Zakończono przebudowę ul. Pułaskiego i Lipcowej w Trzebini

Powiatowy Zarząd Dróg w Chrzanowie informuje o zakończeniu realizacji projektu pn.: „Przebudowa dwóch odcinków DP 1045K: ul. Pułaskiego i Lipcowej w Trzebini – zapewniających bezpośrednie połączenie z SAG w Trzebini” współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 – 2020, Oś priorytetowa 7 Infrastruktura transportowa; Działanie 7.1 Infrastruktura drogowa; Poddziałanie 7.1.3 Drogi subregionalne – SPR

Beneficjentem Projektu był Powiat Chrzanowski, w imieniu którego projekt zrealizował Powiatowy Zarząd Dróg w Chrzanowie.

Celem projektu  była poprawa stanu dróg powiatowych i udoskonalenie systemu transportowego w zakresie infrastruktury drogowej na terenie powiatu chrzanowskiego.

Całkowita wartość projektu wyniosła  4 175 030,00 zł,
w tym dofinansowanie z UE: 3 111 720,71 zł
oraz dofinansowanie z Gminy Trzebinia: 570 825,50 zł.

W ramach projektu przebudowano dwa odcinki drogi powiatowej nr 1045K w Trzebini o łącznej długości 2450 m:

  • Pułaskiego od skrzyżowania z DK nr 94 do skrzyżowania z  ul. Dąbrowskiego (około 350 m)
  • Lipcową od skrzyżowania z ul. 1-go Maja do skrzyżowania z ul. Grunwaldzką (około 2 100 m)

W ramach projektu wykonano:

  • przebudowę drogi powiatowej DP 1045K w miejscowości Trzebinia polegającą na wzmocnieniu istniejącej konstrukcji drogi, przebudowie/budowie odcinków chodnika oraz przebudowie istniejącego pobocza
  • przebudowę skrzyżowania z ul. Św. Stanisława oraz i ul. 1 Maja z zabudową sterowania ruchem za pomocą sygnalizacji świetlnej, wraz z automatycznym miernikiem prędkości
  • przebudowę skrzyżowania z ul. 1000-lecia Państwa Polskiego w miejsce którego wykonano „rondo”
  • przebudowę istniejących skrzyżowań z drogami podporządkowanymi polegającą na korekcie łuków wyokrąglających krawędzie ich wlotów
  • przebudowę systemu odwodnienia oraz budowę odcinków kanalizacji deszczowej wraz z odprowadzeniem wód opadowych do istniejących odbiorników zlokalizowanych wzdłuż przedmiotowej drogi
  • przebudowę wraz z regulacją wysokościową istniejących zjazdów indywidualnych i publicznych
  • zabezpieczenia lub przełożenia istniejącego uzbrojenia podziemnego i naziemnego.