herb na kartePowiatowy Zarząd Dróg w Chrzanowie

ul. mjr Grzybowskiego 7a, 32 – 500 Chrzanów
Tel: 32/623-12-72, fax. 623-46-87, wew. 17
e-mail: sekretariat.pzd@powiat-chrzanowski.pl

godziny pracy PZD: od poniedziałku do piątku
w godz. 7.00.-.15.00

KARTA INFORMACYJNA

BUDOWA I PRZEBUDOWA ZJAZDÓW.
Ogólne zasady wydawania zezwoleń na lokalizację,
przebudowę lub remont zjazdu

FORMULARZE / WNIOSKI DO POBRANIA

 1. Wniosek o wydanie zezwolenia na lokalizację, przebudowę lub remont zjazdu.
 2. Wniosek o zatwierdzenie projektu budowlanego zjazdu.
 3. Wniosek o odbiór zjazdu.
OPIS SPRAWY / ZADANIA:

Lokalizacja budowy,  przebudowa lub remont zjazdu z drogi powiatowej do działki.

KOGO DOTYCZY:

Procedura dotyczy każdego podmiotu, który ubiega się o zezwolenie na lokalizację przebudowę lub remont zjazdu na działkę (budowlaną lub do pól uprawnych), do której ma prowadzić zjazd z drogi powiatowej.

WYMAGANE DOKUMENTY:

Wniosek o uzgodnienie zjazdu (lokalizacja, przebudowa lub remont).

Załączniki do wniosku:

 • kserokopia mapy zasadniczej i ewidencyjnej z naniesionymi granicami działek dla danego terenu  i zaznaczoną lokalizacją zjazdu – 2 egz.
 • opłata skarbowa: 82 zł za wydanie decyzji lokalizacyjnej – dot. tylko lokalizacji zjazdu publicznego (zgodnie z ustawą z dnia 16.11.2006r. o opłacie skarbowej Dz. U. 2018r. poz. 1044 z późn. zm.)
 • pełnomocnictwo, jeżeli Wnioskodawca reprezentowany będzie w postępowaniu przez Pełnomocnika /art.33 KPA/,
 • opłata Skarbowa: 17,00 zł. – od dokumentów stwierdzających ustanowienie Pełnomocnika zgodnie z ustawą  z dnia 16.11.2006r. o opłacie skarbowej Dz. U. 2018r. poz. 1044 z późn. zm.
 • kopia aktualnego dokumentu stwierdzającego tytuł prawny do nieruchomości (np. wypis aktu notarialnego lub odpis z księgi wieczystej prowadzonej dla nieruchomości) w przypadku gdy wnioskodawca nie jest ujawniony w miejscowej ewidencji gruntów.

2. Wniosek o zatwierdzenie projektu budowlanego zjazdu

 • Pismo zawierające informacje: dane teleadresowe wnioskodawcy, nazwa projektu, lokalizacja zjazdu (nr drogi powiatowej, ulica, miejscowość)
 • Załącznik w postaci projektu technicznego/budowlanego.

Powiatowy Zarząd Dróg w Chrzanowie może wezwać wnioskodawcę do dostarczenia dodatkowych dokumentów wynikających z indywidualnego charakteru sprawy.

OPŁATY:

 1. Opłata skarbowa od złożenia dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa lub prokury albo jego odpisu, wypisu lub kopii wynosi 17 zł (z wyłączeniem pełnomocnictwa udzielanego małżonkowi, wstępnemu, zstępnemu lub rodzeństwu, lub gdy mocodawcą jest podmiot zwolniony z opłaty skarbowej).Wymienioną opłatę można wpłacić gotówką w kasie Urzędu Miejskiego w Chrzanowie lub na konto bankowe (aktualny nr konta dostępny jest na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Chrzanowie). Oryginał potwierdzenia dokonania wpłaty należy dołączyć do składanych odpowiednio dokumentów („pełnomocnictwo”).
 2. Opłata skarbowa za wydanie decyzji lokalizacyjnej na lokalizację zjazdu publicznego z drogi powiatowej – na podstawie załącznika do ustawy z dn. 16.11.2006 o opłacie skarbowej, część III ust. 44 pkt. 2.
JEDNOSTKA/OSOBA ODPOWIEDZIALNA:

Powiatowy Zarząd Dróg w Chrzanowie
ul. mjr Grzybowskiego 7a,
32 – 500 Chrzanów

P. Elżbieta Hupert – inspektor
e-mail: e.motyka.pzd@powiat-chrzanowski.pl
Pokój nr 103, Tel: 32 623 12 72, wew. 20

MIEJSCE SKŁADANIA DOKUMENTÓW:

 • OSOBIŚCIE:

Sekretariat Powiatowego  Zarządu  Dróg w Chrzanowie
Pokój nr 110, Tel: 32/623-12-72, 623-46-87, fax. wew. 17

 • POCZTĄ:

Powiatowy Zarząd Dróg w Chrzanowie,
ul. mjr Grzybowskiego 7a, 32 – 500 Chrzanów

PODSTAWA PRAWNA:

 • Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2017 r. poz. 2222 z późn. zm.)
 • Rozporządzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. 2016r. poz. 124 z późn. zm.)
 • Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks Postępowania Administracyjnego (tekst jednolity: Dz. U. z 2017 r. poz. 1257 z późn. zm.)
 • Ustawa o opłacie skarbowej z dnia 16 listopada 2006 r. ( Dz.U. 2018r. poz. 1044 z późn. zm).
UWAGI I DODATKOWE INFORMACJE:

 1. Na etapie wykonawstwa Inwestor zobowiązany jest zgodnie z przepisami Prawa Budowlanego do uzyskania przed rozpoczęciem prac budowlanych pozwolenia na budowę przedmiotowego zjazdu.
 2. Inwestor zobowiązany jest do uzgodnienia z zarządcą drogi projektu budowlanego zjazdu – przed uzyskaniem pozwolenia na budowę,
 3. Zezwolenie wygasa, jeżeli w ciągu trzech lat od daty jego wydania zjazd nie został wybudowany.
 4. Utrzymanie obiektów i urządzeń lokalizowanych w pasie drogowym należy do ich posiadaczy.
 5. Przed przystąpieniem do robót Inwestor lub Wykonawca zwróci się do Powiatowego Zarządu Dróg o wydanie zezwolenia na zajęcie pasa drogowego na cele nie związane z budową, przebudową, remontem, utrzymaniem i ochroną dróg  przedkładając do zatwierdzenia opracowany projekt zmiany organizacji ruchu na czas wykonania robót informując o dokładnym terminie rozpoczęcia robót.
 6. Budowa lub przebudowa zjazdu należy do właściciela lub użytkownika nieruchomości przyległych do drogi, a w związku z tym wszelkie koszty związane z pracami w obrębie pasa drogowego obciążają bezpośrednio inwestora przedmiotowej inwestycji

Klauzula informacyjna Powiatowego Zarządu Dróg w Chrzanowie

W związku z rozpoczęciem stosowania z dniem 25 maja 2018 r. Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, dalej: RODO) informujemy, iż na podstawie art. 13 RODO od dnia 25 maja 2018 r. przysługują Pani/Panu określone poniżej prawa związane z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przez Powiatowy Zarząd Dróg w Chrzanowie.

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Dyrektor Powiatowego Zarządu Dróg w Chrzanowiez siedzibą przy ulicy Grzybowskiego 7a, 32-500 Chrzanów
 2. Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych osobowych w Powiatowym Zarządzie Dróg w Chrzanowie z którym można kontaktować się pod adresem e-mail: iod@iods.pl lub pod numerem telefonu: 32 623 12 72, wew. 18.
 3. Powiatowy Zarząd Dróg w Chrzanowie  może przetwarzać Pani/Pana dane osobowe w celu realizacji ustawowych zadań jednostki wynikających z odpowiednich przepisów prawa.
 4. W związku z przetwarzaniem danych w celach wskazanych w pkt 3, Pani/Pana dane osobowe mogą być udostępniane innym odbiorcom lub kategoriom odbiorców danych osobowych na podstawie odpowiednich przepisów prawa.
 5. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w ramach dokumentacji prowadzonej przez Powiatowy Zarząd Dróg w Chrzanowie w formie papierowej i elektronicznej na podstawie przepisów prawa, przez okres niezbędny do realizacji celów przetwarzania wskazanych w pkt 3 zgodnie z Instrukcją Kancelaryjną i Jednolitym Rzeczowym Wykazem Akt Jednostki.
 6. W związku z przetwarzaniem przez Powiatowy Zarząd Dróg w Chrzanowie, Pani/Pana danych osobowych, przysługuje Pani/Panu prawo do:
 • dostępu do treści danych, na podstawie art. 15 RODO z zastrzeżeniem, że udostępniane dane osobowe nie mogą ujawniać informacji niejawnych, ani naruszać tajemnic prawnie chronionych, do których zachowania zobowiązany jest  Dyrektor Powiatowego Zarządu Dróg w Chrzanowie;
 • sprostowania danych, na podstawie art. 16 RODO;
 • usunięcia danych, na podstawie art. 17 RODO, przetwarzanych na podstawie Pani/Pana zgody; w pozostałych przypadkach, w których Powiatowy Zarząd Dróg w Chrzanowie  przetwarza dane osobowe na podstawie przepisów prawa, dane mogą być usunięte po zakończeniu okresu archiwizacji – Zgodnie z Rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji zakresu działania archiwów zakładowych oraz wewnętrznych instrukcji i wykazów obowiązujących w PZD
 • ograniczenia przetwarzania danych, na podstawie art. 18 RODO;
 • wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzanych danych, na podstawie art. 21 RODO, z zastrzeżeniem, że nie dotyczy to przypadków, w których Powiatowy Zarząd Dróg w Chrzanowie  posiada uprawnienie do przetwarzania danych na podstawie przepisów prawa.
 1. W przypadkach, w których przetwarzanie Pani/Pana danych odbywa się na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) RODO, tj. Pani/Pana zgody na przetwarzanie danych osobowych, przysługuje Pani/Panu prawo do cofnięcia tej zgody w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
 2. W przypadku uznania, iż przetwarzanie przez Powiatowy Zarząd Dróg w Chrzanowie  Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy RODO, przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego właściwego do spraw ochrony danych osobowych.
 3. Na podstawie przepisów prawa Pani/Pana dane nie mogą być przekazane odbiorcy w państwie trzecim lub organizacji międzynarodowej.

Dane osobowe Pani/Pana przetwarzane będą w celu realizacji ustawowych zadań Powiatowego Zarządu Dróg w Chrzanowie na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c oraz art. 9 ust. 2 lit. g RODO