420 w miejscowości Libiąż Powiat Chrzanowski         

Zadanie dofinansowane ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg

Całkowity koszt realizacji zadania: 67 700,00 zł

Wartość dofinansowania z RFRD: 54 160,00 zł

Wkład własny w realizację zadania: 13 540,00 zł

Opis zadania:

Realizacja zadania ma na celu poprawę bezpieczeństwa ruchu pieszych w obszarze oddziaływania przejść dla pieszych.

W ramach zadania przewiduje się doświetlenie istniejących przejść dla pieszych w rejonie skrzyżowania ul. Sikorskiego, Św. Barbary i Przyrodniczej w Libiążu w części dotyczącej DP 1001K – ul. Sikorskiego.

Prawidłowe oświetlenie przejść dla pieszych to główny czynnik który wpływa na bezpieczeństwo pieszych. Dzięki temu pieszy jest widziany przez kierującego pojazdem, a kierowca jest w stanie wcześniej zauważyć  osoby znajdujące się na pasach.

Zadanie dotyczy przejścia dla pieszych w którym miały miejsce niebezpieczne zdarzenia drogowe z udziałem pieszych, co potwierdzają statystyki policyjne.

Termin realizacji projektu: 4.11.2021 – 23.12.2021r.

harmonogram projektu:

 1. Roboty rozbiórkowe i przygotowawcze – grudzień 2021
 2. Roboty brukarskie – grudzień 2021
 3. Urządzenia BRD i organizacja ruchu – grudzień 2021
 4. Budowa oświetlenia przejścia – grudzień 2021

Nazwa zadania: Budowa przejść dla pieszych w obszarze oddziaływania na skrzyżowaniu w km 1+645 w miejscowości Trzebinia Powiat Chrzanowski  

Zadanie dofinansowane ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg

Całkowity koszt realizacji zadania: 286 999,59 zł

Wartość dofinansowania z RFRD: 229 599,00 zł

Wkład własny w realizację zadania: 57 400,59 zł

Opis zadania:

Zadanie dotyczy urządzenia przejść dla pieszych w miejscu w którym dochodziło do  niebezpiecznych zdarzeń drogowych z udziałem pieszych, co potwierdzają statystyki policyjne.

Realizacja zadania ma na celu poprawę bezpieczeństwa ruchu pieszych w obszarze oddziaływania przejść dla pieszych z udziałem środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg.

Inwestycja obejmuje skrzyżowanie ul. Zwycięstwa (DP 1057K) , ul. Leśnej (DP 1041K)  oraz drogi gminnej –  ul. Szczakowskiej na terenie gm. Trzebinia.

Przed realizacją zadania w obrębie przedmiotowego skrzyżowania brak było przejść dla pieszych. W ramach realizacji zadania przewiduje się wykonanie dwóch przejść dla pieszych będących elementem większego zadania – budowa sygnalizacji świetlnej.  Realizacja inwestycji ma za zadanie poprawę bezpieczeństwa ruchu drogowego oraz ruchu pieszych poprzez likwidację miejsc niebezpiecznych.

W ramach zadania przewiduje się:

 • Wykonanie sygnalizacji świetlnej
 • Wykonanie nowej warstwy ścieralnej jezdni
 • Remont/budowę chodników
 • Wykonanie przejść dla pieszych

Termin realizacji projektu: 20.10.2021 – 08.12.2021r.

harmonogram projektu:

 1. Roboty rozbiórkowe i przygotowawcze – grudzień 2021
 2. Roboty wykończeniowe – grudzień 2021
 3. Urządzenia bezpieczeństwa ruchu – grudzień 2021
 4. Sygnalizacja świetlna – grudzień 2021
 5. Elementy ulic – grudzień 2021

Nazwa zadania: Przebudowa przejścia dla pieszych w obszarze oddziaływania na skrzyżowaniu w km 5+780 w miejscowości Luszowice, Powiat Chrzanowski        

Zadanie dofinansowane ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg

Całkowity koszt realizacji zadania: 28 699,59 zł

Wartość dofinansowania z RFRD: 22 959,00 zł

Wkład własny w realizację zadania: 5 740,59 zł

Opis zadania:

Zadanie dotyczy przejścia dla pieszych w którym miały miejsce niebezpieczne zdarzenia drogowe z udziałem pieszych, co potwierdzają statystyki policyjne.

Realizacja zadania ma na celu poprawę bezpieczeństwa ruchu pieszych w obszarze oddziaływania przejść dla pieszych .

W ramach zadania przewiduje się doświetlenie istniejącego przejścia dla pieszych w pasie DP 1041K ul. Styczniowej w Luszowicach –  w rejonie skrzyżowania z ul. Luszowicką. Prawidłowe oświetlenie przejść dla pieszych to główny czynnik mający wpływ na bezpieczeństwo osób korzystających z tych przejść. Dzięki temu pieszy jest widziany przez kierującego pojazdem, a kierowca jest w stanie wcześniej zauważyć  osoby znajdujące się na pasach.

W celu poprawy bezpieczeństwa na ul. Styczniowej przewiduje się:

 • doświetlenie istniejącego przejścia dla pieszych
 • fakturowe oznaczenie nawierzchni na dojściu do przejścia
 • wymianę istniejących znaków D-6 na znaki aktywne
 • Likwidację znaków A-6b/c , a na ich miejsce  wprowadzenie przed skrzyżowaniem znaków  D-1
 • Montaż lustra sferycznego U-18b w celu poprawy widoczności na skrzyżowaniu z ul. Luszowicką
 • Wprowadzenie ograniczenia prędkości do 40 km/h

Termin realizacji projektu: 20.10.2021 – 08.12.2021r.

harmonogram projektu:

 1. Roboty rozbiórkowe i przygotowawcze – grudzień 2021
 2. Roboty brukarskie – grudzień 2021
 3. Urządzenia BRD i organizacja ruchu – grudzień 2021
 4. Budowa oświetlenia przejścia – grudzień 2021
Obrazek posiada pusty atrybut alt; plik o nazwie logo-fds.jpg

Nazwa zadania: „Przebudowa drogi powiatowej numer 1059K, odcinek I – w km od 0+022 do km 0+665; odcinek  II  –  w km od 0+694 do km 2+555, w miejscowości Chrzanów, Powiat Chrzanowski”

Inwestycja została zrealizowana przez Powiat Chrzanowski w ramach Funduszu Dróg Samorządowych.

Środki na dofinansowanie inwestycji pochodzą z państwowych funduszy celowych

Całkowity koszt wykonanego zadania wyniósł: 2 787 879,24 zł – w tym koszty kwalifikowalne 2 219 860,32 zł

Wartość dofinansowania z FDS: 1 109 929,49 zł

Wkład własny powiatu: 1 677 949,75 zł

Okres realizacji zadania: 26.08.2020 r. – 30.07.2021 r.

Lokalizacja inwestycji: ul. Powstańców Styczniowych w Chrzanowie

W ramach inwestycji przebudowano 2,504 km DP 1059K ul. Powstańców Styczniowych w Chrzanowie.

Zakres robót zrealizowanych w projekcie:

 • przebudowa nawierzchni jezdni na odcinku o długości 2,504 km
 • wykonanie 3,328 km pobocza
 • Wykonanie odcinka chodnika o długości 1,522 km i ciągu pieszo-rowerowego (1,336 km)
 • budowa zatoki autobusowej
 • doświetlenie przejścia dla pieszych
 • wykonanie aktywnego przejścia dla pieszych
 • poprawa istniejącego odwodnienia pasa drogowego
Obrazek posiada pusty atrybut alt; plik o nazwie logo-fds.jpg

Nazwa zadania: „Przebudowa drogi powiatowej nr 1026K w km od 11+442 do km 12+521 w miejscowości Alwernia, Powiat Chrzanowski”

Inwestycja została zrealizowana przez Powiat Chrzanowski w ramach Funduszu Dróg Samorządowych.

Środki na dofinansowanie inwestycji pochodzą z państwowych funduszy celowych

Całkowity koszt wykonanego zadania wyniósł: 1 778 951,73 zł – w tym koszty kwalifikowalne 1 650 519,32 zł

Wartość dofinansowania z FDS: 825 259,49

Wkład własny powiatu: 825 259,83 zł

w tym udział Gminy Alwernia: 55 941,58 zł

Okres realizacji zadania: 08.06.2020 r. – 19.05.2021 r.

Lokalizacja inwestycji: ul. Krakowska w Alwerni

W ramach inwestycji przebudowano 1,079 km DP 1026K ul. Krakowskiej w Alwerni

Obrazek posiada pusty atrybut alt; plik o nazwie logo-fds.jpg

Zadanie pn.: „Przebudowa drogi powiatowej nr 1022K w km 0+020 do km 1+344 wraz z przebudową przepustów w km 0+520; 0+701 w miejscowości Brodła, Gmina Alwernia, Powiat Chrzanowski”

zostało zrealizowane przez Powiat Chrzanowski w ramach Funduszu Dróg Samorządowych.

Środki na dofinansowanie inwestycji pochodzą z państwowych funduszy celowych

Całkowity koszt wykonanego zadania wyniósł: 938 900,16 zł – w tym koszty kwalifikowalne 933 209,07 zł

Wartość dofinansowania z FDS: 559 925,00 zł

Wkład własny powiatu: 373 284,07 zł

w tym udział Gminy Alwernia: 125 000,00 zł

Okres realizacji zadania: 17.10.2019 r. – 13.05.2020 r.

Lokalizacja inwestycji: ul. Edukacyjna w Brodłach, Gmina Alwernia

Zakres robót zrealizowanych w projekcie:

 • przebudowa nawierzchni jezdni wraz ze wzmocnieniem i poszerzeniem na odcinku o długości 1324 m
 • przebudowa 1765 m istniejącego pobocza
 • budowa odcinka chodnika o długości 156 m
 • wykonanie sygnalizacji na przejściu dla pieszych
 • poprawa istniejącego odwodnienia pasa drogowego
 • montaż radaru ze znakiem/tablicą aktywną, informującą o prędkości ruchu pojazdu

Efekty realizacji projektu:

 • zwiększenie bezpieczeństwa uczestników ruchu
 • poprawa komfortu jazdy
 • zwiększenie nośności drogi

Zdjęcia: http://przebudowa-drogi-powiatowej-nr-1022k-fds

Obrazek posiada pusty atrybut alt; plik o nazwie logo-fds.jpg

Nazwa zadania: „Przebudowa drogi powiatowej nr 1001K w km 2+100 do km 2+905 wraz z przebudową przepustu w km 2+422,68 w miejscowości Gromiec, Gmina Libiąż, Powiat Chrzanowski”

Projekt został zrealizowany w ramach Funduszu Dróg Samorządowych – nabór na 2019r.

Środki na dofinansowanie inwestycji pochodzą z państwowych funduszy celowych

Całkowita wartość zadania: 1 345 771,97 zł, w tym koszty kwalifikowalne: 1 299 059,03 zł

Przyznane dofinansowanie: 779 435,42 zł co stanowi 60% kosztów kwalifikowanych

Wkład własny powiatu: 519 623,61

w tym dofinansowanie Gminy Libiąż – 350 000,00 zł

Termin realizacji zadania: 17.10.2019 r. – 30.09.2020 r.

Lokalizacja inwestycji: ul. Nadwiślańska i Broniewskiego w Gromcu

Inwestycja polegała na:

 • przebudowie 805 mb nawierzchni jezdni wraz ze wzmocnieniem i poszerzeniem,
 • przebudowie istniejącego pobocza,
 • budowie odcinka chodnika
 • wykonaniu sygnalizacji na przejściu dla pieszych oraz wyniesionego przejścia dla pieszych z elementów prefabrykowanych
 • wykonaniu ronda o pierścieniu z kostki kamiennej średnicy 6,00 mb
 • poprawie istniejącego odwodnienia pasa drogowego

W ramach kosztów niekwalifikowanych wykonano roboty związane z oczyszczeniem rowów, humusowaniem i obsianiem skarp, utylizacją wiaty przystankowej oraz przebudowę sieci teletechnicznej i elektrycznej.

ZADANIA DOFINANSOWANE ZE ŚRODKÓW BUDŻETU PAŃSTWA

Obrazek posiada pusty atrybut alt; plik o nazwie obraz-2.png

NAZWA ZADANIA: „Przebudowa DP 1014K – ul. Piłsudskiego w Zagórzu”

Projekt jest dofinansowany ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych

Wsparcie jest bezzwrotne i pochodzi z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19

 • całkowita wartość inwestycji: 568 239,69 zł
 • dofinansowanie: 411 764,38 zł

W ramach projektu wykonano

 • Wymianę nawierzchni na długości ok. 1,2 km
 • Poprawę poboczy
 • Regulację cieku przykrawężnikowego

Nazwa zadania: Rozbudowa drogi powiatowej nr 1009K wraz z infrastrukturą towarzyszącą (poprzez rozbiórkę i budowę nowego mostu nad rzeką Chechło)

Zadane zrealizowane przy dofinansowaniu z rezerwy subwencji ogólnej.

Realizacja zadania: 2019 rok

Całkowita wartość projektu: 3 403 241,03 zł

przy dofinansowaniu z:

Ministerstwa Finansów: 1 592 987,00 zł,

Gminy Babice: 150 000,00 zł i Gminy Libiąż: 50 000,00 zł.

Obrazek posiada pusty atrybut alt; plik o nazwie obraz-2.png

NAZWA ZADANIA:  Przebudowa części DP 1016K ulic: Pogorskiej w Chrzanowie (km 1+265 – km 2+022), Szymanowskiego w Pogorzycach i Hetmańskiej w Płazie (w km 2+944 – km 4+360 i km 4+595 – km 7+679)

Projekt zrealizowany w ramach „Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej  na lata 2016-2019” – Edycja 2017/2018

Środki na dofinansowanie inwestycji pochodzą z budżetu państwa

Termin realizacji inwestycji: 01.01.2018r. – 14.12.2018r.

Całkowita wartość inwestycji: 6 799 814,17 zł

dofinansowanie projektu: 3 000 000,00 zł

Wkład własny powiatu: 3 799 814,17 zł

Przy wsparciu:

Gminy Chrzanów: 1 850 000,00 zł

Inwestycja polegała na :

 • wymianie i wzmocnieniu nawierzchni,
 • wykonaniu poboczy,
 • wykonaniu skrzyżowania o ruchu okrężnym w miejsce dotychczasowego skrzyżowania DP 1016K z drogami gminnymi,
 • budowie chodnika, ścieżki rowerowej
 • poprawie odwodnienia pasa drogowego

Cele projektu:

 • poprawa bezpieczeństwa wszystkich użytkowników ruchu, w tym również pieszych i rowerzystów
 • poprawa warunków w transporcie osobowym oraz towarowym
 • skrócenie czasu podróży 
 • poprawa stanu technicznego drogi, a dzięki temu zmniejszenie negatywnego wpływ transportu na środowisko.

Przebudowane odcinki drogi znacząco poprawiły dostępność komunikacyjną obszarów wiejskich do DW 781 oraz Powiatu Chrzanowskiego (w szczególności Chrzanowa) jak również dalej – do stolicy województwa małopolskiego oraz w kierunku Śląska, a w związku z tym zwiększyły dostępność do instytucji publicznych, kulturalnych oraz świadczonych przez nie usług.

Obrazek posiada pusty atrybut alt; plik o nazwie obraz-2.png

NAZWA ZADANIA:  Przebudowa części DP 1016K ulic: Pogorskiej w Chrzanowie (km 1+265 – km 2+022), Szymanowskiego w Pogorzycach i Hetmańskiej w Płazie (w km 2+944 – km 4+360 i km 4+595 – km 7+679)

Projekt zrealizowany w ramach „Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej  na lata 2016-2019” – Edycja 2017/2018

Środki na dofinansowanie inwestycji pochodzą z budżetu państwa

Termin realizacji inwestycji: 01.01.2018r. – 14.12.2018r.

Całkowita wartość inwestycji: 6 799 814,17 zł

dofinansowanie projektu: 3 000 000,00 zł

Wkład własny powiatu: 3 799 814,17 zł

Przy wsparciu:

Gminy Chrzanów: 1 850 000,00 zł

Inwestycja polegała na :

 • wymianie i wzmocnieniu nawierzchni,
 • wykonaniu poboczy,
 • wykonaniu skrzyżowania o ruchu okrężnym w miejsce dotychczasowego skrzyżowania DP 1016K z drogami gminnymi,
 • budowie chodnika, ścieżki rowerowej
 • poprawie odwodnienia pasa drogowego

Cele projektu:

 • poprawa bezpieczeństwa wszystkich użytkowników ruchu, w tym również pieszych i rowerzystów
 • poprawa warunków w transporcie osobowym oraz towarowym
 • skrócenie czasu podróży 
 • poprawa stanu technicznego drogi, a dzięki temu zmniejszenie negatywnego wpływ transportu na środowisko.

Przebudowane odcinki drogi znacząco poprawiły dostępność komunikacyjną obszarów wiejskich do DW 781 oraz Powiatu Chrzanowskiego (w szczególności Chrzanowa) jak również dalej – do stolicy województwa małopolskiego oraz w kierunku Śląska, a w związku z tym zwiększyły dostępność do instytucji publicznych, kulturalnych oraz świadczonych przez nie usług.

Obrazek posiada pusty atrybut alt; plik o nazwie obraz-2.png

NAZWA ZADANIA:  „Przebudowa drogi powiatowej nr 1011 K – ul. Nadwiślańskiej na odcinku od km 2+441 do km 5+299 i drogi powiatowej nr 1009 K – ul. Chechlanej na odcinku od km 6+093 do km 6+989 w miejscowości Mętków gmina Babice”

Zadanie zostało zrealizowane w ramach „Programu Rozwoju Gminnej i Powiatowej Infrastruktury Drogowej na lata 2016-2019″.

Środki na dofinansowanie inwestycji pochodzą z budżetu państwa

Termin realizacji: kwiecień 2017 r. – grudzień 2017 r

Całkowita wartość inwestycji: 2 947 551,48 zł

Dofinansowanie projektu: 1 473 775,00 zł

Wkład własny powiatu: 1 473 776,48 zł

Przedmiotem wniosku była przebudowa dwóch odcinków dróg powiatowych, o łącznej długości 3,754 km (DP 1011K oraz DP 1009K).

Celem przebudowy było podniesienie parametrów technicznych przedmiotowych dróg, poprawa ich przejezdności ze szczególnym uwzględnieniem bezpieczeństwa wszystkich uczestników ruchu.

W ramach zadania wykonano:

Odcinek I – DP 1011K o długości 2,858 km:

– przebudowę nawierzchni jezdni o długości 2,858 km i szerokości 6,00 m

– obustronne pobocza o łącznej długości – 5,716 km szerokości 1,00 m,

– odmulenie rowów na łącznej długości  4,218 km

– przebudowę skrzyżowania z drogą powiatową 1009K na skrzyżowanie o ruchu okrężnym.

II. Odcinek II – DP 1009K o długości  0,896 km:

– chodnik o długości – 830mb, szer. 2,0m

– kanalizację o długości 979 mb

– przebudowę skrzyżowania z drogą powiatową 1011K na skrzyżowanie o ruchu okrężnym.

Obrazek posiada pusty atrybut alt; plik o nazwie obraz-2.png

NAZWA ZADANIA:  „Przebudowa drogi powiatowej DP 1051K w miejscowości Czyżówka w km 0+690 – km 2+245” 

Zadanie zostało zrealizowane w ramach „Programu Rozwoju Gminnej i Powiatowej Infrastruktury Drogowej na lata 2016-2019″.

Środki na dofinansowanie inwestycji pochodzą z budżetu państwa

Termin realizacji inwestycji: 01.01.2016r. – 31.12.2016r.

Całkowita wartość inwestycji: 945 980,32 zł

Środki z dotacji celowej (dofinansowanie projektu): 442 618,00 zł

Wkład własny powiatu: 503 362,32 zł, przy wsparciu  Gmina Trzebinia – 241 239,44 zł

Inwestycja polegała  m.in. na:

 • wymianie i wzmocnieniu nawierzchni,
 • wykonaniu utwardzonego pobocza oddzielonego od jezdni separatorami,
 • zabudowie elementów odblaskowych  na jezdni
 • budowie oświetlonych przejść dla pieszych.

Cel inwestycji:

 • zwiększenie bezpieczeństwa dla wszystkich uczestników ruchu, w tym również pieszych i rowerzystów
 • podniesienie atrakcyjności inwestycyjnej firm działających przy przebudowanej drodze oraz dużych zakładów pracy o dużym znaczeniu dla społeczności lokalnej dzięki  podniesieniu nośności drogi powiatowej 1051K, poprawie dostępności terenu wiejskiego, poprawie warunków w transporcie osobowym i towarowym, a także skrócenie czasu podróży
 • dzięki poprawie stanu technicznego drogi zmniejszenie negatywnego wpływ transportu na środowisko

W ramach przedmiotowego zadania wykonano:

 1. Nawierzchnię mineralno-bitumiczną – 9 245,47 m2
 2. Pobocza asfaltowe – 1 875 m2
 3. Chodnik z kostki brukowej – 80,30 m2