Przebudowa DP 1022K – ul. Edukacyjna w Brodłach

Zadanie pn.: „Przebudowa drogi powiatowej nr 1022K w km 0+020 do km 1+344 wraz z przebudową przepustów w km 0+520; 0+701 w miejscowości Brodła, Gmina Alwernia, Powiat Chrzanowski”

zostało zrealizowane przez Powiat Chrzanowski z udziałem środków w ramach Funduszu Dróg Samorządowych.

 Całkowity koszt wykonanego zadania wyniósł (brutto): 938 900,16 zł – w tym koszty kwalifikowalne 933 209,07 zł

Wartość dofinansowania z FDS: 559 925,00 zł

Wkład własny powiatu: 373 284,07 zł

w tym udział Gminy Alwernia: 125 000,00 zł

Okres realizacji zadania:

Data rozpoczęcia realizacji zadania 17.10.2019 r.

Data zakończenia realizacji zadania 13.05.2020 r.

Lokalizacja inwestycji: ul. Edukacyjna w Brodłach

Zakres robót zrealizowanych w projekcie:

  • przebudowa nawierzchni jezdni wraz ze wzmocnieniem i poszerzeniem na odcinku o długości 1324 m
  • przebudowa 1765 m istniejącego pobocza
  • budowa odcinka chodnika o długości 156 m
  • wykonanie sygnalizacji na przejściu dla pieszych
  • poprawa istniejącego odwodnienia pasa drogowego
  • montaż radaru ze znakiem/tablicą aktywną, informującą o prędkości ruchu pojazdu

Efekty realizacji projektu:

  • zwiększenie bezpieczeństwa uczestników ruchu
  • poprawa komfortu jazdy
  • zwiększenie nośności drogi