PETYCJA

Do Starostwa Powiatowego w Chrzanowie wpłynęła petycja – skan w załączeniu.

petycja

Petycja będzie rozpatrzona w terminie ustawowym