herb na kartePowiatowy Zarząd Dróg w Chrzanowie

ul. mjr Grzybowskiego 7a, 32 – 500 Chrzanów
Tel: 32/623-12-72, fax. 623-46-87, wew. 17
e-mail: sekretariat.pzd@powiat-chrzanowski.pl

godziny pracy PZD: od poniedziałku do piątku
w godz. 7.00.-.15.00

KARTA INFORMACYJNA

BUDOWA I PRZEBUDOWA ZJAZDÓW.
Ogólne zasady wydawania zezwoleń na lokalizację,
przebudowę lub remont zjazdu

Pobierz kartę informacyjną w formacie PDF

FORMULARZE / WNIOSKI DO POBRANIA

 1. Wniosek o wydanie zezwolenia na lokalizację, przebudowę lub remont zjazdu.
 2. Wniosek o zatwierdzenie projektu budowlanego zjazdu.
 3. Wniosek o odbiór zjazdu.
OPIS SPRAWY / ZADANIA:

Lokalizacja budowy,  przebudowa lub remont zjazdu z drogi powiatowej do działki.

KOGO DOTYCZY:

Procedura dotyczy każdego podmiotu, który ubiega się o zezwolenie na lokalizację przebudowę lub remont zjazdu na działkę (budowlaną lub do pól uprawnych), do której ma prowadzić zjazd z drogi powiatowej.

WYMAGANE DOKUMENTY:

Wniosek o uzgodnienie zjazdu (lokalizacja, przebudowa lub remont).

Załączniki do wniosku:

 • kserokopia mapy zasadniczej i ewidencyjnej z naniesionymi granicami działek dla danego terenu – 2 egz.
 • określenie sposobu włączenia przedmiotowej inwestycji do drogi
 • opłata skarbowa: 82 zł za wydanie decyzji lokalizacyjnej – dot. tylko lokalizacji zjazdu publicznego (zgodnie z ustawą z dnia 16.11.2006r. o opłacie skarbowej Dz. U. Nr 225, poz. 1635 z 2006r. z późn. zm.)
 • pełnomocnictwo, jeżeli Wnioskodawca reprezentowany będzie w postępowaniu przez Pełnomocnika /art.33 KPA/,
 • Opłata Skarbowa: 17,00 zł. – od dokumentów stwierdzających ustanowienie Pełnomocnika zgodnie z ustawą  z dnia 16.11.2006r. o opłacie skarbowej Dz. U. Nr 225, poz. 1635 z 2006r.

2. Wniosek o zatwierdzenie projektu budowlanego zjazdu

 • Pismo zawierające informacje: dane teleadresowe wnioskodawcy, nazwa projektu, lokalizacja zjazdu (nr drogi powiatowej, ulica, miejscowość)
 • Załącznik w postaci projektu technicznego/budowlanego.

Powiatowy Zarząd Dróg w Chrzanowie może wezwać wnioskodawcę do dostarczenia dodatkowych dokumentów wynikających z indywidualnego charakteru sprawy.

OPŁATY:

 1. Opłata skarbowa od złożenia dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa lub prokury albo jego odpisu, wypisu lub kopii wynosi 17 zł (z wyłączeniem pełnomocnictwa udzielanego małżonkowi, wstępnemu, zstępnemu lub rodzeństwu, lub gdy mocodawcą jest podmiot zwolniony z opłaty skarbowej).Wymienioną opłatę można wpłacić gotówką w kasie Urzędu Miejskiego w Chrzanowie lub na konto bankowe (aktualny nr konta dostępny jest na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Chrzanowie). Oryginał potwierdzenia dokonania wpłaty należy dołączyć do składanych odpowiednio dokumentów („pełnomocnictwo”).
 2. Opłata skarbowa za wydanie decyzji lokalizacyjnej na lokalizację zjazdu publicznego z drogi powiatowej – na podstawie załącznika do ustawy z dn. 16.11.2006 o opłacie skarbowej, część III ust. 44 pkt. 2.
JEDNOSTKA/OSOBA ODPOWIEDZIALNA:

Powiatowy Zarząd Dróg w Chrzanowie
ul. mjr Grzybowskiego 7a,
32 – 500 Chrzanów

P. Elżbieta Motyka – inspektor
e-mail: e.motyka.pzd@powiat-chrzanowski.pl
Pokój nr 103, Tel: 32 623 12 72, wew. 20 

MIEJSCE SKŁADANIA DOKUMENTÓW:

 • OSOBIŚCIE:

Sekretariat Powiatowego  Zarządu  Dróg w Chrzanowie
Pokój nr 110, Tel: 32/623-12-72, 623-46-87, fax. wew. 17

 • POCZTĄ:

Powiatowy Zarząd Dróg w Chrzanowie,
ul. mjr Grzybowskiego 7a, 32 – 500 Chrzanów

PODSTAWA PRAWNA:

 • Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2013 r., poz. 260 z późn. zm.)
 • Rozporządzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 43 z 1999r., poz. 430)
 • Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks Postępowania Administracyjnego (tekst jednolity: Dz. U. z 2013 r., poz. 267 z późn. zm.)
 • Ustawa o opłacie skarbowej z dnia 16 listopada 2006 r. ( Dz.U. 2006 Nr 225 poz. 1635z późn. zm).
UWAGI I DODATKOWE INFORMACJE:

 1. Na etapie wykonawstwa Inwestor zobowiązany jest zgodnie z przepisami Prawa Budowlanego do uzyskania przed rozpoczęciem prac budowlanych pozwolenia na budowę przedmiotowego zjazdu.
 2. Inwestor zobowiązany jest do uzgodnienia z zarządcą drogi projektu budowlanego zjazdu – przed uzyskaniem pozwolenia na budowę,
 3. Zezwolenie wygasa, jeżeli w ciągu trzech lat od daty jego wydania zjazd nie został wybudowany.
 4. Utrzymanie obiektów i urządzeń lokalizowanych w pasie drogowym należy do ich posiadaczy.
 5. Przed przystąpieniem do robót Inwestor lub Wykonawca zwróci się do Powiatowego Zarządu Dróg o wydanie zezwolenia na zajęcie pasa drogowego na cele nie związane z budową, przebudową, remontem, utrzymaniem i ochroną dróg  przedkładając do zatwierdzenia opracowany projekt zmiany organizacji ruchu na czas wykonania robót informując o dokładnym terminie rozpoczęcia robót.
 6. Budowa lub przebudowa zjazdu należy do właściciela lub użytkownika nieruchomości przyległych do drogi, a w związku z tym wszelkie koszty związane z pracami w obrębie pasa drogowego obciążają bezpośrednio inwestora przedmiotowej inwestycji