„Plan zrównoważonej mobilności miejskiej dla Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Chrzanowa” (SUMP MOF Chrzanów) – wyłożenie do publicznego wglądu

Obwieszczenie Starosty Chrzanowskiego z dnia 29 listopada 2023 r.

OBWIESZCZENIE

STAROSTY CHRZANOWSKIEGO

Na podstawie art. 54 ust. 2 Ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. 2023 poz. 1094 z późn. zm.) zawiadamiam, że projekt „Planu zrównoważonej mobilności miejskiej dla Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Chrzanowa” (SUMP MOF Chrzanów) wraz z prognozą oddziaływania na środowisko będzie wyłożony do publicznego wglądu w dniach od 30.11.2023 r. do 21.12.2023 r. tj. przez okres 21 dni, w Starostwie Powiatowym w Chrzanowie w Wydziale Komunikacji i Paszportów – sala operacyjna – pokój nr 016B, 016C (informacja w okienku nr 6) – w godzinach otwarcia Urzędu oraz na stronie Biuletynu
Informacji Publicznej Powiatu Chrzanowskiego – https://bip.malopolska.pl/spchrzanow

Uwagi i wnioski do dokumentu można składać w formie pisemnej w czasie jego wyłożenia do publicznego wglądu.

Starosta Chrzanowski

Andrzej Uryga

PROGNOZA_dla_Planu_Zrownowazonej_Mobilnosci_Miejskiej_
dla_Miejskiego_Obszaru_Funkcjonalnego_Chrzanowa.pdf

Plan_zrównoważonej_mobilności_miejskiej_dla_miejskiego_obszaru_funkcjonalnego_
Chrzanowa_SUMP_MOF_Chrzanów.pdf