Wstęp deklaracji

Powiatowy Zarząd Dróg w Chrzanowie zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej
https://pzd-chrzanow.pl

Data publikacji strony internetowej: 2017-01-15

Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2020-03-30

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych, z powodu poniższych niezgodności lub wyłączeń:

 1. Niektóre zdjęcia mogą nie posiadać opisu, tekstu alternatywnego dla czytników obsługiwanych przez osoby niepełnosprawne
 2. Serwis internetowy jest polskojęzyczny i nie jest stosowany znacznik lang;
 3. Mogą zdarzyć się sytuacje, że pomimo starań redaktorów serwisu, pewne dokumenty opublikowane na stronie są niedostępne z uwagi na fakt, że:
  • pochodzą z różnych źródeł,
  • posiadają strukturę, w którą nie ma możliwości ingerencji – np. pliki udostępniane są dla programistów i opisują schemat dokumentów,
  • Stanowią skan podpisanych dokumentów źródłowych,
  • opublikowane zostały w oparciu o zasady przyjęte w innej instytucji,
 4. Niektóre filmy zamieszczone w serwisie mogą nie posiadać napisów czy innych wymaganych elementów,
 5. Pewne udostępniane w serwisie usługi, pomimo starań programistów mogą nie mieć właściwie określonych etykiet oraz opisanych pól formularzy,
 6. Mogą się zdarzyć sytuacje, że pomimo starań redaktorów serwisu:
  • cel linku nie jest odpowiednio określony; mogą nie posiadać dowiązanych etykiet tekstowych,
  • załączniki nie posiadają informacji na temat wielkości i formatu pliku,
  • pewne grafiki nie zawierają tekstów alternatywnych oraz wersji tekstowej.
 7. Zamieszczone informacje, w postaci artykułów lub załączników, nie są dostępne cyfrowo w całości: zostały opublikowane przed 2018-09-23 lub nie są wykorzystywane do realizacji bieżących zadań.

Ułatwienia na stronie internetowej

Strony i jej podstrony posiadają następujące ułatwienia:

 • możliwość powiększenia rozmiaru czcionki
 • możliwość zmniejszenia rozmiaru czcionki
 • wyświetlenie strony w odcieniach szarości
 • wyświetlenie strony ze zwiększonym kontrastem
 • wyświetlenie strony w negatywie
 • wyświetlenie strony z jasnymi tłami
 • podkreślenie wszystkich odnośników na stronie
 • Czytelniejsze czcionki – szybkie zwiększenie wielkości czcionek o 50%

Oświadczenie sporządzono dnia: 2021-03-30.

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny. Do samooceny wykorzystano również oprogramowanie wspierające niewidomych i niedowidzących – NVDA.

Skróty klawiaturowe

Na stronie internetowej można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki internetowej.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

Osoba do kontaktu w sprawie dostępności:
Krzysztof Kacprzyk
tel.: 508 538 528
e-mail: krzysztof@viden.pl

Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać żądania zapewnienia dostępności.

Procedura wnioskowo-skargowa

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać:

 • dane osoby zgłaszającej żądanie,
 • wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi,
 • sposób kontaktu
 • jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji.

Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem.

Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej.

Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich www.rpo.gov.pl

Dostępność architektoniczna

Budynek w Chrzanowie przy ul. Mjr Grzybowskiego 7a:

 • do budynku prowadzą 2 wejścia: od strony ul. Mjr Grzybowskiego oraz od strony placu z garażami („od tyłu”),
 • do wejścia od strony ul. Mjr Grzybowskiego prowadzą schody, zaś od strony placu z garażami prowadzą  schody oraz winda dla osób niepełnosprawnych umożliwiająca wjazd na pierwszy poziom budynku,
 • wejście nie jest  zabezpieczone bramkami,
 • dla osób na wózkach dostępne są korytarze i pomieszczenia na parterze. Wjazd na piętro możliwy jest z pomocą osoby asystującej,
 • wyznaczono miejsce parkingowe dla osób niepełnosprawnych, zlokalizowane na parkingu,
 • do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem,
 • przy wejściu nie ma głośników systemu naprowadzającego dźwiękowo osoby niewidome i słabowidzące,
 • w budynku nie ma pętli indukcyjnych,
 • w budynku nie ma oznaczeń w alfabecie brajla.