Przebudowa i remont ciągów części dróg powiatowych powiatu chrzanowskiego przebiegających na obszarach gmin Alwernia, Chrzanów i Trzebinia

MRPO infoFundusze Europejskie dla Małopolski

 „PRZEBUDOWA I REMONT CIĄGÓW CZĘŚCI DRÓG POWIATOWYCH POWIATU CHRZANOWSKIEGO PRZEBIEGAJĄCYCH NA OBSZARACH GMIN ALWERNIA, CHRZANÓW I TRZEBINIA”

Małopolski Regionalny program Operacyjny na lata 2007 – 2013
Oś priorytetowa: 4. Infrastruktura dla rozwoju gospodarczego
Działanie: 4.1. Rozwój infrastruktury drogowej
Schemat: C Drogi powiatowe
Beneficjent: Powiat Chrzanowski
Projekt był realizowany przez: Powiatowy Zarząd Dróg w Chrzanowie
Okres realizacji projektu: 02.03.2009 r. – 20.12.2010 r.
Całkowita wartość projektu: 19 784 135,82 zł
Wartość dofinansowania: 10.000.000 zł
Wartość wkładu własnego Beneficjenta: 9.784.135,82 zł

Cele projektu

 • modernizacja i dostosowanie do obowiązujących wymogów i oczekiwań mieszkańców ciągów części dróg powiatowych Powiatu Chrzanowskiego przebiegających na obszarach gmin Alwernia, Chrzanów i Trzebinia
 • poprawa warunków komunikacyjnych odległych terenów gmin powiatu z centrum powiatu
 • poprawa bezpieczeństwa i odciążenie ścisłego centrum Chrzanowa poprzez poprowadzenie ruchu tranzytowego generowanego przez DK79 i DW781 wyremontowanym ciągiem dróg powiatowych 1013K i 1015K do DW933
 • poprawa bezpieczeństwa ruchu pieszego poprzez budowę wyspy azylu na skrzyżowaniu z DW993, budowę ciągów chodników o normatywnych szerokościach i utwardzonych poboczy
 • likwidacja barier architektonicznych poprzez zastosowanie obniżenia krawężnika na przejściach dla pieszych
 • poprawa  przepustowości przekrojów drogowych i bezpieczeństwa ruchu samochodowego
 • ułatwienie dostępu do stref aktywności gospodarczej i stref turystycznych zlokalizowanych na terenie powiatu chrzanowskiego.

Dzięki realizacji projektu nastąpiła poprawa infrastruktury komunikacyjnej i komfortu ruchu pojazdów i pieszych na terenach miejskich i wiejskich, a także poprawa dostępu odległych obszarów powiatu do jego centrum. Projekt był również skierowany na poprawę jakości środowiska, poprzez ograniczenie emisji spalin i hałasu.

Na część inwestycyjną projektu składały się następujące zadania:

 • Przebudowa ciągu dróg 1016K ul. Kadłubek i ul. Pogorska w Chrzanowie na odcinku od skrzyżowania z ul. Podwale do skrzyżowania z ul. Kościelną z wyłączeniem odcinka od ok. 100m przed skrzyżowaniem z ul. Chechlaną do skrzyżowania z ul. Armii Krajowej polegającą na remoncie pasa drogowego z zatokami autobusowymi i chodnikiem
 • przebudowa drogi powiatowej nr 1015 – ul. Focha, ul. Grzybowskiego, ul. Sienna na odcinku od skrzyżowania z ul. Oświęcimską do skrzyżowania z Al. Henryka w zakresie jezdni, chodników, zjazdów, zieleńców wraz z przebudową niezbędnej kanalizacji deszczowej oraz remontem istniejącego przejścia dla pieszych w ciągu ul. Siennej
 • Przebudowa ul. Podwale 1013K w Chrzanowie od skrzyżowania z drogą krajową DK 79 do skrzyżowania z ul. Sienną oraz projekt odcinka kanalizacji deszczowej.
 • Remont i przebudowa dróg powiatowych:
  • 1029K na odcinku od przejazdu kolejowego w Trzebini do Bolęcina – 3,552 km
  • 1026K odc. pomiędzy skrzyżowaniami z DP1029K i 1032K – na długości 3,736 km
  • 1027K odc. w rejonie skrzyżowania z DP 1029K
  • 1032K całość przebiegu – 3,319 km
  • 1033K odc. od granicy powiatu do skrzyżowania z DP1034K – 1,110 km

 

Kliknij i pobierz prezentację z realizacji projektu MRPO (2,5 MB) w formie pokazu slajdów programu Power Point.