Bieżące utrzymanie dróg (letnie)

O stan istniejących dróg powiatowych dba w ramach PZD w Chrzanowie Dział Bieżącego Utrzymania, obowiązkiem którego jest utrzymanie  właściwego stanu technicznego wszystkich elementów drogi, w skład których wchodzą:  jezdnia,  biegnący obok niej chodnik lub pobocze, rowy przydrożne, kanalizacja drogowa, sygnalizacja świetlna, pionowe i poziome znaki drogowe, zieleń w pasach drogowych.

 

Roboty drogowe związane z bieżącym (letnim) utrzymaniem dróg powiatowych:

 • remonty cząstkowe nawierzchni jezdni
 • remonty cząstkowe nawierzchni chodników
 • konserwacja urządzeń odwodnienia dróg, w tym czyszczenie i monitorowanie kanalizacji deszczowej oraz czyszczenie rowów przydrożnych
 • montaż, wymiana, uzupełnienie oznakowania pionowego na drogach powiatowych
 • wykonanie i odnowa oznakowania poziomego dróg powiatowych
 • utrzymanie zieleni przydrożnej, w tym przycinanie gałęzi drzew, wycinanie chwastów i samosiejek z pasa drogowego oraz praca rębaka
 • utrzymanie poboczy
 • wymiana (uzupełnienie) urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego w tym: – barier energochłonnych – poręczy
 • wykonanie robót interwencyjnych i zabezpieczających
 • utrzymanie obiektów mostowych
 • sprzątanie i usuwanie zanieczyszczeń w pasie drogowym